next contents
177

Rudolf Münsterberg

Official Names on Greek Coins

Abbreviations: Αἴλ(ιος). Ἀντ(ώνιος). Ἄππ(ιος). Αὖ(λος). Αὐρ(ήλιος). Γ(άιος). Γν(άιος). Δομ(ίτιος). Ἰούλ(ιος). Κλ(αύδιος). Κορν(ήλιος). Λ(εύκιος). Μ(άρκος). Ὀκτ(άβιος). Οὐαλ(έριος). Οὔλπ(ιος). Π(όπλιος). Σέξ(τος). Σεπτ(ίμιος). Σέργ(ιος). Τ(ίτος). Τι(βέριος). Φάβ(ιος). Φλ(άβιος). Φούρ(ιος).

Key words are given in the nominative case. Obvious additions at the end of incomplete names were used without comment.

Guessed readings are given in [ square brackets ]. The Greek-Roman names are arranged by cognomina (surname), as the gentilicia (clan name) was usually subordinate.

The letter N refers to the Addenda (German: Nachtraege), pages 259-265.

Die Beamtennamen auf den griechischen Münzen

Abkürzungen: Αἴλ(ιος). Ἀντ(ώνιος). Ἄππ(ιος). Αὖ(λος). Αὐρ(ήλιος). Γ(άιος). Γν(άιος). Δομ(ίτιος). Ἰούλ(ιος). Κλ(αύδιος). Κορν(ήλιος). Λ(εύκιος). Μ(άρκος). Ὀκτ(άβιος). Οὐαλ(έριος). Οὔλπ(ιος). Π(όπλιος). Σέξ(τος). Σεπτ(ίμιος). Σέργ(ιος). Τ(ίτος). Τι(βέριος). Φάβ(ιος). Φλ(άβιος). Φούρ(ιος).

Die Schlagw�rter sind im Nominativ gegeben. Naheliegende Erg�nzungen abge-k�rzter oder am Schlu� unvollst�ndiger Namen wurden ohne weitere Kenntlichmachung eingesetzt.

Falsche Lesungen oder Zuteilungen stehen in [eckigen Klammern]. F�r die Anordnung der griechisch-römischen Namen waren die Cognomina ma�gebend, da die Gentilicia meist eine untergeordnete Rolle spielen.

Mit N wird auf die am Schlusse folgenden Nachtr�ge verwiesen.

Greek name register

Griechisches Namensregister

Α Β Γ Δ Ε Ϝ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Τ Φλ Ἀβάσκαντος Erythrae 92

Ἀβιόλας Ephesus 89

s. Ἀουιόλας

Ἃβρων Apollonia Ill. 35. Argos Amphil. 43. Athen 46. Erythrae 89

Αγ Dyrrhachium 37. 38 (viermal). 39 (dreimal). 40 (dreimal). 41. Sicyon 54

s. Ἕσπερος

Ἀγα Tarent 14. 15 (zweimal). Agrigent 16. Olbia 18. Odessus 21. Alexander M. 21 (Odessus). Thessalia 33

Ἀγαθ Colophon 83

Αγάθαρχος Tarent 14. Athen 46. Teos 107. Rhodus 126

Ἀγαθεῖνος s. Ἀγαθ(ε)ῖνος

Ἀγαθη Odessus 21

Αὐρ Σεουη (Οὐη?) Ἀγαθήμερος Cyzicus 66

Ρεκ Ἀγαθήφορος Tabala 150

Ἀγαθε(ῖ)νος Cyme 75. Cnidus 116

— Ἰη Apollonia Car. 114. N

Ἀγάθιππος Athen 47

Ἀγαθίων Dyrrhachium 37

Ἀγαθο Antiochia Pisid. 129

Ἀγαθοκλῆς Dyrrhachium 37. Athen 48. Argos Arg. 55. Cius 62

— Ἀπολλοδοτου Erythrae 89

Μ. Αὐρ — Thyatira 151

Φλ — Colophon 83

Ἀγαθόπους s. Κάλλιστος

Ἄγαθος Μηνοφ Ilium 74

Ἀγαθοφάνης Cnidus 116

Ἀγάθων Cydonia 57. Elaea 77

s. Μενεκράτης

Ἀγαῖος Achaia 51

Ἀγακλῆς Tarent 15. Thessalia 33

Ἀγαμήδης Colophon 82

Ἀγαπητός Eumenia 163

Ἀγασίδαμος Heraclea Luc. 11

Ἀγασικλῆς Chersonnesus Taur. 18. Cius 62

— Ἀντιπάτρου Erythrae 89

Ἀγγελίσκος Chios 108

Ἀγε Zacynthus 54

Ἁγέας Tarent 14

Ἀγει Theodosia 19. Thebae 45. Cnossus 56


178

Ἀγέλαος Antiochia Car. 112

— Μηνοδότου Aphrodisias 112

s. Ἀπολλώνιος. Μηνόδοτος

Ἀγέμαχος Rhodus 126

Ἀγέμων Lampsacus 68

Ἀγεφῶν Cnidus 116

Ἀγη Oeniadae 44. Sinope 61

Ἀγήανδρος Argos Arg. 55

Ἁγήμων Aenianes 34. Acarnania 43. Leucas 43

Ἀγήν Apollonia Ill. 35 (und 37?). Epirus 41

— Παρμῆνος Apollonia Ill. 36

Ἀγηνορίδης Ephesus 84

Ἁγήνωρ Ephesus 84

[Ἄγης Apollonia Ill. 35]

Ἀγήσανδρος Magnesia Thess. 35

[Ἁγησάνωρ Abdera 22]

Ἁγησάρετος Thessalia 33

Ἁγησίας Cos 122. 123. 124

Ἁγησίδαμος Rhodus 126

Ἀγησικλῆς Cnidus 116

Ἁγησίλαος s. Δαμασίας

Ἁγήτωρ Cnidus 116

Ἁγήφιλος Alinda 111

Ἁγίας Apollonia Ill. 35. 36 (zweimal). N. Pandosia 42. Anactorium 43 Sicyon 54. Cyme 75. Cnidus 116

— Λύσωνος Patrae 54

Ἁγίων Dyrrhachium 37. Achaia 52

Ἄγλαος Thebae 45. Aegina 50. Erythrae 89. Cos 122

— Ἀγλάου Antiochia Car. 112

s. Φρόντων. Φροῦγι

Ἃγνος Temnus 78

Ἃγνων Eretria 59. Teos 107. Cos 122

Ἁγνωνίδης Cius 62.

Ἀγορα Cnidus 116

Ἀγοράκριτος Cos 122

Ἀγρεύς Sinope 61. N. Ephesus 88

Γ Ἀσίννιος — Φιλόπαππος Alia 156

Ἀγρίππας Marcianopolis 20. Laconia 55

Μ Κλ — Nicopolis 21

Φάβιος Ἀγριππεῖνος Topirus 28

Ἀγριππῖνος Laodicea 168

Ἀγροίτας Tralles 152

Ἄγρων Smyrna 104. 105

— Εὐσέβης ebd. 104.

Ἇγυς Αἰσχρίωνος Patrae 54

Ἁγω Tarent 14

Ἀγώνιππος Apollonia Ill. 35. 36

— Ἀγωνίππου ebd. 37

Ἀδαῖος Ephesus 84

Ἀδαμάτας Scodra 41. N

Ἀδε s. Διόφαντος

Ἀδει Olbia 18. Athen 46

[Ἀδεμάτας s. Ἀδαμάτας]

Ἀδελφός s. Ἀδόος

[Ἄδματος s. Ἀδαμάτας]

Ἄδμητος Magnesia Ion. 93. Teos 107. Sardes 149. Synnada 171

Τι Κλ — Methymna 79

Ἀδόος Ἀδελφοῦ Olbia 18

Αδρ Laodicea 168

s. Σαβει

Ἄδραστος Rhodus 126

Π Αἰλ — Trapezopolis 122

Ἰουλ — Hyrgalea 166

Τ Κλ — Trapezopolis 122

s. Ὑψικλῆς

Ἄδρηστος Apollonia Thr. 24

Ἁδριανος Thyatira 150. Philomelium 169. 170

s. Παῦλος

Ἄδων Chersonnesus Taur. 18

Ἀερ Amantia 35

Ἀετᾶς Apamea 157

Ἀετίων Rhodus 126

Ἀετός Achaia 51

Ἀζακ Ceretapa 160

Ἀζη Nagidus 130

Ἀθαν Heraclea Luc. 11. Metapont 12. Callatis 19. Tomis 21. Leucas 43. Aegeae 130

Ἀθανα Achaia 51

Ἀθανάδας Apollonia Ill. 36

Ἀθανε Tomis 21

Ἀθάνιππος Achaia 51

Ἀθανίων Cos 122

Ἀθανόδωρος Rhodos 126

Ἀθέρας Arcadia 56

Ἀθην Olbia 18. Callatis 19. Abdera 22. Maronea 26. Athen 47. Chios 108. Nagidus 130. Seleucia Cilic. 131. Laodicea 166. Julia Laodicea 174

Ἀθηνα Samothrace 28

s. Ἡρόδωρος

Ἀθηναγόρας Leucas 43. Cius 62. Clazomenae 81. 82. Ephesus 84. Smyrna 101. Harpasa 118. Tabae 122. Nysa 142 (zweimal)

— Κορυμβ Smyrna 101

— Χαιρέου Mastaura 141

Αὐρ — Metropolis Ion. 96

Ἀθηναγόρης Apollonia Thr. 24. Teos 107

s. Ἀπελλᾶς

Ἀθηνάδης Phocaea 100

Ἀθήναιος Abdera 22. Athen 50. Pergamum 69. Ilium 72. Ephesus 84. Lebedus 92. Milet 96. Chios 108. Seleucia Cil. 131

— Εὐδήμου Smyrna 101

Αὐρ — Colophon 83

Μ Αὐρ — Thyatira 150


179

s. Ἀπφιανός. Δημέας. Μελίτων

Ἀθήναις Teos 107

Ἀθηνᾶς s. Ἡρόδοτος

Ἀθήνεως Lebedus 92

Ἀθήνης Abdera 22. Maronea 26

s. Ἀρτέμων

Ἀθηνι Athen 50

Ἀθηνίκων Alexander M. 31 (Cyme). Chios 108

Ἀθηνίων s. Φιλοκράτης

Ἀθηνο Athen 50. Myndus 119

Ἀθηνόβιος Athen 49

Ἀθηνόδωρος Athen 49. Cius 62. Clazomenae 81

— Κήτωρος Hypaepa 138

Κλ — Magnesia Ion. 95

s. Ἄριστος. Μήτρων

Ἀθηνοκλῆς Ilium 72. Stratonicea 121

Ἀθηνόμανδρος Ephesus 84

Ἁθηνόπολις Ephesus 84. Priene N

Ἀθο Nagidus 131

Αἰ Dyrrhachium 39. N

Αἰακός Πε Apamea 157

Αἰαντι Priene 101

Αἰβάτιος Apollonia Ill. 37 (zweimal)

— Λυσᾶ ebd. 36

Αἰγαιανός Lebedus 93

Αἰγιαλεύς Abdera 22. Erythrae 89

Αἰγινήτης Magnesia Ion. 93

Αἰγυ Amisus 60

Αἰγύπτιος Ephesus 84

Αἴγύπτος Colophon 82. Samus 110

Αἰδήμων Chios 108

Αἰδοῦχος s. Φιλίσκος

Αἴθων Lysimachus 29. Cydonia 57. Halicarnass 117

Αἰλία s. Ἡραΐς. Φῆστα

Αἰλιανή Siblia 170

Π Αἰλ Αἰλιανός Milet 99

Κλ — Midaeum 168

Π — Silandus 149

s. Ἰουλιανός

Αἴλιος

s. Ἄδραστος. Αἰλιανός. Ἀλέξανδρος. Ἀντιφάνης. Ἀπολ(λ)ινάριος. Ἀπολλωνιανός Ἀπολλώνιος. Ἀρίζηλος. Ἀριστόνεικος. Ἀρτεμᾶς. Ἀρτεμίδωρος. Ἀτταλιανός. Ἄτταλος. Ἀττικός. Ἀττινᾶς. Βάσσος Γάλλος. Γλυκωνιανός. Δημητριανός. Δημόνεικος. Διογενιανός. Διονύσιος. Ἑρμάφιλος. Ἑρμείας. Ἐτεωνεύς. Εὐτύχης. Ζωίλος. Ζώσιμος. Ἡρακλείδης. Ἡρκυλανός. Θεμιστοκλῆς. Θεόξενος. Θεοφιλιανός. Καλλικράτης. Καλλίνεικος. Κάλλιστος.


Καπιτωλεῖνος. Καπίτων. Κοδρᾶτος. Κτησ(σ)ικλῆς. Λοῦπ(π)ος. Λυσίμαχος. Μένανδρος. Μένιππος. Μηνόφιλος. Μητ. Νεικηφόρος. Νεικίας. Νέων. Ξενόδοχος. Ὀνησίφορος. Παιώνιος. Παῦλος. Πίγρης. Πῖος. Πολείτης. Πολύαινος. Ποντικός. Ποπλᾶς. Πρόκλος. Πρώτης. Σεβηρεῖνος. Σευῆρος. Σωσθένης. Ταετᾶς. Τρύφων. Φιλόφρων. Φοῖβος. Χρύσανθος.

Ἀσέλλιος Αἰμιλιανός Pautalia 27. N

Αἰμίλιος s. Ἰοῦστος. Ποπλᾶς. Σευῆρος

Αἰνέας Apollonia Ill. 35. N. Sicyon 54. [Ephesus 84.] Antiochia Car. 112. Stratonicea Car. N

Αἰνείας Ephesus 84. Cos 125

Αὐρ — Magnesia Lyd. 141

Κορ — Laodicea 167

Αἰνήας Ephesus 84

Κορ — Laodicea 167

Αἰνησίας Messene 55

Αἴνητος Magnesia Ion. 93

Αἴνητωρ Alexander M. 31 (Rhodus). Rhodus 126

Αἰνίας Panticapaeum 19. Ephesus 84

Αὐρ — Magnesia Lyd. 141

[Αἴπολος Thessalia 33, l. Ἱππόλοχος]

Αἰσ Athen 50

Κλ Αἴσιμος Pergamum 70

Αἴσκλαπος Dyrrhachium 38

Αἰσσίδης Ephesus 84

Αἰσύριος Ephesus 84

Αἰσχίνας Chersonnesus Taur. 18. Apollonia Ill. 36. N

Αἰσχίνης Athen 47. 48 (zweimal). 50. Chios 108

Αι@σχις Argos Argol. 55

Αἰσχρίων Tomis 21. Samothrace 28. Acarnania 43. Athen 47. Ephesus 84. Erythrae 89. 92. Apollonia Car. 114. Cos 122

— Αἰσχρίωνος Acarnania 43

— Διογένους Smyrna 101

— Λυσία Patrae 54

Αὐρ — Colophon N

s. Ἁγυς. Ἑκατώνυμος. Ἑρμοκράτης. Εὐκλῆς. Μανδρογένης

Αἴσχρων Ambracia 41. Magnesia Ion. 93

Αἰσχυλῖνος Milet 96

Αἰσχύλος Apollonia Ill. 36. Argos Argol. 55. Cos 123

Αιτωρ Erythrae 89.

Αἰχμοκλῆς Ephesus 84. 89

Ἄκαστος Colophon 82

Ἀκε Olbia 18

Ἀκεδ Cibyra 160

Ἄκεσις Barce 2. Rhodus 126


180

Ἀκήρατος Samothrace 28

Ὀπίνας Ἀκιαμός Sardes 148

[Λ Ἄκκιος Cadi 160. N]

Ἀκου Parus 59

Ἀκουσίλεως Apollonia Thr. 24

Ἀκοῦτος Philomelium 170

Ἀκρα Leucas 43

Ἀκρίσιος Magnesia Ion. 93. Priene 101. Nysa N

Ἀκρίτας Διοτρέφου Hierapolis 165

Ἀκρο Cnidus 116

Ακταίων Proconnes 72

Φλ Ἀκτιακός Magnesia Ion. 95

Ἀκύλας Temnus 79

Π Κορ — Sardes 149

Ἀκύλιος Trajanopolis Thr. 28

Ἀκύλλιος s. Πρόκλος

Ἀλ Dyrrhachium 38. 39 (zweimal). Cibyra 160

Ἀλαβάρχης Teos 107

Ἀλε Heraclea Luc. 11. Alexander M. 31 (Sicyon). Dyrrhachium N. Aetolia 44. Athen 48. Epidaurus 56 Aegeae 130. Seleucus VI 174

s. Ἀντίοχος. Νεικο

Ἀλεγόριος Dyrrhachium 38

Ἀλεξ Athen 48

— Τιειου Metropolis Phryg. 168

Π Ἀλεξάνδρα Byzantium 25

Ἀλέξανδρος Tarent 14. Abdera 22. Maronea 26. Thessalia 33 (dreimal). Aenianes 34. Pherae 35. Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 38 (zweimal). 39 (viermal). Epirus 41. Anactorium 43 Athen 48. 49. 50. Lisus 58. Eretria N. Adramyteum 64. Pitane 72. Cyme 75. Methymna 79. Ephesus 84. 88 (zweimal). 89. Milet 98. Priene 101. Myndus 119. Antiochia Pisid. 129. Tarsus 131. Mostene 142. Sala 146. 147. Tralles 152 (zweimal). Apamea 157. Cotiaeum 162. Otrus 169. Synnada 172

— Ἀπολλωνίου Cotiaeum 162

— Ἀριστάρχου Cydonia 57

— Ἀριστείδου Amorium 156

— Ἑκα Metropolis Ion. 96

— Εὐμεν Sala 147

— Καλλίππου Amorium 156

— Κλέωνος Σαρδιανος Pergamum 148

— Μηνογένους Sardes 147

— Φιλο(θ) Trajanopolis 173

[Μ — Hadrianeis 67. N]

Τι Αἰλ — Cyme 77

Α Ἁρμα — Docimeum 163

Ἀντ — Hadriani 67

Μ Ἀντ — Saittae 146

Αὐρ — Cyzicus 66. Colophon 83. Midaeum 168

Μ Αὐρ — Pergamum 71. Tralles 154

Μ Αὐρ — Βελ Apamea 159

Μ Αὐρ — Εὐτυχιανος Cyme 77

Τ Ἰουλ Φοντήιος — Germe 136

Τι Κλ — Pergamum 71. Blaundus 134

Κορ — Philomelium 170

s. Ἀντίανδρος. Ἀντίοχος. Ἀπολλώνιος. Εὐτύχης

Ἀλεξας Σκύθου Peltae 169

Ἀλέξης Samus 110

Ἀλεξίας Messene 55

s. Δίοφαντος

Ἀλεξίμαχος Abdera 22

Ἀλέξιππος Eretria 59

Ἄλεξις Acanthus 30

Ἀλεξίων Dyrrhachium 38. Sicyon 54. Smyrna 101. 104

Ἀλεξων Aenianes 34 (zweimal)

Ἁλι Selge 129

Αλιον Cibyra 160

Ἀλκ Milet 96. Soli 131

Ἀλκαῖος Apollonia Thr. 24. Apollonia Ill. 37. Dyrrhachium 38 (sechsmal). 39 (dreimal). 40 (neunmal). 41. N (dreimal). [Priene 101]. Antiochia Pisid. 129

— Ἀλκαίου Sardes 147

s. Λέων

Ἀλκαμένης Dyrrhachium 38. Cyme 75

Ἄλκανδρος Dyrrhachium 38

Ἀλκέος s. Λεων.

Ἀλκείδης Ephesus 84

Ἀλκέμων Ἐπικράτους Erythrae 89

Ἀλκέτης Athen 46. 49. 50. Nysa 144. N

Ἀλκι Achaia 51

Ἀλκίας s. Ἀνδρονικος

Ἀλκιβιάδης Magnesia Ion. 93

Ἀλκίδαμος Athen 48. Cos 123. 125

Ἀλκίδας Cos 123

Ἀλκίδημος Milet 96

Ἀλκίμαχος Lebedus 92. Milet 96. Chios 108. Cos 123

Τ Ἰουλ — Sardes 149

Ἀλκιμίδης Apamea 157

Αὐρ Ἀλκίνους Φιλοβάκχου Stratonicea Lyd. 150

Ἀλκιππίδης Milet 96

Ἄλκιππος Athen 46. Ephesus 84. Milet 96

Ἀλκμέων Ἡγεμονέως Samus 110

Ἄλκων Apollonia Ill. N. Dyrrhachium 38 (dreimal). 39 (zweimal). 40 (dreimal). N (zweimal). Milet 96

Ἄλλιος s. Προκλος. Σεβηρος

Ἄλλων Ambracia 41

Ἄλτης Samus 110

Ἀλύπητος Samus 110

Αὐρ Ἀλυπιανή Byzantium 25


181

Καικ Ἀλυπιανός Cyzicus 66

Ἀλυπίων Teos 107

Ἃλυς Tralles 153

Ἀλφῆνος s. Ἀπολ(λ)ιναριος. Μοδεστος

Ἁλώτης Teos 107

Αμ Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 39

Αμα Rhodus 126

Ἁμάξειος Laodicea 167

Ἀμαραντὸς Μοσχίωνος Magnesia Ion. 95

Ἀμεινίας Sicyon 54. Magnesia Ion. 93. Rhodus 126

Ἀμ(ε)ινίων Rhodus 126

Ἀμεινοκλῆς Aenianes 34

Ἄμεμπτος Aenianes 34. Colophon 82

Μ Αὐρ Ἄμεπτος Magnesia Ion. 95

Ἀμι Metapont 12 (zweimal). Issus Cilic. 130

Ἀμίαντος Hadrianopolis Phryg. 164

— Σωσιλόχου Apollonia Ill. 37

Ἀμινίων s. Ἀμεινίων

Τ Ἀντ Ἀμμιανός Colophon 83

Αὐρ — Nysa 143

Ἄμμιος Elaea 77

Ἀμμώνιος Athen 46. N

Ἀμνήσσου s. Ἀφρόδιτος

Αμο Athen 47

Ἀμυ Smyrna 102. Aspendus 128

Ἀμυθίων Ilium 72

Ἀμύμων Ἀπολλωνοδότου Erythrae 89

— Ἑρμοτρέφου Erythrae 89

Ἀμυν Smyrna 102. Apamea 157

Ἀμύνανδρος Argos Amphil. 43

Ἀμυνόμαχος Athen 46

Ἀμύντας Dyrrhachium 38. N. Priene 101. Teos 107

Ἀμύντης Ephesus 84

s. Ζεῦξις

Ἀμύντωρ Ephesus 84

Ἀμφα s. Πασικρατης

Ἀμφαλκίδας Scodra 41.

Ἀμφείων Sardes 147

Ἀμφι Thebae 45. Teos 107. Samus 110

Ἀμφίας Aenianes 34. Apollonia Ill. 36. Athen 46

— Σωπόλιος Apollonia Ill. 36

Ἀμφιδάμας Cos 123

Ἀμφικρατής Athen 46. 48. 50

Ἀμφικτύων Cyme 75

Ἀμφίλοχος s. Ἀνφίλοχος

Ἀμφιμηδής Chios 108

Ἀμφίνικος Eretria 59

Ἀμφίπολις Abdera 22

Ἀν νεώτερος Nysa 143

Ανα Aetolia 44

Ἀναθάρσης Samothrace 28

Ἀνακ Lebedus 92

Ἀνακλῆς s. Μενεκλῆς

Ἀναξαγόρας Ilium 72. Magnesia Ion. 95. Chios 108

— Δημητρίου Magnesia Ion. 93

— Δινομένεος Erythrae 89

— Νυμφολόχου ebd.

Ἀναξαγόρης Clazomenae 81

s. Ζηνοδωρος

Ἀνάξανδρος Cos 123. Rhodus 126

Ἀναξήνωρ Abdera 22

Ἀναξιάδης Teos 107

Ἀναξιγένης Proconnesus 72

Ἀναξίδικος Abdera 22. Rhodus 126

Ἀναξίδοτος Alexander M. 31 (Rhodus). Rhodus 126

Ἀναξικ Parus 59

Ἀναξικλῆς Ilium 72

Ἀναξικράτης Phocaea 100. Cnidus 116

Ἀναξιλ Halicarnas 117

Ἀναξίλας Priene 101

Ἀναξίλεως Ilium 72

Ἀναξιλλαδ Ephesus 88

Ἀναξίμβροτος Magnesia Ion. 93

Ἀναξίπ Zacynthus 54

Ἀναξιπόλις Abdera 22. Lebedus 92

s. Διονύσιος

Ἀνάξιππος Iasus 119; s. Μητροδωρος

Ἀνάφαρσος Samothrace N

Ἀνδ Cyrene 1

Ἀνδρ Thebae 45. Athen 48. Teos 107

Κλ Ἀνδραγαθος Synnada 171

Ἀνδρέας Athen 46. 49. Achaia 51. Milet 96. Attuda 114

Φλ — Milet 98. 99

Ανδρι.. Apollonia Ill. 36

Ἀνδρίλας Achaia 51

Ἀνδρίσκος Apollonia Ill. 36. Athen 50

Ἀνδρίων Apollonia Ill. 36

— Φανίου Aphrodisias 112

Ἀνδρο s. Τιμήν

Ἀνδροίτας Ephesus 84

Ἀνδρόμαχος Apollonia Ill. 36 (zweimal). Ephesus 84

Ἀνδρομε Halicarnass 117

Ἀνδρομένης Aenianes 34

Ἀνδρόν(ε)ικος. Ambracia N. Adramyteum N. Cyme 75. Teos 107. Rhodus 126. Saittae 146. Apamea Phr. N

— Ἀλκίου Apamea 157 (zweimal)

— Γοργίππου Trapezopolis 122

— Ξενίου Apamea 158

— Σαλαμῶνος Sala 146. 147

Ἰουλ — Laodicea 167

Γ Οὐαλ — Sala 146

s. Ἀπολλώνιος. Ζώσιμος. Μηνόφιλος


182

Ἀνδροσθένης Thessalia 33. Ilium 72. Cos 123. Rhodus 126

s. Ἀνδρων. Πόλλις

Ἀνδροτ s. Ἑρμώναξ

Ἀνδροτέλης Cyme 75

Ἀνδρότιμος Sicyon 54. Milet 96

s. Πρωτίων

Ἀνδρόφορβος Ephesus 84

Ἄνδρων Apollonia Ill. 36. Attaea 64. Ephesus 84. Metropolis Ion. 96

Γ Ἀνίκιος Ἰουλ — Alabanda 111. N

— Ἀνδροσθένεος Erythrae 89

— Λυσιξένου Patrae 54

s. Ἀριστοκράτης. Ἀρτεμίδωρος

Ἀνδρώναξ Chios 108

Ἀνδρωνίδας Leucas 43. Sicyon 54. Ephesus 84

Ἀν(ε)ίκητος Apollonia Ill. N. Apollonoshieron 133

Αὐρ Ἀνένκλητος Ζωσιμου Aspendus 132

Ἀνθ Tarent 14 (dreimal). Maronea 26

Ἀνθεσ(τ) Sinope 61. Cos 123

Ἀνθεστήριος Mesembria 26

Ἀνθέστιος s. Νεικάνωρ

Ἰουλ Ἄνθιμος Pergamum 70

s. Ἀριστοφάνης

Ἀνθίπων Cyrene 1

Ἄνθος Νικωνος Byzantium 25

Ἀνθρωπ Tarent 14

[Ἀνιη Amisus 60, l. Ἀριη]

Ἀνίκιος s. Ἀνδρων

Ἀννικᾶς Chalcidice 30. Cnidus 116

Ἄννιος s. Ἀφφεῖνος. Ροῦφος

Ἀντ Abdera 22. Aegeae 130

Ἀνταγόρας s. Φησεῖνος

Ἀνταῖος Alexandria 73. Rhodus 126

Ἄνταις Rhodus 126

Ἀντάλκης Apollonia Ill. N.

Ἄντανδρος Achaia 51. Methymna 80

Ἄντασος Oeniadae 44

Γαργίλιος Ἀντ(ε)ῖκος Hadrianopolis Thrac. 26. Pautalia 27. Perinth 27. Philippopolis 27. Plotinopolis 28

Αὐρ Πο Ἄντ(ε)ιμος Perperene 71

Φλ — Aegae 75

Μ Αὐρ Ἀντέρως Ζωτικοῦ Appia 159

Ἀντήνωρ Scepsis 74. Colophon 82

Ἀντι Abdera 22. Thessalia 33. Thebae 45. Gortys 57. Rhodus 126

s. Διογένης. Μεν. Ονήσιμος

Ἀντια s. Δημήτριος

Ἀντιάδας Aenus 23

Ἀντιαλκίδας Ephesus 84

Ἀντιάναξ Milet 96

Ἀντίανδρος Ephesus 84. Milet 96

— Ἀλεξάνδρου Ephesus 88

Ἀντιγ Abdera 22.

Ἀντιγένης Dyrrhachium 39. 40. Cyme 75. Lebedus 92. Halicarnass 117. Rhodus 126

Ἀντίγονος Thessalia 34. Dyrrhachium 39. 40. Athen 46. Ilium 72. Cyme 75. Ephesus 84. Milet 96. Halicarnass 117. Rhodus 126. Bagis 133. 134

Ἀντῖκος s. Ἀντεικος

Ἀντικράτης Athen 49. Cyme 75. Ephesus 84

— Καλλίου Smyrna 101

Ἀντιλέων Milet 96

Ἀντίλοχος Dyrrhachium 38. Athen 46. 48

Ἀντίμαχος Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 38 (dreimal). N. Achaia 51

Ἀντιμήδης Ephesus 84

— Κλέωνος Laodicea 167

Ἄντιμος s. Ἄντειμος

Ἀντιοχίδας Cnidus 116

Ἀντίοχος Aenianes 34. Dyrrhachium 38. 39 (zweimal). 40. Athen 46. 50. Clazomenae 81. Ephesus 84. 88. Erythrae 89. Magnesia Ion. 95. N. Phocaea 100. Smyrna 106. Chios 109. 110. Cnidus 116. Stratonicea Car. 120. Cos 125. Antiochia Pisid. 129. Pelta 169

— Ἀλεξ Nysa 143

— Ἀπολλοδότου Philadelphia 144

— Ἀπολλωνίδου Chios 108. 110

— Βακχίδου Apollonia Ill. 36

— Μητρογένους Aezanis 155

Μ — Nicaea 63

Μ Αὐρ Μίνδιος — Smyrna 106

Μ Συίλλιος — Hierapolis 165

Αὐρ Τατιανός — Nysa 143

s. Ζωπυρίων. Σύμαρος

Ἀντίπατρος Abdera 22. Byzantium 24. Adramyteum 64. N. Milet 96. Aphrodisias 112. Cnidus 116. Halicarnass 117. Stratonicea Car. 120. Rhodus 126. Pelta 169

Αὐρ — Hierapolis 166

Αὐρ — Πανφιλου Cadi 160

s. Ἀγασικλῆς

Ἀντισθένης Aenianes 34. Athen 48

Ἀντιφάνης Athen 47. 49. Alexandria 73. Clazomenae 81.

Αἰλ — Perperene 71

Ἀντίφιλος Lysimachus (Calchedon) 29. 62. Argos Amphil. 43. Ephesus 84

Ἀντιφῶν Alexander M. 31 (Chios). Ephesus 84

— Μενεκλέους Apamea 157

— Μενεκράτους ebd.

Ἀντιως Cibyra 161

Ἄντοχος Erythrae 89

Ἀντων(ε)ῖνος Temnus 79. Anazarbus 130


183

Γ Ἀρούντιος — Thyatira 151

Μ Αὐρ — Byzantium 25

Ἰουλ — Nysa 144

Κορ — Thyatira 151

Λ Οὐέττιος — Hyrcanis 140

s. Ροῦφος

Ἀντώνιος Amorium 156

Σέρτωρ — Amorium 156

s. Ἀλέξανδρος. Ἀμμιανος. Ζήνων. Ἡρωδιανός. Ἱέραξ. Καλλικλῆς. Καλός. Λονγεῖνος. Λουκίλλιος. Νάσων. Νιγρεῖνος. Πολέμων. Πούλχερ. Ρητορικός. Σεβῆρος. Σέλευκος. Ταετᾶς

Ἀνφίλοχος Clazomenae 82

[Ἀξιάναξ s. Πραξιάναξ]

Ἀξίοχος Ambracia 41. Clazomenae 81

— Πολυκ Magnesia Ion. 93

Ἀουιόλας Ephesus 89. Smyrna 104

s. Ἀβιόλας

''Απ Athen 47. 49

Ἀπατούριος Cyme 75. Smyrna 102

s. Μητρόδωρος

Απε Athen 47. Adana 130

Ἀπελλᾶς Cassope 42. Erythrae 89. Chios 108. Aphrodisias 113. Hydrela 118

— Ἀθηναγόρου Hydrela 166

Κ — Clazomenae 82

s. Δημήτριος. Ἑρμογενης. Τρύφων

Ἀπελλῆς Maronea 26. Cyme 75. Ephesus 84. Chios 108. Tralles 152

— Μενεμάχου Mytilene 80

— Ποταμον Ποταμο Laodicea 167

Αὐρ — Μενεμάχου Mytilene 80

s. Δημήτριος

Ἀπελλίας Δημητρίου Erythrae 89

s. Δημήτριος

Ἀπελλίδης s. Παπίας

Ἀπελλικῶν Athen 47. Smyrna 102

s. Μητρόδωρος. Πειθαγόρας

Ἀπη Metapont 12. Tarent 14

Ἀπήμαντος Ilium 74

Κλ Ἀπήνιος Cyzicus 64

Ἀπι Neapolis Camp. 12

Ἃπλος Hierapolis 165

Μ Ν — Hierapolis 166

Ἀπο Metapont 12. Dyrrhachium 38. Athen 48. Sinope 61. Halicarnass 117. Masicytes 128. Nagidus 131. Aninetus 132. Julia Laodicea 175

s. Ἀπολλώνιος. Ἰουλιανός. Λούκιος. Πα

Ἀποκρ Laodicea Phoen 175

Ἀπολ Heraclea Luc. 11. Tarent 14. 15 (zweimal). Tomis 21. Thebae 45. Athen 47. 49. 50. Pergamum 69. Smyrna 102 (zweimal). 103.


Antiochia Car. 112. Ceramus 115. Nagidus 130. Tralles 152. Sanaus 170. Seleucus VI 174

Ἀπόληξις Athen 47 (zweimal).

(Λ) Ἰουλ Ἀπολ(λ)ινάριος Adramyteum 64

Π (Μ) Αἰλ — Apamea 158

Κλ — Apamea 159

Μέ(μμιος?) — Mastaura 142

Τ Φαβ Ἀλφῆνος — Thyatira 151

Ἀπολλ Thessalia 33. Athen 48. Sinope 61. Eumenia 163

s. Ἀπολλων. Ἀσκληπιάδης. Βασιλείδης. Ὀνησιφόρος

Ἀπολλᾶς Chersonnesus Taur. 18. Alexander M. 31 (Mesembria). Assus 74. Cyme 75. Clazomenae 81. Colophon 82. Ephesus 84

— Φαινίου Temnus 78

Ἀπολλο Callatis 19. Priene 101. Antiochia Car. 112. Halicarnass 117. Aegeae 130

Ἀπολλοδ Athen 47

s. Κάστωρ

Ἀπολλόδοτος Erythrae 89. Lebedus 92. Milet 96. Smyrna 102. Antiochia Car. 112. Halicarnass 117. Trapezopolis 122. Hyrgalea 166

Αὐρ — Colophon 83

— Μενάνδρου Aphrodisias 112

s. Ἀγαθοκλῆς. Ἀντίοχος. Ἀπολλώνιος. Διόδωρος

Ἀπολλόδωρος Chersonnesus Taur. 18. Athen 47. 50 (zweimal). Cyme 75. Ephesus 84. Magnesia Ion. 93. Priene 101. Smyrna 102. 104. Cnidus 116. Myndus 119. Rhodus 126. Bagis 133. Hypaepa 138. 139

Αὐρ — Aegae 75

— Ἀριστοφῶντος Erythrae 89

— Ἡρακλεοδώρου ebd.

— Καλλικράτους Magnesia Ion. 93

— Σκυθι (Σευθι) Magnesia Ion. 93

— Πο υἱὸς Χαλέας Aegae 75

Ἀπολλόνιος Apollonia Ill. 36

— Μενεκρ Hypaepa 139

s. Ἀπολλώνιος

Ἀπολ(λ)οφάνης Athen 48. 50. Ilium 72. Smyrna 102. Synaus 171

— Ἀρισ Smyrna 102

— Λουκίου Ancyra Phryg. 157

— Ὀροβίτης Smyrna 102

Κ Φούριος — Myrina 78

s. Ἀριστόξενος

Ἀπολ(λ)ων Tarent 14. Panticapaeum 19. Tomis 21. Abdera 22 (der Gott). Apollonia Thr. 24. Madytus 28. Athen 46. Priene 101. Smyrna 102. Chios 108. Halicarnass 117. Myndus 119. Blaundus 134. Hyrgalea 160


184

— Πρῖμος Eriza 163

— Ἀπολλ Magnesia Ion. 93

— νεώτερος Smyrna 102

s. Ἕλενος. Θεμιστοκλῆς

Ἀπολλωνι Athen 47 (zweimal). 50. Soli 131. Blaundus 134

Απολλωνιάδης Chersonnesus Taur. 18

Π Αἰλ Ἀπολλωνιανός Aphrodisias 113

Ἀπολλωνίδας Messene 55. Cnidus 16. Rhodus 126

s. Ἀριστόξενος

Ἀπολλωνίδης Chersonn. Taurica N. Athen 48. 50. Cyzicus 66. Lampsacus 68. Pitane 72. Ilium 72. Clazomenae 81. Ephesus 84. Smyrna 102. Ceramus 115. Stratonicea Car. 120. Tarsus 131. Hypaepa 139

— Μενεκράτους Tmolus 151

— Φοίβου Dioshieron 136

Γ Αὐρ — Germe 137

Μ Αὐρ — Cilbiani inf. 135. Dioshieron 136

s. Ἀντίοχος. Θεμιστοκλῆς. Καλλίστρατος

Ἀπολλώνιος Tarent 14. Chersonnesus Taur. 18. Corcyra 42. Athen 50. Achaia 51. Sicyon 54. Hadrianeis 67. Ilium 72. Aegae 75. Elaea 77. Temnus 79. Mytilene 80. Clazomenae 81. Ephesus 84. Erythrae 89. Lebedus 92. Smyrna 102. Teos 107. Aphrodisias 112. 113. Harpasa 118. Rhodus 126. Dioshieron 136. Maeones 140. Magnesia Lyd. 141. Nysa 143. Tralles 152. Apamea 158. Bria 159. Cotiaeum 162

— Ἀγελάου Aphrodisias 112

— Ἀνδρονείκου Tripolis Lyd. 154

— Ἀνδρονίκου Ceretapa 160

— Ἀπολλοδότου Erythrae 89

— Ἀπολλωνίου Heraclea Car. 118

— Ἀσκληπιάδου Smyrna 102

— Δαμοκράτου Laodicea Phryg. 167

— Εὐάρχου Laodicea Phryg. 166. 167

— Ζω Smyrna 102

— Ζωσίμου Διοκράτους Colossae 161

— Κώκου Apollonia Car. 113

— Λουκίου Hadrianeis N

— Λυσίου Sardes 147

— Μενεκ Hypaepa 138

— Μητροδώρου Smyrna 102

— Σιλ (Οὐα) Colossae 161

— Στρατον Smyrna 102

Γ — Ἀλεξάνδρου Eriza 163

Λ — Hadrianeis 67

Αἰλ — Smyrna 106. Trapezopolis 122

Αὐρ — Myrina 78

Ὀκτ — Οὐα (Σιλ) Colossae 161

Στ — Tabae 122

s. Ἀλέξανδρος. Ἀπολλόνιος. Ἀρίων. Διονύσιος. Ζεῦξις. Θεόπροπος. Ἱερώνυμος. Μάτρων. Μένιππος. Παπίας

Ἀπολλῶνις Cnidus 116

Ἀπολλωνόδοτος Erythrae 89

— Ἡρακλείτου ebd.

— Μητρώνακτος ebd.

s. Ἀμύμων

Ἀπολλωνοφάνης Erythrae 89

Ἀπουλήιος s. Ἰουλιανός. Σαβεῖνος

Ἀππᾶς Maeones 140

Ἀπρόνιος Abydus 73

Ἀπρων(ε)ιανός Smyrna 105

Γ Ἰουλ — Metropolis Ion. 96

Σερ — ebd.

Ἀπτοίατος Apollonia Ill. 36

Ἄπτομος s. Ὄπτομος

Ἀπφία Eucarpia 163

Αὐρ Ἀπφιανός Phocaea 100

Αὐρ — ὁ καὶ Ἀθήναιος Maeones 140

s. Ἀφφιανός

Ἄπφιος Elaea 77

Ἀρ (Αἰ?) Dyrrhachium N

s. Γεν

Ἀρα Neapolis Camp. 12

Ἀράθοος Ambracia 41

Ἀρατίδας Cos 123. N

Ἄρατος Colophon 82. Ephesus 88. Cos. 123. Cilbiani inf. 135

— Εὐπόλιδος Erythrae 89

Ἀρ...σος Telos 128

Ἀργ Alexander M. 31 (Heraclea Jon?)

Ἀργα Assus 74

Ἀργάνωρ s. Λίβυς

Ἀργεάδης s. Μενέδημος

Ἀργείας Achaia 51

Ἀργεῖος Athen 47. Phocaea 100. Chios 108

Ἀργήτωρ Milet 96

Μ Ἀρδιανός Hypaepa 139

Ἀρε Demetrius II 174

Ἀρέθων Tarent 14

Ἄρεστος Athen 49

Τι Κλ Ἄρετις Cotiaeum 161

Ἀρευ Tarent 15

Ἄρητος Dioshieron 135

Ἀρι Metapont 12. Tarent 14 (dreimal). Thurii 15. Tauromenium 17. Chersonn. Taur. 18. Olbia 18. Samothrace 28. Thessalia 33 (zweimal). Dyrrhachium 38. Acarnania 43. Anactorium 43 Athen 48 (dreimal). Aegina 50. Elis 54. Sicyon 54. Argos Argol. 55. Clazomenae 81. Nisyrus 125. Aegeae 130 (zweimal)

s. Εὐμήνιος


185

Ἀριάλθης Ephesus 84

Ἀριαμ Aegeae 130

Ἀριάνθης Ilium 72

Ἀριαράθης Athen 48. 49

Ἀριδείκης Smyrna 102

Ἀριδείχης Ephesus 84

Ἀρίζηλος Sardes 148

Π Αἰλ — Smyrna 105

Ἀριη Amisus N

Ἀρίμναστος Dyrrhachium 38. N

Ἀρίμνηστος Poemaneni N. Clazomenae 81

Ἀριστ Heraclea Luc. 11. Tarent 14. Aeniane 34. Dyrrhachium 38. Ambracia 41. Aetolia 44. Thebae 45 (zweimal). Athen 47. 48. 50 (zweimal). Gortys 57. Euromus 117 Mylasa 119. Antiochia Pisid. 129. Julia Laodicea 174

s. Ἀπολλοφάνης. Ἔκφαντος. Μένανδρος

Ἀρισσωφι Thurii 15

Ἀριστ Apollonia Ill. N.

Τι Κλ — Τυλάδα Assus 74

s. Μεγαλοκλῆς. Τρυφωσιανός

Ἀριστα Istrus 20. Apamea 157

Ἀρισταγόρας Cyrene 1. Hierapytna 57. Cyme 75. Ephesus 84. Lebedus 92. Milet 96. Smyrna 102. Cnidus 116. Cos 123

Ἀρισταγόρης Ephesus 84

Ἀρισται Athen 47. 48

Γ Σάλλιος Ἀρισταίνετος Byzantium 25

Ἀρισταίνητος Ephesus 84

Ἀρισταῖος Ephesus 84. Smyrna 102. Cos 123

Ἀρίσταις Cos 123

Αρίσταιχμος Chios 108

Ἀρίστακος Rhodus 126

Ἀρίστανδρος Aenianes 35. Dyrrhachium 38. Laconia 55. Cyme 75. Stratonicea Car. 120. Cos 123. Unbestimmt 175

Αὐρ — Nysa 143; s. Τρυφωσιανός

Ἀρίσταρχος Apollonia Ill. 36. 37. Dyrrhachium 38. N. Athen 47. Phocaea 100. Rhodus 126

— Δάμωνος Patrae 54

— Ἱππο Apollonia Ill. 36

— Ἱέρακος Aezanis 155

s. Ἀλέξανδρος

Ἀριστᾶς Smyrna 102

Ἀριστέας Abdera 22. Apollonia Ill. 37. Dyrrhachium 41. Corcyra 42. Athen 46. 50. Nicaea 63. Cyme 75. Ephesus 84. 88. Erythrae 89. Magnesia Ion. 96. Stratonicea Car. 120 (zweimal). 121. Dioshieron 135. Nysa 143

— Ἀρίστωνος Corcyra 42

— Ὁπλείτου Orthosia 120

Αὐρ — Tralles 152

Κλ — Pergamum 70. Stratonicea Car. N

(Τι) Κλ — Stratonicea Car. 121

s. Ἑράσιππος. Ἡγήσιππος. Φιλοκράτης

Ἀριστείδας Tarent 14. Rhodus 126

Ἀριστείδης Colophon 82

s. Ἀλέξανδρος. Σωκράτης

Ἀριστεύς Amisus 60. Alabanda 111

— Λυδ...ν.. Sardes 147

— Φιλίου Magnesia Ion. 93

Ἀριστη Parus 59

Ἀριστηίδης Samus 110

Ἀριστήν Apollonia Ill. 36 (dreimal). 37 (zweimal). Dyrrhachium 38. N

[Ἀρίστης Dyrrhachium 38]

Ἀριστι Metapont 12

Ἀριστιάδας Cnidus 116

Αὐρ Ἀριστιάδης Cyzicus 66

Ἀριστίας Tarent 14

[Ἀριστίδας Cnidus 116, l. Χαριστίδας]

Ἀριστίδης Phygela 101

Ἀρίστιππος Cyrene 1. Tarent 14. Apollonia Ill. 36. 37

Ἄριστις Cyrene 1. Tarent 14

Ἀριστίων Tarent 14. Thessalia 34. Athen 47. 49. Cnossus 56. Ephesus 88. Smyrna 102. Cos 123

Ἀριστο Tarent 15. Samothrace 28. Athen 48. 49 (zweimal). Achaia N. Sinope 61. Priene N. Halicarnass 117. Cos 123. 124

Ἀριστόβιος Rhodus 126

Ἀριστόβουλος Lysimachus 29 (Rhodus). Alexander M. 31 (Rhodus). Aenianes 34. [Apollonia Ill. 36]. Cos 123. Rhodus 126

— Ζωβίου Teos 107

Ἀριστογ Myndus 119

Ἀριστογένης Heraclea Luc. 11. Alabanda 111. Cos 123

Ἀριστόγονος s. Σύμμαχος

Ἀριστόδαμος Heraclea Luc. 11. Dyrrhachium 38 (dreimal). 40 (dreimal). Achaia 51

s. Ἀριστομένης

Ἀριστόδημος Samothrace 28. Athen 49. 50. Parus 59. Ephesus 84. Magnesia Ion. 93. Tabae 121. Hadrianopolis Phryg. 164. N

s. Μενεκλῆς. Σολων

Ἀριστόδικος Teos 107

Ἀριστοκ Tarent 14. Athen 46. 47. Chios 108. Cos 123

Ἀριστοκλείδας Cnidus 116

Ἀριστοκλῆς Tarent 14. Thessalia 33. 34 (zweimal). Apollonia Ill. 36. Leucas 43. Abydus 73. Erythrae 89. Smyrna 102. Cnidus 116. Tralles 152 (dreimal)


186

Ἀριστοκράτης Tarent 14. Laconia 55. Cius 62. Ephesus 84. Milet 96. Smyrna 102. N. Rhodus 126

— Ἄνδρωνος Magnesia Ion. 93

Ἀριστόκριτος Rhodus 126

Μ Αὐρ Ἀριστόλαος Magnesia Ion. 95

Φλ — Stratonicea Car. 121

Ἀριστόλας Achaia 51

s. Ἀριστομ

Ἀριστόλεος Phocaea 100

Ἀριστολέων Ephesus 84. Magnesia Ion. 93

Ἀριστόλεως Maronea 26

Ἀριστόλοχος Apollonia Ill. 37. Ephesus 84. Rhodus 126

Ἀριστομ Adramyteum 64. Chios 108. Cos 123

— Ἀριστόλα Corcyra 42

Ἀριστόμαχος Dyrrhachium 38. Cyme 75. Phocaea 100. Samus 110. Rhodus 126

(Π) Ποσιδ Βαλ — Mytilene 80

s. Δαμάλης

Ἀριστομένης Dyrrhachium 38. N. Ambracia 41. Leucas 43. Smyrna 102

— Ἀριστοδάμου Patrae 54

Ἀριστομήδης Cyrene 1

Ἀριστόν(ε)ικος Eretria 59. Tralles 152

Αἰλ — Germe 137

Ἰουλ — Ἰουλιανός Philadelphia 145

s. Λυκομήδης

Ἀριστόνομος Rhodus 126

Ἀριστόνους Athen 47

Ἀριστόξενος Tarent 14. Samothrace 28

— Ἀπολλωνίδα Smyrna 102

— Ἀπολλοφάνους Smyrna 102

s. Χάροπος

Ἀριστόπολις Cnidus 116

Ἄριστος Athen 50. Ephesus. 84. Antiochia Car. 112. Epiphania 130

— Ἀθηνοδώρου Antiochia Car. 112

— Ἀρίστου Dionysopolis Phryg. 162

Ἀριστοτέλης Samothrace 28. Athen 47. Samus 110. Cnidus N

Ἀριστότιμος Delphi 45

Ἀριστοφ Athen 47

Ἀριστοφάνης Cyme 75

— Ἀνθίμου Pergamum 71

Κλ — Smyrna 105. 106

Μ Οὐλπ — Myrina 78

Ἀριστόφυλος Anactorium 43

Ἀριστοφῶν Cyme 75. Ephesus 84

s. Ἀπολλόδωρος

Ἀρίστρατος Ephesus 84

Ἀριστω Cos 123

Ἀρίστων Tarent 14. Chalcidice 30. Apollonia Ill. 35. 36 (viermal). 37 (zweimal). N. Dyrrha-


chium 38 (dreimal). 39 (zweimal). 40. Athen 47 (zweimal). 48. Adramyteum 64. Phocaea 100. Smyrna 102. Amorium 156

— Λυσῆνος Apollonia Ill. 36

s. Ἀριστέας

Ἀριστώναξ Teos 107

Ἀριφάντης Samothrace 28

Ἀρίφρων Cnidus 116

Ἄριχος Olbia 18

Ἀριων Ἀπολλωνίου Erythrae 89

Τατιανός — Pelta 169

Ἀρκάς Thebae 45. Ephesus 84

Αρκελεο Synnada 171

Ἀρκέσας Teos 107

Ἀρκεσίλαος Cyme 75. Phaselis 128

Ἁρμα s. Ἀλέξανδρος

Ἁρμαδᾶς Phaselis 128

Ἁρμο Elis 54

Ἁρμόδιος Thessalia 33

Ἁρμόξενος Athen 49

Ἀρνίας Heraclea Luc. 11. Thessalia 33 (zweimal)

Ἀρνίσκος Dyrrhachium N

Ἀρο(ύ)ντιος (Ἀρύντιος) s. Ἀντωνῖνος. Ζωίλος. Ματέρνος. Νεικόμαχος

Ἄροπος Athen 47

Ἃρπαλος Chersonnesus Taur. 18. Halicarnass 118. Tralles 152

Ἀρρι s. Φλαβια

Ἀρριδαῖος Smyrna 102

Ἀρσάκης Tarsus 131

Ἀρτ Soli 131

Ἀρτᾶς Assus 74. Prymnessus 170

s. Νέαρχος

Ἀρτεμ Tomis 21. Abdera 22. Athen 50. Amisus 60. Sinope 61. Ephesus 84. Halicarnass 117. Tralles 152. Apamea Phr. N

Αὐρ Ἀρτεμάγορος Thyatira 151

[Αὐρ Ἀρτεμανιανός Nysa 143. 144, s. Ἀρτεμωνιανός]

Ἀρτεμᾶς Leucas 43. Ephesus 88. Milet 96. Aegeae 130. Apamea 159. Cadi 160

— Πολέμωνος Cidramus 115

Αἰλ — Tralles 153

Αὐρ — Κορνηλιανός Dioshieron 136

Τι Κλ — Tralles 153. 154

Αὐρ — Μενεμάχου Λαιανός Magnesia Lyd. 141

s. Δημήτριος. Ἰουλιανός

Ἀρτέμης Chios 108

Ἀρτεμίδωρος Neapolis Camp. 12. Chersonn. Taur. 18. Tomis 21. Leucas 43. Aegae 75. Colophon 82. Ephesus 84. Lebedus 92. Magnesia Ion. 93. Milet 97. Chios 108. Aphrodisias 112 (dreimal). Iasus 119. Ortho-


187

sia 120. Stratonicea Car. 120. Tabae 122. Rhodus 126. Antiochia Pisid. 129. Seleucia Cil. 131. Attalea 133. Germe 136. Tralles 152. Apamea 157 (dreimal). Unbestimmt 175

— Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἄνδρωνος Aphrodisias 112

[— Αὐρηλίου Nysa 144. N]

— Δαμοκράτου Laodicea 167

— Δημητρίου Smyrna 102

— Δοκίμου Philadelphia 145

— Λυκομήδους Magnesia Ion. 93

— Μελίτωνος Tabae 122

— Μολοξοῦ Sardes 147

— Φλώρου Thyatira 150

— ...θας Smyrna 102

Α — Colophon 83

Αἰλ — Miletopolis 68. Hierocaesarea 138

Π Αἰλ — Cyzicus 66

Αὐρ — Teos 108

Αὐρ — Μελιτωνος Nysa 143

Κλ — Nacrasa 142. Ancyra Phryg. 157

Τι Κλ — Colophon 83

Ὀκτ — Thyatira 151

Ὀκτ — Φιλαδ Saittae 146

Λ Π — Hypaepa 139

s. Κάλλιππος. Μήδειος. Παυλεῖνος. Σειγηρός. Τουφωσιανός. Φιλ. Φιλο. Χαλέας

[Ἀρτεμο s. Δημήτριος]

Ἀρτέμων Abdera 22. Athen 50. Clazomenae 81. Ephesus 84. 88. Lebedus 92 (zweimal). Milet 97. Smyrna 102. Chios 108. Samos N. Aphrodisias 112. Rhodus 126. Attalea 133

— Ἀθήνευ Erythrae 89

— Ἑρμογένους Philadelphia 144

— Κόδρου Hierapolis 165

— Παπίου Tabae 121

— Σεκούνδου Mytilene 80

— Τροφέως Synnada 171

s. Δημήτριος. Φιλόξενος

Αὐρ Ἀρτεμωνιανός Nysa N

Ἀρτι Callatis 19

Ἀρτίπους Samus 110

Λ Πομ Ἀρτοίμας Hypaepa 138

Αρυ s. Ἀρούντιος

Ἁρφοκρᾶς Myrina 78. N

Ἀρχ Heraclea Luc. 11

Ἀρχαγόρης Abdera 22

Ἀρχε Athen 47

Ἀρχεάναξ s. Δαμάλης

Ἀρχεκράτης Cnidus 116

Ἀρχέλαος Abdera 22. Apollonia Ill. 36. Pergamum 69. Apamea 158

Λ Αὐρ — Pergamum 70

Ἀρχέλοχος Ephesus 84

Ἀρχεμαχίδης Achaia 51

Ἀρχέμβροτος Maronea 26

Ἀρχένους Erythrae 89

Ἀρχέπολις Cos 123

Ἀρχέστρατος Abdera 22. Athen 50. Abydus 73

s. Ἡγησίας

Ἀρχήν Apollonia Ill. 36 (zweimal). Dyrrhachium 38 — Ὀλυμπιοδώρου Apollonia Ill. 36

Ἀρχιάδας Ambracia 41

Ἀρχίας Athen 49. Clazomenae 81. Magnesia Ion. 93. Smyrna 102. Cnidus 116. Cos 123. Rhodus 126

s. Ἡρώδης

Ἀρχίβιος Apollonia Ill. 36

Ἀρχιγένης Ephesus 84

Ἀρχίδαμος Chalcidice 30. Ephesus 84. [Erythrae 89, l. Ἀρχίδημος.] Cos 123

Ἀρχίδημος Ephesus 84. 88. Erythrae N

Ἀρχικλῆς Chersonnesus Taur. 18

Ἀρχικράτης Δικαιάρχου Patrae 54

Ἀρχίλοχος Apollonia Thr. 24. Clazomenae 81

Ἀρχιμήδης Dyrrhachium 38. 39. 40 (dreimal). 41. N

Α Ὀκτ — Thyatira 151

Ἀρχίνομος Rhodus 126

Ἀρχῖνος Rhodus 126

Ἄρχιππος Metapont 12. Dyrrhachium 38. Athen 48. Achaia 51. Erythrae 89. Phaselis 128

Ἀρχίτιμος Athen 47

Ἀρχόδημος Stratonicea Car. 120

Ἄρχων Cos 123

Ἀρωγός Abydus 73. Teos 107

Ἀσ... Cnidus 116

Ἄσβαντος Hierapytna 57

Ἄσβεστος Cyme 75

Ἀσέλλιος s. Αἰμιλιανός

[Ἀσένας s. Λένας]

Ἀσιατικός Ἑρμογένου Thyatira 151

Κορν — Nysa 143

Ἀσίν(ν)ιος Atarneus 64. Cos 123

s. Ἀγρεύς. Γάλλος. Νικόμαχος. Πωλλίων. Φιλόπαππος. Φροῦγι

Ἀσκλ Athen 48. Priansus 58 Tarsus 131

Ἀσκλα Callatis 19. Athen 47

Ἀσκλαπιάδας Apollonia Ill. 37. [Dyrrhachium 38]. Rhodus 126

Ἄσκλαπος Agrigent 16. N. Dyrrhachium 37. N. Tralles 152

Ἀσκλάπων Athen 50 (zweimal)

Ἀσκλᾶς Ephesus 88

— Χάρακος Aezanis 156


188

Ἀσκληπι Athen 48 (zweimal). 49. Aegira 52. Attaea 64. Temnus 79. Ceramus 115. Cos 124. Eumenia 163

s. Ἡρακλείδης. Κλαυδιανός. Κρίτων

Ἀσκληπιάδας Erythrae 90

Ἀσκληπιάδης Athen 49. Cyzicus 66. Parium 69. Pergamum 69. Abydus 73. Aegae 75. Cyme N. Ephesus 84. 88 (zweimai). Erythrae 90. Teos 107. Samos 110. Bagis 134. Apamea 157. Cadi 160. Hierapolis 165. Laodicea 166

Φλ — Germe 137

— Ἀπολλ Grimenothyrae 164

— Βούτου Sardes 147

— Δημᾶδος Erythrae 90

— Διοδότου Ancyra 157

— Π Αἰλ Μητ Bagis 134

s. Απολλώνιος. Ἀσσκληπιάδης Μελίτων. Tερτυλλεῖνος

Αὐρ Ἀσκληπιακός Cyme 77

Ἀσκληπίδης Cyzicus 66. Pergamum 69

Ἀσκληπιόδωρος Chalcidice 30. Cyzicus 67. Smyrna 102. Aspendus 132

Ἀσκλῆς Amisus 60

Γ Ἀσκλίων Bagis 134

[Ἀσκρίων Dyrrhachium 38]

Ἄσμενος Chios 108

Ἄσοχος Clitor 56

Ἀσπάσιος Abdera 22. Amisus 60. Chios 108. Halicarnass 117

Μ Σαλουιδηνὸς Ἀσπρήνας Bithynia 61. N. Caesarea 62. Nicaea 63. Tium 63

Ἄσσιος Iasus 119

Ἀσσκληπίαδης (-πυάδης) s. Τερτυλλεῖνος

Ἀστεροπᾶος s. Ξέστης

Ἀστομέδων Pherae 35

Ἀστραῖος Iasus 119

Ἀστυ Colophon 82

Ἀστύνομος Cos 123

Ἀστύνους Εὐθύνου Erythrae 90

Ἀστύοχος Sinope 61

s. Ζήνων

Ἀσφάλης Chios 108

Ἀσχ Alexander M. 31 (Chios)

Ἀσωπ Thebae 45

Ἀσώπιος Byzantium 24

Ἀτ s. Ἐπίκτητος. Ἱππόκριτος

Ἀτελιανός Athen 50

Μ Αὐρ Ἀτείμητος Κρίτιου Tralles 154

Ἀτί(λιος oder νιος) s. Δομεστιχός. Μητρογένης

Ἀτρατῖνος Entella 17. Lilybaeum 17. Laconia 55

Ἀτρεστίδης Thessalia 33

Ἀτρόμητος Athen 47

Ἀτταλιανός Saittae 146. Temenothyrae 172

Μ Αἰλ — Apamea 159

Αὐρ Αἰλ — Saittae 146

Σε — Lesbus 79

Στα — Silandus 149

Ἀτταλικός Philadelphia 144

Ἄτταλος Lebedus 92. Phocaea 100. Smyrna 105. Tabae 121. Hypaepa 1. 38. Tralles 152. Apamea 158. Hierapolis 165. [Julia 166]. Temenothyrae 172

— Βιάνορος Apamea 157. 158 (zweimal)

— Δημητρίου Laodicea 167

— Διοτρέφου Apamea 158

— Ἡρακλε Apamea 157

— Μειλίχιος Hierapolis 165

— Τιμω Apamea 158

Π Αἰλ — Erythrae 92

Αὐρ — Hypaepa 139

Κλ — Pautalia 27. Synnada 171. 172

Π Κλ — Laodicea 168

Μ Καιρέλλιος — Pergamum 71

Λουσ — Phocaea 100

Στ — Heraclea Car. 118

Τύλλιος (Ἀτύλλιος?) — Perperene 71

Φλ — Lysias 168

s. Δαμᾶς. Εὔπειστος. Μοσχιανός

Ἀττικός Saittae 146. Dorylaeum 163

Π Αἰλ — Colophon 83

Αὐρ — Nysa 143

Ἀττινᾶς Cyme 75

Π Αἰλ — Hadrianeis 67

Αὐρ — Saittae 146

Ἄττιος s. Λάκων

Λουκίλιος Ἀτυλεύς Adramyteum N

Ἀτύλλιος s. Ἄτταλος. Κράτιππος

Αὐγουρεῖνος Gortys 57. Hierapytna 58. Latus 58. Polyrhenium 58

Αὖλος Μάρκου Phocaea 100

Αὐρηλία s. Ἀλυπιανή

Αὐρήλιος Adramyteum 64. N. Perperene 71. Dardanus 74. Ephesus 89. Priene 101

Λ — Cyzicus 66. Germe 136

Μ Α — Hypaepa 139

s. Ἀγαθήμερος. Ἀγαθοκλῆς. Ἀθηναγόρας. Ἀθήναιος. Aἰν(ε)ίας. Αἰσχρίων. Ἀλέξανδρος. Ἀλκίνους. Ἀλυπιανή. Ἄμεπτος. Ἀμμιανός. Ἀνένκλητος. Ἀντέρως. Ἀντίοχος. Ἀντίπατρος. Ἀντωνεῖνος. Ἀπελλής. Ἀπολλόδοτος. Ἀπολλόδωρος. Ἀπολλωνίδης. Ἀπολλώνιος. Ἀπφιανός. Ἀρίστανδρος. Ἀριστέας. Ἀριστιάδης. Ἀριστόλαος. Ἀρτεμάγορος. [Ἀρτεμανιανός.] Ἀρτεμᾶς. Ἀρτεμίδωρος. Ἀρτεμωνιανός. Ἀρχέλαος. Ἀσκληπιακός. Ἀτείμητος. Ἀτταλιανός. Ἄτταλος. Ἀττικός. Ἀττινᾶς. Ἀφροδείσιος.


189


Ἀφφιανός. Βάρβαρος. Βάσσος. Βενοῦστος. Γάιος. Γάλλος. Γαμικός. Γάρος. Γέμινος. Γλαυκίας. Γλαυκός. Γλύκος. Γλύκων. Δαμᾶς. Δαμιανός. Δημήτριος. Δημοκράτης. Δημόνεικος. Δημόστρατος. Διάδοχος. Διογένης. Διόδοτος. Διόδωρος. Διομήδης. Διονύσιος. Διόφαντος. Δίων. Δομεστιχός. Δομιτιανός. Δορύλαος. Δραῦκος. Εἰρηναῖος. Εἶλος. Ἕλενος, Ἐλπιδήφορος. Ἐπάνοδος. Ἐπαφρόδειτος. Ἐρασεῖνος. Ἑρμείας. Ἑρμῆς. Ἑρμογένης. Ἑρμολάδας. Ἕρμων. Ἑρμώναξ. Εὔανδρος. Εὐάρεστος. Εὔβουλος. Εὔνοος. Εὔπορος. Εὐτύχης. Εὔφημος. Ζεῦξις. Ζήνων. Ζωίλος. Ζώπυρος. Ζώσιμος. Ζωτικός. Ἡλιόδωρος. Ἡρακλείδης. Ἡρακλειδιανός. Ἡφαιστίων. Θεοδοσιανός. Θεόδοτος. Θεότειμος. Θέων. Θησεύς. Ἱέρων. Ἰόλλας. Ἰουλιανός. Ἰου. Ἰούλιος. Κάλλιστος. Κάνδιδος. Καπετωλεῖνος. Κάρπος. Κελ. Κέλερ. Κένταυρος. Κλαδαῖος. Κλᾶρος. Κλειτιανός. Κλεοπάτωρ. Κόιντος. Κόμων. Κρίσπος. Κριτίας. Κυ(ι)ντιανός. Λογγεῖνοωf. Λούκιος. Λουκίων. Μαίωρ. Μάξιμος. Μαρκιανός. Μάρκος. Ματρόδωρος. Μειδίας. Μένανδρος. Μενεκράτης. Μενέλαος. Μήνιος. Μηνόφιλος. Μητρόδωρος. Μητρώναξ. Μιννίων. Μοδέστος. Μοσχιανός. Μοσχίων. Μουσώνιος. Ναιβιανός. Νείκανδρος. Νεικόμαχος. Νεικόστρατος. Νείκων. Νεῖλος. Νικόμαχος. Νικομήδης. Οἰνόφιλος. Ὀνήσιμος. [Ὁστιλιανός.] Οὐᾶρος. Πακ... Παπίας. Παυλεῖνος. Παυλός. Πεῖος. Πλουτιάδης. Πόβλιος. Πολέμων. Ποντικός. Πόπλιος. Πρ(ε)ῖμος. Πρόδικος. Πρόκλος. Πρόσδεκτος. Πρωτέας. Πυθίων. Πωλλίων. Ρουφ(ε)ῖνος. Ροῦφος. Σαβινιανός. Σείλων. Σέξστος. Σοφιστής. Στρατον(ε)ικιανός. Στρατόνεικος. Στρυμών. Συνφέρων. Σωκράτης. Σώστρατος. Σωτήριχος. Τατιανός. Τειμόθεος. Τέρτιος. Τερτύλλος. Τιμαῖος. Τληπόλεμος. Τρυφωσιανός. Τυχικός. Ὕλλος. Φαβιανός. Φαεινός. Φαιδρείας. Φαυστόβακχος. Φαῦστος. Φιλήτης. Φιλόδημος. Φιλοκράτης. Φιλόξενος. Φοῖβος. Φρόντων. Χαρειτίδης. Χαρίδημος. Χαρίξενος. Χαρμίδης. Χρυσόγονος

Αὔσπηξ (-ιξ) Marcianopolis 20

Πολλήνιος — Nicopolis 20. N

Αὔσπιξ s. Αὔσπηξ

Γ Αὐσωνεύς Lipara 17

Αὐτόβουλος Apollonia Ill. 36. N

Αὐτοκράτης Milet 97. Cnidus 116

Αὐτομέδων Ephesus 84. Milet 97

Αὐτόνομος Αὐτονόμου Erythrae 90

s. Ἡράκλεος

Αὐφίδιος s. Οὔμβερ

Ἀφ Sala 147

Ἀφέθειος (Ἄφθεος?) Olbia 18

Ἀφειρ Thasos N

Ἀφθόνητος Colophon 82

Ἀφόβητος Milet 97

— Φιλίππου Laodicea 166

Ἄννιος Ἀφρ(ε)ῖνος Iconium 132. Galatia 173. Pessinus 173

Ἀφρῆνος Cydonia 57

Ἀφροδ(ε)ίσιος [Apollonia Ill. 36.] Dyrrhachium 38 (zweimal). 39 (viermal). 40 (f�nfmal). N (viermal). Athen 47 (dreimal). Aegiale 58. Amisus 60. Antiochia Car. 112

Μ Αὐρ — Tralles 153. 154

Ἀφρόδιτος Ἀμνήσσου Alabanda 111

Ἀφφ s. Νεοπτόλεμος

Ἀὐρ Αφφιανός Phocaea 100. Maeones 140

Αὐρ — ὁ καὶ Ἀθήναιος Maeones 140

s. Ἀπφιανός

Ἀχαῖος Athen 47. 50

Ἀχελώιος s. Ἐπικρατης

Ἀχιλλείδης Priene 101

Ἀχίλλητος Ἀχιλλήτου Smyrna 102

Βαβᾶς Apamea 157 (zweimal). Cibyra 160

Βάβων Milet 97. Rhodus 126

Βαδρόμιος Ephesus 84

Βάθυλλος Chersonnesus Taur. 18

Βάθυος Leucas 43

— Νικ Acarnanes 43

Βαίβιος s. Τοῦλλος

Βαίων Cnidus 116

Βακ Alexander M. 31 (Mesembria)

Βακχεύς Cius 62

Βακχίδης s. Ἀντίοχος

Βάκχιος Athen 47. 48. 50. Nysa 142

— Καλλικλέους Apamea 159

s. Βαχ. Βάχιος. Φαῦστος

Βακχύλος Erythrae 92

Βαλα Amyzon 112

Βάλαιθος Ephesus 84

Κλ Βαλεριανός Blaundus 134

s. Οὐαλεριανός

Π Λικίννιος Βάλβος Miletopolis 68

Λ Μίνδιος — Nicaea 62. Nicomedia 63. N

Βαλέριος s. Ἀριστόμαχος. Νεικόμαχος. Ὁνωρᾶτος. Οὐαλέριος. Φαῦστος

Τι Κλαύδιος Βάλης Stratonicea Car. 121

Βαλλ Metropolis Phryg. 168

Βαλλι Sinope 61

Τ Αὐρήλιος Βάρβαρος Thyatira 150


190

Στατίλιος — Anchialus 23. Bizya 24. Pautalia 27. Philippopolis 27. Serdica 28. Trajana Augusta 28. Traianopolis 28

Βασ Ἐπρ Halicarnass 117

s. Κύιντος

Βασιλέιδης Athen 47. Milet 97. Chios 108. Rhodus 126

— Ἀπολλ Magnesia Ion. 93

Κρα (Κα) Βασιλευς Cyzicus 66

Κλαυδία Βασιλώ Synnada 172

Βάσος s. Βάσσος

Βασσ Aetolia 44

Βάσσα Κλέωνος Eumenia 164

Βασσιανός s. Μένανδρος

Τι Βασσίλαος Ancyra Phryg. 157

Βάσ(σ)ος Perperene 71. Magnesia Ion. 95. Adada 129. Aspendus 132

Π Αἴλιος — Cyme 77

Αὐρ — Pionia 72. Metropolis Ion. 96

Γ Ἰουλ — Bithynia 61

Μ Κλ — Adramyteum N

Τ Πομπώνιος — Galatia 173. Ancyra Galat. 173. Pessinus 173. Caesarea Galat. 173. Tyana 174

Φλ — Magnesia Ion. 95

Βάτακος Apollonia Thr. 24

— Παραμόνου Erythrae 90

Βάτις Chios 108. Samus 110

Βατίων Cos 123

Βάτραχος Apollonia Ill. N.

Βαττᾶς Ephesus 84

Βάττος Milet 97. Samus 110

Βάτων Olbia 18

Βαχ Eumenia 163

Βάχιος s. Βάκχιος. Γλύκων

Βε Laus 11

s. Πανκρατίδης

Βείβιος s. Διόφαντος

Βελ Stratonicea Car. 120. Seleucus I 174

s. Ἀλέξανδρος

Κλ Βελλικός Hadrianopolis Thr. 26

Αυρ Βενοῦστος Eresus 79

Βερηκοῦνδος Teos 107

Βερονείκη Byzantium 25

Νυμπιδία Βερονίκη Pergamum 70

Βετούριος Arcadia 56

Μ Βέττιος Hyrcanis 140

s. Βίττιος. Πρόκλος

Βήδιος s. Οὐηίδιος. Ρουφεῖνος

Βι Laus 11

Βιαν Adramyteum 64.

Βιάνωρ Ephesus 84. Apamea 157

s. Ἄτταλος. Μενεκλῆς

Βιάρης Milet 97

Βίας Priene 101. Smyrna 102

Κλ — Cibyra 161

Βίκτωρ Adramyteum 64

Βιλλᾶς Samus 110

Βίοττος Eretria N. Rhodus 126

Βιτόκιξ (-ριξ?) Cius 62. N

Βίττιος s. Βέττιος. Πρόκλος

Βίτων Cos 123

Ἰούλιος — Apollonia Car. 113

Βίων Aenianes 34. Apollonia Ill. 36. 37 (dreimal). Dyrrhachium 38. Pergamum 69. Clazomenae 81. Erythrae 90. Milet 97. Smyrna 102. Teos 107. Cos 123

— Μοι Milet 97

— Ποσε Smyrna 102

— Πυθέα Erythrae 90

— Τιμοθέου Milet 97

Γ Κλ — Smyrna 105

Βλόσυς Abdera 22

Βλόσων Ephesus 84

Βοελίων Chersonnesus Taur. 18

Βοηθός Aegeae 130. Tarsus N

Βοι Anactorium 43

Βοικήν Dyrrhachium 38

Βοΐσκος Croton 11. Myndus 119. Tralles 152

Βοιω Thebae 45. 46

Βοιώτιός Phocaea 100

Βοιωτός Ephesus 84

Βοσ Olbia 18

Βουθήρας Aenianes 34

Βουκάττης Athen 49

Βουλαγόρας Ephesus 88

Βουλακράτης Rhodus 126

Βούλαρχος Athen 47. Smyrna 102

s. Ἱπποδαμιανός

Βούστρατος Abdera 22

Βουτ Maronea 26

Βούτης s. Ἀσκληπιάδης

Βραβεύς Maronea 26

Βραχυλ(λ)ίδας Καλλικράτους Tabae 121

s. Καλλικράτης. Σέλευκος

Βρέμων Milet 97

Βριθ Tralles 152

Βρίων Cnossus 56

Βρόκχοι Philomelium 169

Γ Σερτώριος Βρόκχος Pergamum 69

Βρύαξις Iasus 119. Cos 123

Βρύων Hierapolis 165

— Βρύωνος ebd.

Βύττακος Athen 46

Βώκιος Longostaletae 8

Βωλανός Pergamum 70. Smyrna 104

Βωρανδεύς Stratonicea Car. 120

Βώσιος Agrigent 16


191

Γα Adana 130

Γαβίνιος s. Αονγεῖνος

Γαιανός s. Χαρίδημος

Γάιος Macedonia 30 (s. Ποπλίλιος). Dyrrhachium 38. Methymna 79. Ephesus 88. Stratonicea Car. 120. Bagis 133. 134 (s. Ἀσκλιων). Amorium N. Epictetus 163

— Ἰουστου Amorium 156

Αὐρ — Adramyteum N

Μ Αὐρ — Magnesia Lyd. 141

Φαβ — Saittae 146

s. Ρουφεῖνος

Γαλλόνιος Φρόντων Philippopolis N

Αἰλ Γάλλος Hypaepa 138

Αὐρ — Marcianopolis 20. Nicopolis 20

Ἀσίνιος — Temnus 78

Καισέννιος — Caesarea Cappad. 173

Αὐρ Γαμικός Eresus 79

Γάμος Cos 123

Γαργίλιος s. Ἀντ(ε)ῖκος

Αὐρ Γάρος (l. Γάιος) Adramyteum 64. N

Μ Αὐρ — Laodicea 168

Γαυάναξ Thessalia 33

[Γαῦρος Nuceria 12]

Γε Tarsus 131

Γεγαλ Teos 108

Γείτας Alexander M. 32 (Temnus)

Γείτων Smyrna 102

Γέλων Cercinitis 18

Γεμ(ίνιος) s. Μενεκλῆς

Γέμινος Adana 130

Μ Αὐρ — Smyrna 106

Γεν Ἀρ Aetolia 44

s. Φιλοκλῆς

Γενικ Thessalia 33

Γενναῖος Samus 110

Γενοκλῆς Cos 123. 124

Κοσκώνιος Γεντιανός Marcianopolis 20. Nicopolis 20

Γερελλᾶνος s. Λέων

Γερηεῖνος s. Ρηγεῖνος

Γέρων Laodicea 166

Γέρως Chios 108

Γέσ(σ)ιος Adramyteum 64. N. [Smyrna 104]

Αὐ — Φιλόπατρις Smyrna 104

s. Φάυλος. Φιλιππικός.

Ἰουλ Γετουλικός Marcianopolis 20

Γίτου Τηλε Alabanda 111

Γλ s. Ἰουλιανός

Γλα Pherae 35. Athen 46

Γλάοκος Apollonia Thr. 24. Erythrae 90

Γλαυ Apollonia Thr. 24. Athen 47. 49. Achaia 51

s. Εὐτύχης

Γλαυκέτας (-της) Dardanus 74

Μ Αὐρ Γλαυκίας Tralles 153

Γλαύκιππος Mytilene 80

Γλαῦκος Dyrrhachium 38. 40 (zweimal). Epirus 41. Athen 49. Colophon 82. Chios 108. Gordus 137

Μ Αὐρ — Antiochia Car. 112

Ἰουλ — Cyzicus 64

Γλαύκων Ephesus 84. 88 (zweimal)

— Πολυκράτου Erythrae 90

Γλυ Tarsus 131

s. Στρατόνεικος

Αὐρ Γλύκος Assus 74

Γλύκων Ephesus 88 (zweimal). Heraclea Car. 118. Myndus 119. Germe 136. Hypaepa 139

— Βαχίου Thyatira 151

— Δημε Perperene 71

— Φιλοπάτορος Attuda 114

Αὐρ — Attalea 133

Αὐρ — Λουκιου Thyatira 151

Αὐρ — Νιγρ Blaundus 134

Κ Αὐρ — Thyatira 151

Ἰουλ — Germe 136

Γ Κλ — Ρουφεινιανός Pergamum 71

Κομφ(λώνιος oder -ουλήιος) — Pergamum 71

Μ Αἰλ Γλυκωνιανός Pergamum 70

Αὐρ Τερτύλλος — Apollonis 133

Γλύπτος Tralles 153

Γνάιος Neapolis Camp. 12

Γνωσέας Achaia 51 (zweimal)

Γνωσίδικος Cos 123. Rhodus 126

Γνῶσις Alexander M. 31 (Chios). Chios 108

Γνῶτος Ἑκατωνυμου Erythrae 90

Γογγύλος Cyme 75

Γονεύς Ephesus 84

Γορ Orra 12. Tabae 122

Γοργ Callatis N

Γοργέας Dyrrhachium 38

Γοργήν Dyrrhachium 38

Γοργίας Thessalia 33 (zweimal). Dyrrhachium 38. Athen 47. Abydus 73. Leuce 93. Chios 108. Cos 123. Rhodus 126

Τι (Μ?) Κλ — Δωροθέου Chios 110

Γοργίλος Dyrrhachium 38

Γόργιππος Dyrrhachium 38. Athen 49

s. Ἀνδρόνικος

Γοργίων Γοργίωνος Erythrae 90

Γόργος Ambracia 41. Cos 123. Rhodus 126. N

Γοργώπας Thessalia 33. 34. Ephesus 84

Γράβος Apollonia Ill. 36. N

Γραμματεύς Megara 50

Α Γρᾶτος Magnesia Ion. 94

Λ Διοσκουρίδης — Μητρ (Κλημαντ) ebd.

Γρῦλις Ephesus 84


192

Γύλιππος Ephesus 84

Γύης Apamea 158

Δα Apollonia Ill. 36. Clazomenae 81; s. Νικαγόρας

Δααλκίδας Dyrrhachium 38

Δαδάκης s. Πισσίστρατος

Δάζιος Dyrrhachium 38

Δαθ Argos Argol. 55

Δαι Metapont 12. Tarent 14

Δαιμ Thebae 45

Δαίμαχος Tarent 14

Δαιμενεύς Aenianes 34

Δαισ Sinope 61

Δακικός Silandus 149

Δαλιανός Magnesia Ion. 94

Δαμ Abdera 22. Locri Opunt 45. Athen 50. Achaia 51. Heraclea Ponti 62. Soli 131

s. Φίλων

Δαμα Alabanda 111

Δαμάγης Dyrrhachium 38. N

Δαμαίων Achaia 51

Δαμάλης Ἀριστομάχου Erythrae 90

— Ἀρχεάνακτος ebd.

— Μενεκράτους ebd.

s. Μητρᾶς. Σωτήριχος

Δαμαρ Argos Argol. 55

Δαμαράτας Rhodus 126.

Δαμάρατος Phaselis 128

Δάμαρχος Apollonia Ill. 36 (dreimal). 37

Δάμας unbestimmt 175

Δαμᾶς Milet 97. Rhodus 126. Maeones 140. Sala 146. 147

— Ἀττάλου Aspendus 132

— Εὐ Philomelium 169

— Σαβει Maeones 140

Αὐρ — Pergamum 71

Τι — Milet 98

Δαμασ... Sardes 148

Δαμασίας Patrae 54. Eretria 59. Milet 97. Rhodus 126

— Ἀγησιλάου Patrae 54

Δάμασος Cyme 75

Δαμάτριος Alexander M. 31 (Rhodus). Dyrrhachium 40. Rhodus 126

Δαμε Achaia 51

Δαμήν Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 38. Scodra 41.

Δαμι Achaia 51

Μ Αὐρ Δαμιανός Sardes 149

Δάμιος Milet 97

Δάμιππος Clitor 56

Δαμίων Ambracia 42. Messene 55

Δαμνᾶς Milet 97

Δαμο s. Εὐμενίδης

Δαμόγνωτος Cnidus 116

Δαμόθοινος Thessalia 33. 34

Δαμο...νος Achaia 51

Δαμοκ Cnidus 116

Δαμοκλῆς Thebae 45

Δαμοκράτης Leucas 43. Rhodus 126.

s. Ἀπολλώνιος. Ἀρτεμίδωρος

[Δαμοκρατίδας Cnidus 116]

Δαμοκρίνης Alexander M. 31 (Rhodus). Rhodus 126

Δαμόκριτος Tarent 14. [Rhodus 126]

Δαμόνικος Aphrodisias 112. Tralles 152

Δαμόξενος Cos 123

Δαμοσθένης Argos Argol. 55

Δαμόστρατος Corcyra 42

Δαμότιμος s. Λυκων

Δαμόφιλος Apollonia Ill. 36. Cyme 75

Δαμοφῶν Apollonia Ill. 36. Sardes 148

Δαμύλος Leucas 43

Δάμων Thurii 15. Byzantium 24. Athen 47. 49. Thebae 45. Cos 123

s. Ἀρίσταρχος

Δαμώναξ Cyrene 1. Byzantium 24

Δαναός Ephesus 84. Magnesia Ion. 93 Antiochia Pisid. 129

Δαξενι Ἐδαμαιρε Salapia 13

Δάξος Arpi 10. Rubi 13. Salapia 13

Δαρεῖος Sardes 148

Δαρεύς Dyrrhachium 38

Δαρῖος Sardes 148

Δατ Gortys 57

Δάφνης Lampsacus 68. Magnesia Ion. 93

— Δομετιανοῦ Magnesia Ion. 96

Δεδα Argos Argol. 55

Δει Alexander M. 31 (Mesembria)

Δεινίας Athen 47. 48. Cos 123 (zweimal). 124

Δεινο Athen 47. Side 128.

Δεινοκ Athen 47

Δεινοκλῆς Dyrrhachium 38. N

Δ(ε)ινοκράτης Tarent 14. Apollonia Ill. 36

— Ἐριμνάστου Apollonia Ill. 35

Δεινόμαχος s. Ἱπποχαίτης

Δ(ε)ινομένης Ἐχεδήμου Erythrae 90

— Ἡρακλέου ebd.

Δεινόρωπος Dyrrhachium 38

Δεινόστρατος Milet 97

Δείνων Apollonia Ill. 35. 36 (zweimal). N

Δείφοβος Aegae 75

Δέκμος Smyrna 102. Chios 108

Δελφικός Adramyteum N

Δεμ Cibyra 160

Δενθη Antiochia Pisid. 129

Δεξαγόρας Rhodus 126

Δεξίας Achaia 51. Messene 55. Myrina 78


193

Δεξικάτης Melos 58. Rhodus 126

Δέξιππος Thessalia 33

Δέξων Corcyra 42

Δεσνῦς Abdera 22. Maroneia 26

Δεονυσᾶς Abdera 22

Δερ Laus 11. Sinope 61

Δερδᾶς Epirus 41

Δερκύλος Chios 108

Δη Megara 50. Corycus 130. Nysa 143. Seleucus VI 174

Δήικλος Colophon 82. Lebedus 92

Δημ Side 128. Caystriani 134

Δημα Athen 48

Δημάγητος Samus 110

Δημαγόρας Smyrna 102

— Δημοχάριδος Magnesia Ion. 93

Δημαγόρης Ephesus 84

Δημᾶς s. Ἀσκληπιάδης

Δήμαινος Milet 97

Δημαν s. Κουλεών

Δημάρετος Thasus 29. Leucas 43

Δήμαρχος Euboea 59. Ephesus 84. Milet 97

Δημέας Athen 47 (dreimal). N. Pergamum 69. Clazomenae 81. Magnesia Ion. 95. Milet 97

— Ἀθηναίου Julia 166

s. Γλύκων. Μενεκράτης

Δημήτηρ Byzantium 24

Π Αἰλ Δημητριανός Κέλερ Cotiaeum 162

Αὐρ Ρούφος — Cadi 160

Δημήτριος Chersonnesus Taur. 18. Abdera 22. Dyrrhachium 40 (zweimal). [Leucas 43.] Athen 46. 47 (viermal) 48. 49. 50. Achaia 51. Cius 62. Pergamum 69. Proconnesus 72. Abydus 73. Alexandria 73. Ilium 74. Cyme 75. Elaea 77. Clazomenae 81. Colophon 82. Ephesus 84. Erythrae 90. Leuce 93. Milet 97. 99. Phocaea 100. Priene 101. Smyrna 102. 104. Chios 108. Alabanda 111. Amyzon 112. Ceramus 115. Myndus 119. Stratonicea Car. 120. Cos 123. 125. Seleucia Cil. 131. Apollonis 133. Maeones 140. Nacrasa 142. [Nysa 143.] Sardes 147 (zweimal). Tralles 152 (zweimal). 154. Amorium 156

— Ἀντια Samus 110

— Ἀπελλᾶ Apollonis Lyd. 133

— Ἀπελλίου Erythrae 90

— Ἀρτεμᾶ Cadi 160

[— Ἀρτεμο Aezanis 155]

— Ἀρτέμωνος Came 75. N

— Δημητρίου Erythrae 90

— Δημητρίου τοῦ... καλο Lampacus 68

— Μενίππου Phocaea 100

— Μηνογένους Sardes 147

— Οὐλιάδου Athen 48

— Ταυρίσκου Tralles 152

— Φιλίππου Magnesia Ion. 93

— Φιλοξένου Cadi 160

[Γ — Tralles 152]. Nacrasa 142

Τ — Apollonis Lyd. 133

Τι — Elaea 77

Αὐρ — Stectorium 171

Ἰουλ — Metropolis Ion. 96

Μ Ἰουλ — Οὐμμιδίου Cadi 160

Ἰουλ Τ Φλ — Halicarnass 118

s. Ἀναξαγόρας. Ἀπελλίας. Ἀρτεμίδωρος. Ἄτταλος. Διονύσιος. Ἑκαταῖος. Λου. Μνασέας. Ροῦφος. Σκύμνος. Σωκράτης

Δημο Athen 48. 49 (zweimal). Amisus 60. Xanthus 128. Tralles 152

Δημοκλῆς Ephesus 84. Rhodus 126

Δημοκράτης Ephesus 84. Chios 108

Αὐρ — Magnesia Ion. 95

Δημοκρατίδης Ephesus 84

Δημόκριτος Abdera 22. Maronea 26. Dyrrhachium 39. Smyrna 102. Rhodus 126

Αἰλ Δημόνεικος Magnesia Ion. 95

Αἰλ — Σεβηριανός Magnesia Ion. 95

Αὐρ — Temnus 79

Δημοσ Dionysopolis Moes. 19. Athen 47. 48. Pergamum 70

Δημοσθένης Byzantium 25. Athen 47. 48. 49. 50. Milet 97. Phocaea 100 (zweimal). Alinda 111. Stratonicea Car. 120. Aezanis 155

— Ἡγίου Phocaea 100

— Πύθου Phocaea 100

Λ Κλώδιος — Ancyra Phryg. 157

s. Μενέλαος

Γ Δημοστα Magnesia Ion. 94

Δημόστρατος Athen 47. Smyrna 104

— Εὐτύχους Magnesia Ion. 96

Λ Αὐρ — Thyatira 150

Δημοφιλίδης s. Κλέων

Δημόφιλος Silandus 149

s. Μιλήσιος

Δημοφῶν Pergamum 69. Ephesus 84. Myndus 119

— Θηβάδου Sardes 147

Δημοχάρης Athen 47

Δημόχαρις s. Δημαγόρας

Δημώναξ Teos 107

Δι Corycus 130. Cibyra 160

— Νικοδήμου Laodicea 166

s. Εὐάρατος

Διαγ Sicyon 54

Διαγόρας Chersonnesus Taur. 18. Proconnesus 72. Magnesia Ion. 93. Cos 123

Διαδ Ephesus 84

Φλ Διαδούμενος Tralles 153


194

Μ Αὐρ Διαδοχος Thyatira 151

Δίαιτος Ephesus 85

Διάκριτος Leucas 43

Διαν Amisus 60

Δίας Ephesus 85

Διδο Achaia 51

Δίδυμος Corcyra 43

Δίης Alabanda N

Δικαίαρχος s. Ἀρχικράτης

Δικαιο Aegina 50

Δίναρχος Colophon 82

Δινέας Ephesus 85

Δινοκράτης s. Δ(ε)ινοκράτης

Δινομένης s. Ἀναξαγόρας. Δεινομένης. Ἡράκλητος.

Δίνων s. Ζώπυρος

Διο Neapolis Camp. 12. Tarent 14. Olbia 18. Tomis 21. Samothrace 28. Lysimachus 29 (Tomis). Alexander M. 31 (Traelium, Uranopolis, Mesembria). Athen 46. 47 (zweimal). Corinth 52. Sinope 61. Adramyteum N. Halicarnass 117. Adana 130 (dreimal). Elaeusa 130 (zweimal). Nagidus 131. Soli 131. Tarsus 131 (dreimal)

Γ Ἰουλ — Philadelphia 144

Διογ Tomis 21. Thebae 45. Amisus 60. Adramyteum 64. Dardanus 74. Seleucus VI 174

Διογένης Alexander M. 31 (Cyme). Dyrrhachium 38. 39. 40 (dreimal). 41. N. Athen 47 (viermal). Hadrianothera 68. Cyme 75. Metropolis Ion. 96. Milet 97. Smyrna 102. Teos 107. Chios 110. Alabanda 111. Aphrodisias 112. Cos 123. Rhodus 126. Bagis 134. Tralles 152 (zweimal). Aezanis 155. Apamea 157. Cadi 160. Cotiaeum 161. Synaus 171

— Ἀντι Bagis 134

— Διονυσίου Cotiaeum 162

— Του Smyrna 102

Αὐρ — Ροῦφος Metropolis Ion. 96

Αὐρ — Φιλ Milet 99

Γ Κλ — Smyrna 106

s. Αἰσχρίων. Πανκρατίδης. Στρουθίων

Αἰλ Πα Διογενιανός Erythrae 92

Διόγνητος Alexander M. 31 (Chios). Stratonicea Car. 120. Rhodus 126

Διοδ Side 128. Apamea 157 (zweimal). 158

— Φιλοξ Hadrianopolis Phryg. 164

Διόδοτος Samothrace 28. Alexander M. 31 (Erythrae). Athen 48. 49. Ephesus 85. Bargasa 114. Ceramus 115. Halicarnass 117. Aninetus 132. Thyatira 150. Apamea 158

Αὐρ — Nysa 143. N

s. Ἀσκληπιάδής

Διοδωρίδης Ephesus 85

Διόδωρος Thessalia 34. Dyrrhachium 38. Athen 47. Pergamum 69. 70. Pitane 72. Cyme 76. Ephesus 85. 88. Chios 108. Halicarnass 117. Myndus 119. Olba 131. Maeones 140. Apamea 157. 158 (zweimal). Laodicea 167. Stectorium 171

— Ἀπολλοδότου Gargara 67

— Ἑρμοφίλου Sardes 148

— Μυτᾶδος Colophon 82

— Φαναγόρου Smyrna 102

Μ Αὐρ — Μηνοφ Achaia 52

Τ Λοκίλιος — Hadriani 67

s. Πόλλις

Διοκ Thebae 45. Athen 45. 47. 48 (zweimal). Priene 101. Halicarnass 117

Διοκλείδης Athen 48

Διοκλῆς Thessalia 33 (dreimal). Leucas 43. Athen 47. 48 (zweimal). 49. Teos N. Cnidus 116. Halicarnass 117. Stratonicea Car. 120. Rhodus 126

— Μελιτεύς Athen 47

Διοκράτης s. Ἀπολλώνιος

Διομε Athen 49

Διομέδων Cos 123

Διομήδης Parlais 132

Αὐρ — Magnesia Ion. 96

Φλ — Stratonicea Car. 121

Διομηδιανός Nysa 143

Διόμιλος Milet 97

Διοννυ Erythrae 91

Διονυσ Croton 11. Locri epizeph. 11. Olbia 18. Istrus 20. Athen 48 (f�nfmal). 49. 50. Sinope 61. Nesus 80. Lebedus 92. Smyrna 102. Alinda 111. Euromus 117. Antiochia Pisid. 129. Tralles 152. Apamea 157. Eumenia 163. Pelta 169. Gabala 174; s. Κένταυρος

Διονυσᾶς Abdera 22. Clazomenae 81. Teos 107

Διονυσι Athen 46. 48. 49. Amisus 60. Ceramus 115. Iasus 119. Eumenia 163

Διονυσιάδας Ephesus 85

Διονυσικλῆς Ephesus 85

Διονύσιος Tomis 21. Byzantium 24. Alexander M. 31 (Cyme). Apollonia Ill. 37. Dyrrhachium 38. 39. N. Athen 46. 47 (viermal). 48 (zweimal). 49. 50. Megara 50. Perperene 71. Ilium 74. Aegae 75. Cyme 76. Myrina 78. Clazomenae 81. Colophon 82. Ephesus 85. 88. Erythrae 90. Leuce 93. Milet 97. Phocaea 100. Priene 101. Smyrna 102. 104. 106. Alabanda 111. Antiochia Car. 112. Stratonicea Car. 120. Rhodus 126. Apamea 158. Eumenia 163. Laodicea 168

— Ἀναξιπόλιος Erythrae 90

— Ἀπολλωνίου Apamea 158


195

— Δημητρίου Magnesia Ion. 93

— Διονυσίου Magnesia Lyd. 141. N

— Ἡροδώρου Erythrae 90

— Ἰατροκλείους (-έους) Erythrae 90

— Ἱκε Magnesia Ion. 93

— Κ... Aegae 75

— Κε(φαλῆθεν?) Athen 48

— Πα Tralles 152

— Πρωτογένου Erythrae 90

— Σκαμανδ Smyrna 102

— Φιλωνίδου Eumenia 163

Τι — Hierapolis 165

Π Αἰλ — Σαβινιανός Laodicea 168

Αὐρ — Clazomenae 82. Stratonicea Car. 121. Cilbiani sup. 135. Hypaepa 139. Midaeum 168

Κλωδιος Αὐρ — Thyatira 151

Αὐρ — Ζήνωνος Neapolis Ion. 99

Αὐρ — Νικομα Θεοδω Gordus Julia 137

Μ Αὐρ — Byzantium 25

Ἰουλ — Sebaste 170

Τι Κλ — Stratonicea Car. 121

Π Αίβιος — Aezanis 155

Φλ — Magnesia Lyd. 141

Φουρ — Mytilene 80

s. Διογένης. Διονύσιος. Ἑρμογένης. Ἡρόδωρος. Μολίων

Διονυσιφάνης Colophon 82. Erythrae 90

Διονυσο Halicarnass 117

Διονυσόγονος Athen 48

Διονυσοδ... Teos 107. Tralles 152

Διονυσόδωρος Apollonia Ill. 36. Athen 50 (dreimal). Zacynthus 54. Clazomenae 81. Colophon 82. Ephesus 85. Lebedus 92. Teos 107

Διόνυσος Byzantium 25. [Pergamum 69]

Διονυσοφάνης Cyme 76

Διοπ Sinope 61

Διοπείθης Magnesia Ion. 93

— Ἑρμίππου Erythrae 90

— ΞΗΝΙΑΣ Ilium 74

Διόπομπος Milet 97

Δῖος Olbia 18. Tomis 21. Sinope 61

Διοσκοιανους Codrula 129

Διοσκουρια Alexander M. 31 (Mesembria)

Διοσκουρίδης Olbia 18. Tomis 21. Byzantium 24. Alexander M. 31 (Mesembria). Ephesus 85. Smyrna 102. Halicarnass 117. Seleucia Cil. 131. Eumenia 163

Κορ — Laodicea 167. 168

s. Γρᾶτος. Δορύκανος. Ἡρόστρατος

Διοτιμίδας Ephesus 85

Διότιμος Athen 48. Ephesus 85. Cos 123

Διοτρέφης Antiochia Car. 112. Apamea 158 (zweimal)

s. Ἀκρίτας. Ἄτταλος

Διοφαν Tomis 21. Athen 48. 49. Colophon 82. Magnesia Ion. 94. Milet 97. Cos 123. Seleucia Cil. 131. Eumenia 163

Διοφάνης Neapolis Camp. 12. Alexander M. 31 (Rhodus). Alexandria 73. Rhodus N. Silandus 149

Διόφαντος Abdera 22. Athen 48. Gargara 67. Erythrae 90. Iasus 119. Cos 125. Cilbiani sup. 135. Sala 147

— Ἀλεξίου Hadrianopolis Phr. 164

— Ζήνωνος Erythrae 90

— Κτησικράτους Erythrae 90

Αὐρ Βείβιος — Hadrianopolis Phr. 164

s. Δίων. Ἔρμων

Διοφίλητος Laodicea 167

Δίφιλος Achaia 51. Dardanus 74. Alexander M. 31 (Antiochia Pisid. ). Hierapolis 165

— Διφίλου Hierapolis 165

— Φαιτᾶ Aegae 74

Σεξ Κλ Φλ — Miletopolis 68

s. Μενίσκος

Δίων Neapolis Camp. 12. Thurii 15. Chersonnesus Taur. 18. Leucas 44. Aetolia 44. Locris 45. Thebae 45. Zacynthus 54. Messene 55. Elaea 77. Ephesus 85. Teos 107. Cos 123

— Διοφάντου Myndus 120

Αὐρ — Bargasa 114

Δόκιμος Acanthus 30. Arcadia 56. Philadelphia 145; s. Ἀρτεμίδωρος

Δόκκαλος Ephesus 85

Μ Αὐρ Δομεστιχός Tabae 122

Γ Ἀτι — Clazomenae 82. N

Δομετιανός s. Δάφνης

Μ Αὐρ Δομιτιανός Byzantium 25

Δομίτιος s. Ἰουλιανός. Ροῦφος. Ταετᾶς

Δόμνος s. Ζώσιμος. Ἱεροκλῆς

Δομυλαρ Salapia 13

Δόναξ Apollonia Ill. 37 (zweimal).

Δορ Tarent 14

Δορι Leucas 44

Δόρκων Lebedus 92

Δορύκανος Διοσκουρίδου Hierapolis 165

Αὐρ Δορύλας Elaea 78

Δούνιος s. Σεουῆρος

Δοῦος Cos 123

Δρα Aegira 52

Δράκων Ephesus 85. Halicarnass 117. Hydisa 118. Myndus 119. Cos 123. Antiochia Pisid. 129

s. Μενεσθεύς. Φαίνιππος

[Δράλης Abdera 22. N]


196

Μ Αὐρ Δραῦκος Ἐπαφροδείτου Hadriani 67

Δρομο Athen 47. 49

Δρόμων Dyrrhachium 39

Δρύας Hierapolis 165

Ἑρ (Ρουφει) Δρυμικός Bruzus 159

Δυλ Metapont 12

Δυμάλας Achaia 51

Δυνναγόρας Smyrna 102

Δυο Κλεάνορος Erythrae 91

Δω Athen 48

Δωρ Heraclea Luc 11. Aetolia 44

Δωρι Julia Laodicea 174

Δωρίθεος Dyrrhachium 39

Δωριφῶν Stratonicea Car. 120

[Δωρίων Apollonia Ill. 36. N]

Δωρο Achaia 51

Δωρόθεος Athen 47. 48 (zweimal). 50 (zweimal). Milet 97. Smyrna 102. Chios 108

s. Γοργίας

Δωσίθεος Athen 48. Abydus 73

[Ἐγ]ήνωρ Apollonia Thr. 24

Ἐγκαίριος Ephesus 85

Ἔγλογος Apamea 157 (viermal)

Ἐγνάτιος Elaea 77

Ἐδαμαιρε s. Δαξενι

Εἰβ Athen 50

Εἰδομενεύς Phocaea 100. Philadelphia 144

s. Ἰδομενεύς

Εἰκάδιος Lebedus 92. Smyrna 104; s. Ἰκάδιιος

[Εἰκυος Tarsus 131]

Φλ Αὐρ Εἶλος Apollonoshieron 133

Εινμαν Arpi 10

Ειο Sinope 61

Εἰρ Athen 50. Sidon 175

Εἰρη βα Olbia 18

Εἰρηναῖος Athen 46. Chios 110. Cos 125. Nysa 143

Τι — Attalea 133

Αὐρ — Attalea 133

Εἰσ Tarent 14

Εἰσᾶς Ephesus 88

Φλ Τ Εἰσίγονος Sardes 148; s. Ἰσίγονος

Εκ Apollonia Ill. 35. Athen 50

Ἑκα Alexander 32 (Odessus). Sinope 61. Milet 97

s. Ἀλέξανδρος

Ἕκας Euromus 117

Ἑκατ Abdera 22

Εκαταῖος Lysimachus 29 (Calchedon). Alexander M. 32 (Calchedon). Colophon 82. Ephesus 85. Erythrae 92. Leuce 93. Magnesia Ion. 93. Samus 110. Cnidus 116. Iasus 119. Tabae 122? Cos 123. 125. Laodicea 166

— Δημητρίου Erythrae 90

— Σωσάνδρου Stratonicea Car. 120

Ἑκατόδωρος Byzantium 24. Colophon 82. Cos 123

— Ἡρᾶ Erythrae 91

s. Θέρσης

Ἑκατοκλῆς Ephesus 85

Ἓκατος s. Χαρίξενος

Ἑκάτων Rhodus 126

Ἑκατώνυμος Abdera 22. Erythrae 90. Lebedus 92. Teos 107

— Αἰσχρίωνος Erythrae 91

— Ἡφαιστίωνος Smyrna 102

— Μητροδώρου Erythrae 90

— Χρυσογόνου Erythrae 90

Κλ — Erythrae 92

s. Γνῶτος

Ἐκλέγων Colossae 161

Ἐκφανίδης Aegeae Cil. 130

Ἒκφαντος Apollonia Ill. 37. N

— Ἀρισ ebd. 36

Ἐλα Myndus 119

Ἐλάτων Μητροφ Smyrna 102

Ἔλβιος Cydonia 57

Ἕλενος Gordus Julia 137

— Ἀπολλων Silandus 149

Αὐρ — Erythrae 92

Ἐλευσι Tomis 21

Ελι Alexander M. 32

Ἑλικ Priene 101

Ἑλικώνιος Clazomenae 81

Ἕλιξ Athen 47

'Ελλ? Cyme 76

'Ελλα s. Νίκιας

'Ελλάνικος Cos 123

Ἑλλανοκράτης Larisa Thess. 35

Ἑλλη Odessus 21

Ἕλουιος s. Ὄπτομος

Ἐλπιδ Chersonnesus Taur 18. Amorium 156

Αὐρ Ἑλπιδήφορος Cyme 77

Ἐλύψας Aspendus 128

Ἐμβι Athen 49

Εμι Tomis 21. Seleucus VI 174

Ἐμμενι Cos 123

Ἐμπρέπων Cos 123

Ἔνδοξος Aezanis 155

Ἐνύου s. Πραξιππος

Ἐξαίγρετος Cos 123

Εξακέστας Dyrrhachium 39. N. Ephesus 85. Cnidus 116

— Σωδάμου Priansus 58

Εξαχω Ephesus 85

Ἐξεταστεύς Erythrae 90

Ἐξηκέστης Colophon 82. Halicarnass 117. Myndus 119


197

Ἐοαγόρας Cos 123

Ἐόβωλος Cnidus 116

Ἐοέλθων Ephesus 85

Ἐοθυδάμας Clazomenae 81

Ἐοθύδαμος Clazomenae N

Ἐοκράτης Ambracia 42

Ἐονομίδας Milet 97

Ἐοπαθίδης Ephesus 85

Ἐορταῖος Dyrrhachium 39. N

Ἐορυδα Erythrae 90

Ἐορύνομος Chios 108

Ἐοσέβης Milet 97

Ἐόχωρος Ephesus 85

Ἐπα Tarent 14. Olbia 18. Sinope 61

Ἐπάγαθος Elaea 77. Cnidus 116

Ἐπάγητος Rhodus 127

Ἐπαίνετος Elaea 77. Chios 108

s. Ἡρᾶς

Ἐπαμ Priene 101

'Επαμεινω Milet 97

Ἐπαμι Thebae 45

Ἔπανδρος Smyrna 102

Αὐρ Ἐπάνοδος Χαριγ Nysa 143

Ἐπάριτος Cyme 76

Ἐπαφρᾶς s. Πυθίων

Ἐπαφρόδ(ε)ιτος Hadriani 67. N

Αὐρ — Nysa 143

Φλ — Melos 58

s. Δραῦκος. Χρυσόγονος

Ἐπη Cnidus 116

Ἐπι Neapolis Camp. 12 (zweimal). Thurii 15. Olbia 18. Callatis 19. Tomis 21. Maronea 26. Anactorium 43 Thyrreum 44. Thebae 46. Rhodus 127. Tarsus 131

Ἐπιβάτιος Samos N

Ἐπιγένης Athen 46. 47 (dreimal). 48 (dreimal). 49 (f�nfmal). 50 (zweimal). N. Priene 101. Samos 110. Cnidus 116. Halicarnass 117. Sardes 148

s. Μενέδημος

Ἐπίγονος Athen 49. 50. Colophon 82. Ephesus 85. Milet 97. Cnidus 116. Myndus 119. Eumenia 163

Κλ — Hydisa 118

Ἐπιδαύριος Cos 123

Ἐπιζι Cos 123

Ἐπιθέτης Athen 49; s. Θέρσης

Ἑπίκαδος Apollonia Ill. 36. N

Ἐπίκουρος Milet 97. Iasus 119

— Θερσίωνος Erythrae 90

s. Ἡράκλεος. Ποσειδωνιος

Ἐπικράτης Thessalia 34. Aenianes 34. Athen 49. 50. Argos Argol. 55. Aegiale 58. N. Cyme 76. Erythrae 90. Magnesia Ion. 93. Milet 97. Priene 101. Rhodus 127. Philadelphia 144.

— Ἀχελωίου Samus 110

— Ἑρμοκρα Smyrna 102

— Ξενοκράτους Aphrodisias 112

s. Ἀλκεμων. Ὕλλος

Ἀτ (Ἀπ, Ἀφ?) )Επίκτητος Smyrna 106

Ἐπικύδης Cnidus N

Ἐπίλογος Cyme 76

Ἐπίμαχος Athen 48

Ἐπιμε Athen 47

Ἐπίνικος Athen 47. Achaia 51. Ephesus 85. Milet 97. Cos 123

Ἐπισθένης Ephesus 85. Milet 97

Ἐπίστρατος Tomis 21. Athen 46. 47. Ephesus 85

Ἐπιτέλης Eretria 59

Ἐπίτιμος Athen 50

Ἐπιτυγχάνων s. Ἐπιτυνχάνων

Γ Κλ Ἐπιτύνχανος Magnesia Ion. 94

Ἐπιτυνχάνων Φιλωνος Stratonicea Car. 121

Ἐπιτύχης Rhodus 127

Ἐπιφάνης Athen 46

Ἐπίφρων Ephesus 85

Ἐπιχάρης Callatis 19. Dyrrhachium 39

Ἐπιών Cnidus 116

Ἐππα Thebae 45

Ἐπρ s. Βασ. Μάρκελλος

Ερ Dyrrhachium 37. 38. 39. 40. 41. Athen 47. Pergamum 70. Corycus 130 (zweimal)

s. Δρυμικός

Ἐρα Achaia 51. Sinope 61. Priene 101

Αὐρ Ἐρασεῖνος Magnesia Lyd. 141

Ἐρασικλῆς Rhodus 127

Ἐρασῖνος Milet 97

Ἐράσιππος Cyme 76. Erythrae 90

— Ἀριστέου Magnesia Ion. 93

Ἐρασίστρατος Lebedus 93

Ἐρατοκλῆς Teos 107

Ἐράτων Priene 101

Ἐργῖνος Milet 97

Τ Φλ — Minoa 58

Ἐργο? Tarent 14

Ἐργοκλείδης Athen 49. N

Ἐρίμναστος s. Δεινοκρατης

Ἑρμ Athen 50. Smyrna 102

Ἑρμα Cercine 18. Athen 50

Ἑρμαγόρας Ephesus 85. Phocaea 100. Smyrna 102. Alabanda 111. Thyatira 150

Π — Milet 99

Ἕρμαγρος Thyatira 150

Ἑρμαξόος Pheneus 56

Ἕρμαρχος Erythrae 90. Chios 108

Π Αἰλ Ἑρμάφιλος Cotiaeum 162

Ἑρμέρως Magnesia Ion. 95

Ἑρμῆς Cotiaeum 162. Magnesia Ion. 95?

Αὐρ — Miletopolis 68. Apamea 159


198

Ἑρμησιάναξ Ephesus 85

Ἑρμησίλαος Cyme 76

Ἑρμησίλοχος Clazomenae 81

Ἑρμ(ε)ίας Cyme 76. Ephesus 85. 88. Magnesia Ion. 93. Phocaea 100 (zweimal). Iasus 119. Myndus 119

Αἰλ — Cyme 77

Αυρ — Temnus 79. Magnesia Lyd. 141

Ἕρμιππος Colophon 82. Lebedus 92. Smyrna 102

— Ἑρμογένους Smyrna 102. Philadelphia Lyd. 145

— Σιπύλου Smyrna 102

s. Διοπείθης

Ἑρμο Abdera 22. Halicarnass 117

s. Μνησίθεος. Παπίας

Ἑρμογένης Athen 49. Pergamum 71. Milet 97. Smyrna 102. 104. Ceramus 115. Antiochia Pis. 129. Hypaepa 139. Maeones 140. Philadelphia 144. Aezanis 156

— Ἀπελλᾶ Aphrodisias 113

— Διονυσίου Tomaris 152

— Ἑρμοκρ Smyrna 102

— Ὀλυμπιοδώρου Laodicea 167

Αὐρ — Magnesia Ion. 96. Teos 108. Hyrcanis 140

s. Ἀρτέμων. Ἀσιατικός. Ἕρμιππος. Ὀλυμπιόδωρος. Σοφοκλῆς

Ἑρμόδικος Clazomenae 81. Samus 110

Ἑρμόδωρος s. Θεογένης

Ἑρμόθεμις Cos 123

Ἑρμόθεστος Colophon 82

Ἑρμοκ Thyatira 150

Ἑρμοκλῆς Abdera 22. Athen 47. N. Smyrna 102. 104

— Πυθέου Smyrna 102

Ἑρμοκρ s. Ἑρμογένης

Ερμοκρα Athen 47 (zweimal) 50. Apamea 157

s. Ἐπικράτης

Ἑρμοκράτης Achaia 51. Magnesia Ion. 93. Phocaea 100. Apollonis 133. Hadrianopolis Phr. 164

— Αἰσχρίωνος Hierocaesarea 138

Ἑρμοκρατίδης Abdera 22

Ἑρμοκρέων Alexandria 73

Αὐρ Ἑρμολάδας Saitta 146

Ἑρμόλαος Cyzicus 66. Ephesus 85. Germe 136. Hypaepa 139

Φλ — Νεικωνίδου Hypaepa 139

Φουρ — Mytilene 80

Ἑρμόλας Germe 136

Ἑρμόλυκος Myndus 119

Ἑρμόστρατος Abdera 22

Ἑρμοτρέφης Ephesus 85; s. Ἀμύμων

Ἑρμοφα Smyrna 102

Ἑρμοφάνης Ceramus 115

Oὐαλ — Cyme 77

Ἑρμόφαντος Chios 108. Ceramus 115

Μ Κλ — Ceramus 115

Ἰουλ Σουλπίκιος Ἑρμόφιλος Sardes 149

s. Διόδωρος

Ἕρμων Smyrna 102. Halicarnass 117.

— Διοφάντου Erythrae 90

Αὐρ — Bargasa 114. [Sala 147]

Ἑρμώναξ Abdera 22. Colophon 82. Ephesus 85.

— Ἀνδροτ Magnesia Ion. 93

Μ Αὐρ — Caesarea Capp. 173

Ἑρμωνίδης Ephesus 85

Ερν Corycus 130

Ερνίας Halicarnass 118

Ἐρξεύς Ephesus 85

Ἐρξίας Ephesus 85

Ἐρυωι Callatis 19

Ἐρώμενος Laodicea 168

Ἐσι (Ἑστ?) Panticapaeum 19

Ἄγ(ριος?) Ἕσπερος Adramyteum 64

Ἑσ(σ)τιαῖος Tomis N. Alexander M. 32 (Odessus). Athen 47. Clazomenae 81. Chios 109. Halicarnass 117. Iasus 119. Myndus 119. Seleucia Cilic. 131

Κλ — Cyzicus 66

Ἐτέαρχος Cydonia 57. Myndus 119

Τ Αἰλ Ἐτεωνεύς Cyzicus 66

Ἐτρ Olbia 18

Εὐ Laus 11. Athen 48. Nagidus 131

s. Δαμᾶς

Εὐα Cyrene 1. Achaia 51. Nagidus 131 (zweimal)

Εὐαγ Soli 131

Εὐαγίων Athen 46

Εὐαγόρας Dyrrhachium 39

Εὐάγων Abdera 22

Εὐαν Abdera 22. Anactorium 43 Dyrrhachium 38 Athen 49. Priene 101. Aegeae 130

Εὔανδρος Aenianes 34. Dyrrhachium 39. 40. Athen 48. Pitane 72. Milet 97. Ceramus 115

Μ Αὐρ — Ceramus 115. Harpasa 118

Εὐάνθης Ephesus 85

— Με Pergamum 69

Εὐαρ Ephesus 85

Εὐάρατος Cos 123 (zweimal)

Εὐάρεστος Lampsacus 68. Pergamum 70. Tralles 153

Αὐρ — Milet 99

Εὐαρχίδας Tarent 14

Εὔαρχος s. Ἀπολλώνιος. Καφισοκλῆς

Εὐβ Larisa Thess. 35. Corinth 52

Εὐβάτης Milet 97


199

Εὐβι Samothrace 28. Larisa 35

Εὔβιος Athen 46. Cyme 76. Rhodus 127

Εὐβίοτος Thessalia 33. Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 38

Εὐβου Samothrace 28

s. Πρόκλος

Εὐβουλίδης Athen 48. Ephesus 85

Εὔβουλος Athen 46. Samus 110. Cnidus 116

Οὐλπ — Magnesia Ion. 95

Μ Αὐρ — Magnesia Ion. 95. [Magnesia Lyd. 141]

Εὐβρ Hebryzelmis 175

Εὐγενέτωρ Antiochia Car. 112. Philadelphia Lyd. 145

Εὐγνω Antiochia Pis. 129

Εὐδάμας Πυθιωνος Erythrae 90

Εὔδαμος Cos 123. 125

Π Ὄπτιμος — Cos 125

Εὔδημος Athen 46. 47. 49. 50. Ephesus 85. Milet 97. Smyrna 102. Teos 107. Chios 110. Antiochia Car. 112

s. Ἀθήναιος

Εὐδι Athen 50

Εὔδιος Thyatira 150

Εὔδοξος Laodicea 167

s. Σωκράτης

Εὐδορο Orchomenos 45

Εὔδρομος Chersonnesus Taur. 18

Εὐδωρίδας Chalcidice 30. Apollonia Ill. 36

Εὔδωρος Orchomenos 45. Smyrna 102. Teos 107. Cnidus 116. Cos 123. Rhodus 127

Εὔελθος Alexander M. 32 (Colophon)

Εὐετει Chalcis 59

Εὐϝαρα Thebae 45

Εὐηθ Aenianes 34

Εὐήμερος Priene 101

Εὐην Ephesus 85

Εὐηνορίδης Clazomenae 81. Priene 101

Εὔηνος Ἡρώδου Laodicea 167

Εὐθ Elis 54. Corinth 52

Εὐθέρσης Cnidus 116

Εὐθυ Heraclea Luc. 11. Thurii 15. Stratonicea Car. 120

Εὐθυδάμας Alexander M. 32 (Clazomenae). Clazomenae 81

[Εὐθύδαμος Clazomenae 81, l. Ἐοθύδαμος]

Εὐθύδωρος Hydrela 166

Εὐθυκ Phocaea 100

Εὐθυκλῆς Argos Argol. 55

Τι Κλ Εὐθυκλίδης Chalcis 59

Εὐθυκράτης Ephesus 85. 88. 89

Εὐθυμένης Argos Argol. 55

Εὔθυμος Laus 11

Εὐθύνους s. Ἀστύνους

Εὔιος Phaselis 128. Sidon 175

Εὐκ Acanthus 30. Cnidus 116

Εὔκαρπος Cos 123. 125

Γ Ἰουλ — Tralles 153

Εὐκλαι Thessalia 33

Εὐκλείδης Callatis 19. Corcyra N. Clazomenae 81. Milet 97. Teos 107

Π — Amphipolis 30

Εὐκλέων Alexander M. 32 (Chios)

Εὐκλῆς Alexander M. 32 (Chios). Athen 48 (zweimal). 49. Ephesus 85. Magnesia Ion. 93. Smyrna 102. Myndus 119

— Αἰσχρίωνος Magnesia Ion. 93

— Σώφρονος Magnesia Ion. 93

Εὔκολος Thessalia 34

Εὐκομ Thessalia 33

Εὐκράτης Aenianes 34. Leucas 44. Athen 49. Erythrae 90. Cos 123. Rhodus 127. Phaselis 128

Εὐκρίνης Abydus 73

Εὔκριτος Ephesus 85

Εὐκτήμων Dyrrhachium 38 (dreimal). 39 (zweimal). 40. Paros 59. Cyme 76

Εὔκτιτος Ephesus 85

Εὐλαῖος Ptolemaeus VI 1

Εὔμα Athen 46. 49. Adana 130 (zweimal)

Εὐμαρείδης Athen 47 (zweimal). 48 (zweimal)

Εὔμαχος Athen 46. Smyrna 102

Εὐμε Apollonia Ill. 36. 37

Εὐμένης Stratonicea Car. 120

Φλ — Magnesia Ion. 95

Εὐμενίδης Sala 147

— Δαμο Sala 147

s. Ἀλέξανδρος

Εὐμη Adana 130

Εὐμήδης Cyme 76

Εὔμηλος Athen 48 (zweimal). 50

— Ζωπύρου Smyrna 102

Εὐμήνιος Ἀρι Heraclea Luc. 11

Εὐμήχανος Milet 97

Εὐν Tarent 14. Cnidus 116

Εὐνέμης Achaia 51

Κλ Εὔνεως Cyzicus 64

Εὔνικος Cyme 76. Antiochia Car. 112

Εὔνιχος Ephesus 85

Εὔνομος Athen 46

Μ Αὐρ Εὔνοος Tralles 154

Εὔνους Dyrrhachium 38 (f�nfmal). 39 (zweimal). 40 (dreimal). 41. Ephesus 85

Εὔξενος Neapolis Camp. 12. Aenianes 34. Chios 109. Maeones 140

s. Λυκίδας

Εὐξι Phocaea 109

Εὐξίθεμις Maronea 26


200

Εὐπ Maronea 26. Adramyteum N

Εὐπα Naxus ins. 58

Εὔπαλος Ephesus 85

Εὐπείθης Athen 47. Ephesus 85

Εὔπειστος Ἀττάλου Myrina 78

Εὐπολ Cydonia 57. Priene 101

Εὐπολείτας Cnidus 117

Εὐπόλεμος Apollonia Ill. 36. 37. Athen 46. Iasus 119

Εὔπολις Maronea 26. Ephesus 85. Milet 97. Cnidus N

— Θερσίππου Erythrae 90

s. Ἄρατος. Φιλοκράτης

Εὔπολος Ephesus 85

Εὔπορος Dyrrhachium 38 (zweimal). 39 (zweimal). 40 (zweimal). Scodra 41. Aninetus 132

Αὐρ — Metropolis Ion. 96

Ἰουλ — Cyzicus 66

Εὐπρο Alexander M. 32 (Odessus)

Ευρε Thebae 45

Εὑρη Callatis N

Εὑρήσιππος Abdera 22

Εὐρυ Athen 48. 50

Εὐρύδαμος Chersonnesus Taur. 18. Thessalia 33

Εὐρυκλείδης Athen 48. 49 (zweimal)

Εὐρυκλῆς Laconia 55 (zweimal)

Μ Οὐλπ — Aezani 155

Εὐσεβής Acmonia 154; s. Ἄγρων

Εὐτει Achaia 51

Εὐτυ Corinth 52

Εὐτύχης Adramyteum 64. N. Antandrus 64. Teos 108. Nysa 143. Philomelium 170

— Ἀλεξάνδρου Miletopolis 68

Π Αἰλ — Adramyteum 64

Αὐρ — Γλαυ Aegae 75

Μ Αὐρ — Phocaea 100

Μ Αὐρ — Τυχικοῦ Magnesia Ion. 96

s. Δημόστρατος. Κλᾶρος. Ροῦφος

Μ Αὐρ Ἀλέξανδρος Εὐτυχιανός Cyme 77

Μ Ὀκτ Κομ(ίνιος?) Εὐτυχίδης Mytilene 80

s. Μενεκράτης

Εὔτυχις Priene 101

Εὐτυχίων Lampsacus 68

Εὔτυχος Dyrrhachium 38. 39 (zweimal). 40

Εὐφ Tarent 14

Εὐφα Thurii 15 (zweimal). Alexander M. 32 (Mesembria)

Εὔφαμος Itanus 58

Εὐφάνης Cnidus N. Rhodus 127

Εὔφημος Magnesia Ion. 94. Smyrna 102

— Παυσανίου Magnesia Ion. 93

Μ Αὐρ — Nysa 143

s. Παυσανίας

Εὐφην Ephesus 85

Εὐφίλητος Cos 123

Εὐφρ Thurii 15 (zweimal). Cnidus 116

Εὐφραντικός Halicarnass 118

Εὐφράνωρ Cnidus 116. Cos 123. Rhodus 127. Nysa 142

Εὖφρις Cyrene 1

Εὐφρόνιος Ephesus 85

Εὔφρων Ephesus 88. 89. Cnidus 116

Μ Εὐχα Lampsacus 68

Εὔων Olbia 18

Ἐφάρμοστος Abydus 73

Ἐφέσιος Θεοδώρου Lampsacus 68

Ἐφεσίων Ephesus 85

Ἐχε Alexander M. 32 (Sicyon). Thebae 45. Athen 47 (zweimal).

Ἐχεάναξ Ephesus 85

Ἐχέβουλος Milet 97

Ἐχεδάμας Ephesus 85. Telos 128

Ἐχέδημος s. Δεινομένης

Ἐχείνικος s. Ἐχένικος

Ἐχεκράτης Abdera 22

Ἐχεμένης Aenianes 34

Ἐχένικος (-είνικος) Alexander M. 32 (Temnus)

Ἐχέπολις Abydus 73

Ἐχεσθένης Athen 48

Ἐχέφρων Dyrrhachium 38 (dreimal). 39 (dreimal). 41

Ϝασ Tarent 14. Thurii 15

Ϝαστ Thebae 45

Ϝε Aspendus 128

Ϝεργ Thebae 45

Ϝερρ Thebae 45

Ϝερτ Heraclea Luc. 11

Ϝοι Tarent 14. Thurii 15

Ζᾶλος Tarent 14

Ζευ Argos Arg. 55

Ζευξ s. Ἡρακλείδης

Ζευξι Athen 47

Ζευξίθεος Trapezopolis 122

Ζευξίλεως Milet 97

Ζεῦξις Cyme 76. Smyrna 102. Laodicea 167

— Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀμύντου Laodicea 167

Αὐρ — Πλουτιάδου Mostene 142

Τ Κλ Ζῆλος Aphrodisias 113

Ζήνης Colophon 83. Ephesus 85

Ζῆνις Ephesus 85. Smyrna 102. Chios 109

Ζηνο Amisus 60. Apamea 158

Ζηνόδοτος Alexander M. 32 (Chios). Elaea 77. Clazomenae 81. 82. Colophon 83. Ephesus 85. Lebedus 92. Teos 107. Rhodus 127

Τι — Sebaste 170

Ζηνόδωρος Chios 109

— Ἀναξαγόρου Erythrae 90


201

Ζῆνος Soli 131

Ζηνόφιλος Hierapytna 57

s. Μαρσύας

Ζῆνων Nicopolis 20. Abdera 22. Maronea 26. Alexander M. 32. Cassope 42. Colophon 83. Ephesus 85. 89. Lebedus 92. Chios 109. Aphrodisias 112. 113. Tabae 122. Cos 123. Rhodus 127. Phaselis 128. Adana 130. Philadelphia 144. Apamea 158

— Ἀστυόχου Erythrae 90

— Πυ Maeones 140

— Τατιανοῦ Tmolus 151

Αντ — Perinth 27. Philippopolis 27

Ἀντ Πολέμωνος uἱός — Laodicea 167

Ἀντ Ζήνωνος — Laodicea 167

Αὐρ — Maeones 140. Aezanis 156

Λ Ἵρριος — Elaea 78

Τι Κλ — Aphrodisias 113

s. Διονύσιος. Διόφαντος. Μαρεύς. Μενεκλῆς. Πολέμων

Ἰουλία Ζηνωνίς Laodicea 168

Κλαυδία — Laodicea 168

Ζιονύσιος Phocaea N

Ζμερτόριξ Φιλωνίδου Eumenia 163

Οὐαλ — Eumenia 163

Ζω Athen 48

Φλ — Milet 98

s. Ἀπολλώνιος

Ζώβιος Elaea 77

s. Αριστόβουλος

Ζωβίτας Ephesus 85

Ζώης Ephesus 85

Ζωίλος Thurii 15. Lysimachos 29 (Calchedon) Perseus 33. Apollonia Ill. 36 (zweimal). Dyrrhachium 39. N. Athen 48 (zweimal). 50. Eretria 60. Alexandria 73. Cyme 76. Temnus 78. Clazomenae 81. Ephesus 85. Priene 101. Stratonicea Car. 120. Cos 123. Mastaura 141

— Ζωίλου Assus 74

Αἰλ — Abydus 73

Π Ἀρύντιος — Ancyra Phr. 157

Αὐρ — Germe 137

Νουμίσιος — Cyzicus 66

s. Κλέων. Σώσανδρος

Ζωπρα s. Καστόριξ

Ζωπυρ Tarent 14 (dreimal). Lysimachus 29. Athen 47

s. Κτέατος. Φίλισκος

Ζωπυρίων Tarent 14. Ephesus 89

— Ἀντιο (Πυρ ?) Magnesia Ion. 93

s. Ἡρόγνητος

Ζώπυρος Tarent 14. Apollonia Thr. 24. Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 38. 39 (zweimal) 40. Ephesus 85. 86. Erythrae 90. Magnesia


Ion. 94. Milet 97. smyrna 102. Samos 110. Stratonicea Car. 120. Apamea 157

— Δίνωνος Apollonia Ill. 36

— Πυθοδώρου Erythrae 90

Αὐρ — Teos 108

s. Εὔμηλος. Μητρώναξ. Φίλων

Ζώσιμος Clazomenae 82. Erythrae 92 Colossae 161. Hierapolis 165

— Δόμνου Ceretapa 160

— Ἱερονείκου Hierapolis 165

— Πολυ Magnesia Ion. 95

— Ποσίττου Stratonicea Car. 121

— Φιλοπάτωρ Colossae 161

Αἰλ — Gordus Julia 137

Αὐρ — Ἀνδρονείκου Elaea 78

Ἰουλ Πετρώνιος — Nysa 143

Σεπτ — Τηλ Tralles 153

Σκ — Tralles 153

s. Ἀνένκλητος. Ἀπολλώνιος

Ζωτικός Magnesia Ion. 95

— Φιλαργύρου Nysa 143

Μ Αὐρ — Tralles 153

s. Ἀντέρως

Ἡβαίων Cnidus N

Ἡβήσας Maronea 26

Ἡγέας Athen 47

Ἡγεκλῆς Ephesus 85

Ἡγέλοχος Ephesus 85

Ἡγέμαχος Athen 47 (zweimal)

Ἡγεμονεύς s. Ἀλκμέων

Ἡγέμων Athen 46. 48. Chios 109

Ἡγέστρατος Cius 62

Ἡγῆς Abdera 22. Chios 109

Ἡγησαγόρης Abdera 22. Maronea 26. Amisus 60

Ἡγήσανδρος Magnesia Thess. 35. Clazomenae 81. Ephesus 85. Milet 99

Ἡγησάρετος Thessalia 33 (zweimal)

Ἡγησι Priene 101

Ἡγησιάναξ Colophon 83. Ephesus 85. Samos 110

Ἡγησίας Thessalia 33. 34. Smyrna 102

— Ἀρχεστράτου Erythrae 90

Ἡγησίλεως Maronea 26

Ἡγησίμαχος Alexander M. 32 (Colophon)

Ἠγήσιππος Abdera 22. Nacrasa 142. Apamea 158

— Ἀριστέου Magnesia Ion. 94

Γ Ἰουλ — Hypaepa 138

Ἡγητορίδης Tomis 21

Ἡγίας Athen 47. Lebedus 92

s. Δημοσθένης

Ἕγιππος Chios 109

Ἠίθεος Chios 109

Ἡλι Julia Laodicea 174; s. Ἱππόλσχος


202

Ἡλιάναξ Colophon 83

Ἡλιόδοτος Myndus 119

Ἡλιόδωρος Dyrrhachium 39. N. Athen 46. 47. 48. Amisus 60. Ephesus 85. Smyrna 102. Chios 109. Myndus 119. Cos 123 (zweimal)

Αὐρ — Dioshieron 136

Ἡνι Achaia 51

Ἤπιος Samos 110

Ἡρ Metapont 12. Tarent 14. Corycus 130

Ἡρα Neapolis Camp. 12. Tarent 14. Thurii 15. Tomis 21. Abdera 22. Lysimachus 29 (Callatis, Tomis). Alexander M. 32 (Mesembria, dreimal). Thessalia 33. Apollonia Ill. 36. 37. Athen 47. 48. 5e. Achaia 51. Aegeae 130. Seleucia Cil. 131

[s. Ἑκατόδωρος]

Ἡραγόρας Clazomenae 81. Milet 97. Cos 123. Rhodus 127

Ἡραγόρης Abdera 22. Clazomenae N. Chios 109

Ἡραῖος Cyme 76. Sardes 147

— Ήραίου Aphrodisias 112. N

— Ἱππίου Sardes 147

Αἰλία Ἡραΐς Byzantium 25

Ἡρακλ Thurii 15. Cercine 18. Abdera 22. Byzantium 24. Thessalia 33. Athen 48. Halicarnass 117. Apamea 158

— Νιγερίνου Prymnessus 170

Μ Ἰουλ Πόρκιος Ἡρακλῆς Metropolis Ion. 96

Ἡρακλε Athen 46. 47. Achaia 51

s. Ἄτταλος

Ἡρακλει Athen 47 (zweimal). 48. Apamea 157

s. Ξενόκριτος

Ἡρακλείδας Apollonia Ill. 36. 37. Dyrrhachium 38.

Ἡρακλ(ε)ίδης Maronea 26. Damastium 37. Athen 48 (dreimal) 50. Achaia 51. Cyme 76. Clazomenae 81. Ephesus 85. Leuce 93. Smyrna 102. Daldis 135. Maeones 140. Sardes 147

— Ἀσκλη Phocaea 100

— Ζευξ Maeones 140

Αἰλ — Smyrna 105. Magnesia Lyd. 141

Αὐρ — Clazomenae 82

Κλ Cεουῆρος — Apollonis Lyd. 133

Cτα— Tmolus 151. N

Αὐρ Ἡρακλειδιανός Sardes 149

Ἡράκλειος Chersonn. Taur. 18. Achaia 51

s. Ἡρόδοτος

Ἡράκλειτος Chersonn. Taur. 18. Argos Arg. 55. Ephesus 85. Stratonicea Car. 120

s. Ἀπολλωνόδοτος. Ἡρόδοτος. Ἡρόθεμις

Ἡρακλεο Alexander M. 32 (Odessus)

Ἡρακλεόδωρος Athen 48

s. Ἀπολλόδωρος

Ἡράκλεος Chersonn. Taur. 18. Alexander M. 32 (Erythrae). Cyme 76. Erythrae 90. Apamea 158

— Αὐτονόμου Erythrae 91

— Ἐπικούρου Erythrae 90

— Μενεκρατους Erythrae 90

s. Δεινομενης. Ποσειδώνιος

Ἡρακλέων Dyrrhachium 38. 39. Athen 48

Ἡρακλεώτης Ἡρακλεώτου Erythrae 90

s. Ἰατροκλῆς

Ἡρακλήδης Colophon 83

Ἠρακληι Tarent 14

Ἡράκλητος Tarent 14

— Δινομένους Erythrae 91

Ἡρακλίων Athen 48

Ἡράκλων Athen 47. 48

Ἡράκων Clazomenae 81. Ephesus 88

Ἡρᾶς Smyrna 102. Hierapolis 165

— Ἐπαινέτου Hierapolis 165

— Τίμωνος Apamea 158

— Χαιρέου Mastaura 141

Γ — Ephesus 88. N

s. Ἑκατόδωρος

Ηρι Cythera 55

Ηριδανός Chios 109

Ηρίλοχος Antiochia Pisid. 129

Αἰλ Ἡρκυλανός Saittae 146

Ἡρο Tomis 21. Abdera 22. Lysimachus 29 (Callatis, Tomis). Dyrrhachium 40. Achaia 51. Siphnus 59. Amisus 60

Ἡρογείτων Abdera 22

Ἡρόγνητος Ephesus 85

— Ζωπυρίωνος Magnesia Ion. 93

Ηρόδικος Alexandria 73

Ἡρόδοτος Chersonn. Taur. N. Istrus 20. Abdera 22. Dyrrhachium 38. 39 (zweimal). 40 (viermal). 41. Athen 46. Clazomenae 81. Ephesus 85. Erythrae 90. Smyrna 102. Teos 107. Samos 110. Cos 123

— Ἀθηνᾶδος Erythrae 90

— Ἡρακλεί(τ)ου Erythrae 90

Ἡρόδωρος Athen 46. Cius 62. Myndus 119

— Ἀθηνᾶδος Erythrae 90

— Διονυσίου Erythrae 90

— Φαναίου Erythrae 90

s. Διονύσιος

Ἡρόθεμις Ἡρακλείτου Erythrae 90

Ἡροίτης Cyme 76

Ἡροκ Abdera 22

Ἡροκράτης Chios 109

Ἡρόστρατος Magnesia Ion. 93. Teos 107. Chios 109

— Διοσκ Magnesia Ion. 94

— Πολυ Magnesia Ion. 95


203

Ἡροσών Φανείου Phocaea 100

s. Φίλων

Ἡρότ(ε)ιμος Erythrae 90. Unbestimmt 175

Ἡροφάνης Abdera 22

Ἡρόφαντος Ἡροφαντου Laodicea 167

Ἡρόφιλος Maronea 26. Clazomenae 81

Ἡροφῶν Ephesus 85. Smyrna 102

Ἡρῶδης Istrus 20. Tomis 21. Corcyra 43. Athen 49. 50. Abydus 73. Temnus 79. Priene 101. Cnidus 116. Philadelphia 144

— Ἀρχίου Smyrna 102

Τ Φλ — Παπίωνος Hypaepa 139

s. Εὔηνος. Παπίων

Ἀντ Ἡρωδιανός Adramyteum 64. N

Ἡρωίδας Chersonn. Taur. 18. Achaia 51

Ἡρωίδης Milet 97. Priene 101. Soli 131

Ἡρώνυμος Sinope 61

Ἡφαιστίων Alexander M. 32 (Rhodus). Sardes 147

— Χαριξένου Aphrodisias 112

Λ Αὐρ — Daldis 135

Σέργιος — Julia 166

s. Ἑκατώνυμος

Ἡφαιστόλεως Abydus 73

Θαλῆς Apollonia Thr. 24

Θαλίαρχος Achaia 51

Κλ (Κλασσ?) Θάλλος Metropolis Phr. 168

Θαρᾶς Apamea 157

Θαρραγόρας Metapont 12

Θαρσαγόρας Milet 97

s. Νεοκύδης

Θαρσυδίκας Cnossus 56

Θαρσύνων Smyrna 102. Cos N

Θαρσύτας Stratonicea Car. 120. Rhodus 127

Θασιάδης Ephesus 85

Θαυμι Cos 123

Θε Milet 97. Adana 130. Elaeusa 130

s. Ἱππόλοχος

Θεάγης Dyrrhachium 39

Θεαίνετος Myndus 119

Θεαρίδας Antiochia Pisid. 129

Θει Olbia 18

Θεμιστο Tomis 21. Lysimachus 29 (Tomis). Alexander M. 32 (Odessus). Athen 46. 48 (zweimal). 49

Θεμιστογένης Thessalia 33 (zweimal). 34

Θεμιστοκλῆς Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 39. Athen 50 (zweimal). Clazomenae 82. Magnesia Ion. 94

— Ἀπολλων Ceramus 115

Αἰλ — Milet 98

Αἰλ — Πρωτολε Ceramus 115

Κλ — Clazomenae 82

Θέμιστος Alexandria 73

Κιάνιος (Κ Φάνιος) Θεμίσων Hadrianeis 67. N

Θεο Cyrene 1. Olbia 18. Odessus 21. Tomis 21. Apollonia Thr. 24. Lysimachus 29 (Tomis). Dyrrhachium 40. Athen 47. 49. 50. Heraea 56. Amisus 60. Lampsacus 68. Halicarnass 117. Tarsus 131 (zweimal). Demetrius I 174. Laodicea Syr. N. Tripolis Phoen. 175

Θεογ Thebae 45. Soli 131

Θεογένης Dyrrhachium 39. Athen 48 (zweimal). Blaundus 134

— Ἑρμοδώρου Erythrae 90

Θεόγνητος Apollonia Ill. 36. Milet 97

Θεοδ Tralles 152

Θεοδαίτης Cyme 76

Μ Αὐρ Θεοδοσιανός Phocaea 100

Θεοδόσιος Acmonia 154

Θεοδοτίδης Milet 97

Θεόδοτος Maronea 26. Samothrace 28. Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 38 (zweimal). 39 (zweimal). 40 (dreimal). 41. N (zweimal). Athen 47. 48. 50. Clazomenae 81 Ephesus 85. Smyrna 103. Myndus 119. Cos 123. Magnesia Lyd. 141. Apamea 157

— Ἱεροκλέου Acmonia 154

— Χρησίμου Sardes 147

Αὐρ — Magnesia Lyd. 141

Μ Αὐρ — Tralles 153

Θεόδωρος Samothrace 28. Thasus 29. Apollonia Ill. 36. 37. Leucas 44. Athen 47 (zweimal). 48 (zweimal). 50. Cyme 76. Clazomenae 81. Ephesus 85. Milet 97. Teos 107. Chios 109. Samos 110. Myndus 119. Magnesia Lyd. 141. Sardes 147. Tripolis 154

Νυμ(πίδιος?) — Elaea 78

s. Διονύσιος. Ἐφέσιος. Λέαρχος

Θεοκλῆς Tomis 21. Dyrrhachium 39. Leucas 44. Samos 110. Myndus 119. Phaselis 128

— Παυσανίου Chalcis 59

Θεοκρίνης Milet 97

Θεόκριτος Rhodus 127. Hierapolis 165

— Θεοκρίτου Hierapolis 165

Θεοκύδης Ilium 74. Clazomenae 81

Θεομένης Cyme 76

Θεομήδης Ephesus 85

Θεόμνηστος Samos 110

Θεονάτας Ephesus 85. 881

Θεοξεν Samothrace 28. Athen 48. 50. Antiochia Pisid. 129

Θεοξενίδης Athen 48

Θεόξενος Dyrrhachium 39. Achaia 51

Αἰλ — Stratonicea Car. 121

Θέοξις s. Κληταῖος

Θεοπ Thebae 45


204

Θεόπομπος Chersonn. Taur. 18. Athen 48. Messene 55. Milet 97. Chios 109

Θεοπρι Olbia 18

Θεόπροπος Milet 97

— Ἁπολλωνίου Apamea 158 (zweimal)

Θεότειμος s. Θεότιμος

Θεοτέλης Dyrrhachium 39. N

Θεοτιμ Aenianes 34. Thebae 45. Sinope 61

Θεότιμις Blaundus 134

Θεότ(ε)ιμος Magnesia Ion. 94. Smyrna 103

Αὐρ — Nysa 143

Θεοττις Chios 109

Θεοφάνης Colophon N. Cnidus 116. Stratonicea Car. 120. Nacrasa 142

Αἰλ Θεοφιλιανός Pordoselene 80

Θεόφιλος Tomis 21. Apollonia Ill. 36 (zweimal). Leucas 44. Athen 49. Ephesus 85. 89. Myndus 119. Hypaepa 139

Ἰουλ — Eumenia 164

Θεόφραστος Athen 48. 49 (zweimal). N

Θεόχαρις Chersonn. Taur. 18. Samothrace 28

Θεόχρηστος Phaselis 128

Π Θέρμανδρος Milet 99

Θέρσης Chios 109

— Ἑκατοδώρου Erythrae 90

— Ἐπιθέτου Erythrae 92

Θερσίας Apollonia Ill. 36 (zweimal). N. Dyrrhachium 39

Θερσίλοχος Ephesus 85

Θέρσιππος Aenianes 34. Smyrna N. Cnidus 116

s. Εὔπολις

Θερσίτης Milet 97

Θερσίων Erythrae 90. Teos 107; s. Ἐπίκουρος

Θεσ Alexander M. 31 (Mesembria)

Θεσ...λεύς Abdera 22; s. N.

Θέσβων Ephesus 88

Θεσπιάδης Abydus 73

Θέσπις Abydus 73

Θεσσαλός Ephesus 85. Cos 123

Θευ Olbia 18

Θευγένης Cyme 76. Cos 123

— Θευγένους Erythrae 90

Θεύγνωτος Cnidus 116

Θευδαίτης Cyme 76

[Θε]uδάμας Clazomenae 81

Θευδᾶς Smyrna 103

Θευδε Abdera 22

Θευδέτης Cyme 76

Θεύδης Ephesus 89. Smyrna 103

Θευδιανός Smyrna 105

Θεύδοτος Cos 123

Θεύδωρος Cyme 76. clazomenae 81. Teos N. Cos 123

Θευμέλων Cnidus 116

Θεῦμνις Chios 109

Θεύπορπος Chios 109

Θεύπροπος Milet 97

Θευτέλης Cnidus 116

Θευτιμίδας cos 123

Θεῦττις Chios 109

Θευφ Sicyon 54

Θευφα Achaia 51

Θευφαμι (Θευφαν) Cos 122. 123. 124

Θευφείδης Cyrene 1

Θευφίλητος Cos 124

Θεύφιλος Clazomenae 81

Θέων Samothrace 28. Pordoselene 81. Erythrae 90

Αὐρ — Metropolis Ion. 96

Θεώνδης Samothrace 28. Rhodus 127

Θεωρίδης Samothrace 28

Θέωρος Milet 97

Θηβα Arcadia 56

Θηβάδης s. Δημοφων

Θηρι Pheneus 56

[Θηρίλοχος Antiochia Pisid. 129, s. Ἠρίλοχος]

Θήρων Chios 109

Αὐρ Θησεὺς Ὀνη Philomelium 170

Θίβος Gortys 57

Θιε Olbia 18

Θιοδε Argos Arg. 55

Θίων Thebae 45

Θλαστός Mylasa 119

Θοι Amantia 35

Θοῖνος Athen 48 (zweimal)

Θοκλ Achaia 51

Θουρι Paros 59

Θρ Isindus 129

Θρασ Tarent 14. Thurii 15. Olbia 18. Thessalia 34. Athen 49

Θρασέας Achaia 51. Ephesus 85

Θρασυ Thessalia 34. Athen 47

Θρασύανδρος Cos 124

Θρασυβ Priene 101

Θρασύδημος Erythrae 90

Θρασυκλῆς Sicyon 54. Colophon 83

Θρασυλέων Achaia 51

Θρασύλος Thessalia 33

Θρασύλοχος Ephesus 85

Θρασύμαχος Achaia 51

Θρασυμένης Rhodus 127

Θρασυμήδης Ephesus 85. Rhodus 127

Θράσυς Abdera 22. Erythrae 90

Θράσων Byzantium 24

Θύων Acarnanes 43

Θωμυρίων Aenianes 34

Θωνα Thebae 45

Θώραξ Magnesia Ion. 94

Θώριος s. Φλάκκος


205

Ἰα Abdera 22

Ἰαγόας Cibyra 160

Ἰακον Apollonia Ill. 36

Ιαμ Aegiale 58

Ιαορ Cibyra 160

Ἰάσων Cyrene 1. Alexander M. 119 (Mylasa). Athen 47. 50. Ephesus 85. Priene 101. Alabanda 111. Alinda 111. Antiochia Car. 112. Halicarnass 117. Iasus 119. Stratonicea Car. 120. Rhodus 127

— Ἰάσονος Smyrna 103

— Κλεοβούλου Stratonicea Car. 121

— Σκύμνου Aphrodisias 112

Αἰλ Π — Σίλβου Tabae 122

Ἰατρο Alabanda 111

Ἰατρόδωρος Smyrna 103

Ἰατροκλῆς Apollonia Ill. 36. Lebedus 92. Milet 97. Cos 124

— Ἡρακλεώτου Erythrae 90

Στα — Tabae 122

s. Διονύσιος

Ἰδιώτης Erythrae 90

Ἰδν Alexander M. 32 (Mesembria)

Ἰδομενεύς Ephesus 86. Phocaea 100. Cos 124. Dionysopolis Phryg. 162

s. Εἰδομενεύς

Ἱερ Olbia 19

Ἀντ Ἱέραξ Sardes 148

Κλ — Aezanis 155

Φλ — Hypaepa 139

s. Ἀρίσταρχος. Ροῦφος

Ἱερατικός Tripolis Lyd. 154

Ἱερο Halicarnass 117

s. Μνησ

Ἱερογένης Ceramus 115

Σ Ἱεροίτας Mytilene 80

Ἱεροκλῆς Cius 62. Cnidus 116. Halicarnass 117. Myndus 119. Stratonicea Car. 121. Rhodus 127. Synnada 171

Ἰουλια Δομνο — Stratonicea Car. 121

s. Θεόδοτος

[Ἱερον Abdera 22]

Ἱερονείκης s. Ζώσιμος

Ἵερος Achaia 51

Ἱεροσῶν Orthosia 120

Ἱερω Cassope 42. Athen 47. 49. Synnada 171

Ἱέρων Chersonn. Taur. 18. Apollonia Ill. 36. [Dyrrhachium 39. N.] Achaia 51. Argos Arg. 55. Samos 110. Cos 124. Cibyra 160

— Καλ Tabae 122

Μ Αὐρ — Λευκοπετρεῖνος Tralles 153

s. Λάτιμος. Ὄρθριος

Ἱερώνυμος Cyme 77. Smyrna 105. Thyatira 151. Colossae 161. Cotiaeum 162

— Ἀπολλωνίου Chios 109

— Ἱερωνύμου Smyrna 103

Τι Κλ — Smyrna 104

Ἰη s. Ἀγαθεῖνος

Ἰκάδιος Smyrna 103

s. Εἰκάδιος

Ἱκε Thebae 45

s. Διονύσιος

Ἱκέρτης Cyme 76

Ἱκέσιος Abdera 22. Maronea 26. Athen 49. Sinope 61. Abydus 73. Clazomenae 81. Colophon 83. Smyrna 103. Chios 109

s. Πραξαγόρας

Ἱκέτης Cyme 76

Ἰλαίων Dyrrhachium 39

Ἱμεραῖος Hierapytna 57. Nisyros 125

Ινετ Issa 41

[Ἰολάσιος Cilbiani inf. 135]

Ἰόλλας Ἰόλλου Hierapolis 165

— Μηνοδότου (— δωρου) Dionysopolis Phr. 162

Αὐρ Σεπτ — Saittae 146

Ἰομ Olbia 19

Ἰου Julia Laodicea 174

Λ — Chalcis 59

Αὐρ — Cyzicus 66

Ἰου(β)έντιος s. Ἰουουεντιος. Κέλσος. Λονγᾶς

Ἰουκούνδα Prymnessus 170

Ἰουλία Smyrna 104. 105

s. Ζηνωνίς. Σε(ο)uήρα

Ἰουλιανός Aphrodisias 113. Gordus Julia 137. Philadelphia 145

— Αἰλιανοῦ Tralles 153

— Γλ Maeones 140

Ἀπουλήιος — Hypaepa 139

Αὐρ — Sardes 149

Αὐρ — Ἀρτεμᾶ Gordus Julia 137

Μ Αὐρ — Hypaepa 139

Αὐρ Μάξιμος — Philadelphia 145

Λ Δομ — Magnesia Ion. 96

Τι Ἰουλ — Hierocaesarea 138. Philadelphia 145

Ἰουλ Ἀριστόνικος — Philadelphia 145

Τι Κλ — Teos 107

Φλ — Ephesus 89

s. Ἱεροκλῆς

Ἰούλιος Gordus Julia 137

— Μάρκου Gordus Julia 137

Μ Αὐρ — Tabae 122

s. Ἄδραστος. Ἀλέξανδρος. Ἀλκίμαχος. Ἀνδρόνικος. Ἄνδρων. Ἄνθιμος. Ἀντωνεῖνος. Ἀπολινάριος. Ἀπρωνιανός. Βάσσος.


206


Βίτων. Γετουλικός. Γλαῦκος. Γλύκων. Δημήτριος. Διονύσιος. Διο... Ἑρμόφιλος. Εὔκαρπος. Εὔπορος. Ζώσιμος. Ἡγήσιππος. Ἡρακλᾶς. Θεόφιλος. Ἰουλιανός. Καλλικλῆς. Κάστος. Κάτων. Κλέων. Κο(u)αδρᾶτος. Κόμ(μ)οδος. Κότυς. Κρίσπος. Κύιντος. Λαβεών. Λεοντεύς. Λιβωνιανός. Λόγισμος. Λυδός. Λυκῖνος. Μάξιμος. Μάρκος. Μένανδρος. Μενεκλῆς. Μενέλαος. Μηνόφιλος. Μίθρας. Νέων. Νικίας. Παυλεῖνος. Παῦλος. Πέρπερος. Πετρώνιος. Πολύαινος. Πολυβιανός. Ποντικός. Πρεῖσκος. Πρόκλος. Πωλλίων. Ρηγῖνος. Σατορν(ε)ῖνος. Σεβηριανός. Σεκοῦνδος. Σέλευκος. Σεουῆρος. Σευηρεῖνος. Σκάπλας. Σύνφορος. Τρύφων. Φαυστινιανός. Φαῦστος. Φησ(ε)ῖνος. Φῆστος. Χαρίδημος.

Μ Ἰουνιανός Nacrasa 142

Ἰούνιος Attaea 64. Peltae 169

Ἰουουέντιος s. Ἰουβέντιος. Ἰουέντιος. Κέλσος

Γ Ἰοῦστος Amorium 156

Αἰμίλιος — Hadrianopolis Thr. N

Οὐειψάνιος — Amorium 156

[Ἰπνώτης Ephesus 86]

Ιπ Dyrrhachium 38 (zweimal). 39 (zweimal). 40 (viermal). 41 (zweimal)

Ἱππ Cyrene 1. Thessalia 33

Ἱππαίτας Thessalia 33

Ἱππάναξ Abdera 22

Ἱππάρχης Alabanda 111

Ἵππαρχος Thessalia 33. Achaia 51. Messene 55. Cos 124

(Ιππίας Cyme 76. Chios 109; s. Ἡραῖος

Ἱππίης Chios 109

Ἱππῖνος Ephesus 86

Ἱππο Neapolis Camp. 12. Achaia 51

s. Ἀρίσταρχος

Κλ Ἱπποδαμιανός [Βουλάρχου] Mastaura 142

Ἱππόδαμος Tarent 14. Apollonia Ill. 36. Cnidus 116. N

Ἵπποκλος Clazomenae 81

Ἱπποκράτης Cercine 18. Epirus 41. Colophon 83. Cnidus 116

Ἱππόκριτος Ephesus 86

— Ἀτ Magnesia Ion. 94

Ἱππόλοχος Thessalia 33 (viermal). 34 (zweimal). Erythrae 90. Cos 124. Masicytes 128

— Θε(Ἡλι) Milet 97

Ἱππόλυτος Alabanda 111

Ἱππομέδων s. Λεοντίσκος

Ἱππόν(ε)ικος Athen 47. 48. Hadrianeis 67. Sardes 147

Ἱπποσθένης Ephesus 86

Ιππόστρατος Thurii 15. Apollonia Ill. 36

Ἱππότης Ephesus 86

Ἱπποχαίτης Δεινομαχου Laodicea 167

Ἵππων Abdera 22. Achaia 51. Chalcedon 62

Ἱππώναξ Abdera 22

Ἱρομνήμων Abdera 22

Ἵρριος s. Ζήνων. Πάνσας

Ἰσα Julia Laodicea 174

Ἰσαγόρας Thessalia 33. 34

Ἰσαγόρης Abdera 22; s. Κυδίας

Ἰσαν Thessalia 33

Ἰσαρνίων Leucas 44

Ἰσαυρικός Byzantium 25

Ἰσθ Tarsus 131

Ἰσι Elaeusa 130. Alexander II. Syr. 174. Seleucus VI 174

'Ισίγονος Ἰσιδώρου Sardes 147; s. Εισιγονος

Ἰσίδωρος Samothrace 28. Phocaea 100. Myndus 119. Cos 124. Seleucus IV 174

Π — Pergamum 70

s. Ἰσίγονος

Ἱσμε Thebae 45

Ἰσο Amisus 60

Ἰσόβουνος s. Μενεσθεύς

Ἰσόδημος Clazomenae 81

Ἰσόδωρος Samothrace 28

Ἰσοκράτης Samos 111. Alabanda 111

Ἱστι Thurii 15. Olbia 19. Sinope 61. Chios 109

Ἱστιαῖος Ephesus 86

Ἱστίαρχος Tarent 14

Ἱστιεῖος Chersonn. Taur. 18

Ἰστρόδοτος Smyrna 103

Ἵστωρ Thurii 15

Ἰσχίμαχος Chios 109

Ἰταλικός Smyrna 104. 105. Blaundus 134. Dorylaeum 163

[Γ — Philadelphia 144]

Κ — Cotiaeum 162

Ἰταλός Thessalia 33. 34

Ἰφιάδης Abydus 73

Ἰφικράτης Teos 107

Ἴφις Sinope 61

Ἰωγόας Samothrace 28

Κα s. Βασιλεύς

Καβι Thebae 45

Κάδιος s. Ροῦφος

Και Sidon 175

Καικίλιος s. Ἀλυπιανός. Κλέων. Κορνοῦτος. Μάτερνος. Πλόκαμος. Ρουφῖνος. Σερβειλιανός. Σερουειλιανός

Καικίνας Hadrianopolis Phr. 164

s. Λᾶργος

Καίκιος Prymnessus 170

Καίλιος s. Καπίτων. Μητρόδωρος. Ὀνερᾶτος


207

Καίνιος Cyrene 1. Barce 2

Καιρέλλιος s. Ἀτταλος

Καῖσαρ Elaea N

s. Μάξιμος

Καισέννιος s. Γάλλος. Παῖτος

Καιύστριος s. Καύστριος

Κακι Aetolia 44

Κακιο Damastium 37

Καλ Heraclea Luc. 11. Metapont 12. Tarent 14. Thurii 15. Alexander M. 32 (Mesembria). Oeniadae 44. Elis 54. Megalopolis 56. Troezen 56. Arcadia 56. Seleucia Cil. 131. Cibyra 160

s. Ἱέρων. Καλλικράτης. Σμορδοτόρμος

Καλησικράτης Abdera 22

Καλι Thebae 45

Καλικ Milet 97

Καλικλῆς s. Καλλικλῆς

Καλικράτης s. Καλλικράτης

Καλίνικος Cyme 76

s. Καλλίνεικος

Κάλισπος Κεκινέου Apollonia Salbace 113. 114

Κάλιστος s. Κάλλιστος

Καλιφ Athen 49. Achaia 51

Κάλλαισχρος Milet 97

Καλλε Phocaea 100

Καλλει Tomis 21

Καλλέντιος Ilium 74

Καλλη Thebae 45

Καλλήν Apollonia Ill. 35. 36. 37. Dyrrhachium 39. N. Scodra 41.

Καλλι Thebae 45. Achaia 51. Naxus ins. 58. Myrina 78

Καλλιάδης Athen 48

Καλλιάναξ Abdera 22

— Τριτέου Magnesia Ion. 94

Καλλίας Cercine 18. Athen 46. 47. 48. N. Sinope 61. Cyme 76. Cos 124

s. Ἀντικράτης

Καλλιγένης Ephesus 86

Τι Κλ — Blaundus 134

Καλλιδάμας Abdera 22. Ephesus 86

Καλλίθεος Athen 49

Καλ(λ)ικλῆς Teos 107. Chios 109

— Καλλιστράτου Siblia 170

Μ Ἄντ — Καλοῦ Tripolis 154

Ἰουλ — Siblia 170

Γ Ἰουλ — Apamea 158

s. Βάκχιος

Καλ(λ)ικράτης Tarent 14. Tomis 21. Maronea 26. Dyrrhachium 38. 39. 40 (zweimal). Athen 49. Magnesia Ion. 94. Milet 97. Cnidus 116. 117. Tabae 122. Hadrianopolis Phr. 164

— Βραχυλ(λ)ίδου Tabae 122

Λ Αἰλ — Smyrna 105.

s. Ἀπολλόδωρος. Βραχυλλίδας. Μουσαῖος

Καλλικρατίδης Athen 47

Καλλίμαχος Tomis 21. Athen 49 (zweimal). Achaia 51

[Καλλιμένης Ephesus 861]

Π Αἰλ Καλλίνεικος Colophon 83

Καλλίνικος Naxus ins. N

Καλλίξεινος Rhodus 127

[Καλλιξένης Ephesus 861]

Καλλιππίδης Cos. 124. 125

Κάλλιππος Cercine N. Dyrrhachium 39. N. Achaia 51. Apollonia Car. 113. Cnidus 116. Rhodus 127. Sala 147. Amorium 156

— Ἀρτεμιδώρου Apollonia Car. 113. [Aegeae 130]

— Λεοντέως.... πείτου Aphrodisias 112

s. Ἀλέξανδρος. Μύων. Παπίας

Κάλλις Athen 47. 49. Erythrae 91

Καλλισθένης Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 39. Ephesus 86. Rhodus 127

Κάλ(λ)ιστος Lebedus 93. Myndus 119

— Ἀγαθόποδος Briula 134

Π Αἰλ — Colophon 83

Αὐρ — Aspendus 132

Κλ — Colophon 83

Καλλίστρατος Apollonia Ill. 37. Dyrrhachium 39. Abydus 73. Ephesus 86. Smyrna 103. Cos 124. Rhodus 127

— Ἀπολλωνίδου Ceramus 115

s. Καλλικλῆς. Λαιβιανός. Νικόστρατος

Καλλιφ Athen 49.

Καλ(λ)ίφρων Cnidus 116. N

Καλλιφῶν Athen 47. 48. 50

Καλλίων Apollonia Ill. 36. N. Dyrrhachium N

— Φυλάρχου Erythrae 91

Κάλλων Tomis 21. Dyrrhachium 39

Μ Ἀντ Καλός Hierapolis 165. 166

s. Καλλικλῆς

Κ[αλουίσιος] s. Ρουσων

Καλπούρνιος Hadrianopolis Phr. 164

Καλυδών Cyme 76

Καλύμνιος Cos 124

Κάλχας Erythrae 91

Καλω Sinope 61

Κλ Καλώβροτος Ococlea 169

Καλώνιος Byzantium 24

Καμ Halicarnass 118

Καμούριος s. Σεβῆρος. Στρατοκλῆς

Κάνδιδος Stratonicea Lyd. 150

Μ Αὐρ — Neapolis Car. 120

Φλ — Hypata 138. Neapolis Car. 120

— Κέλσος [Bargasa 114.] Harpasa 118


208

Αὐρ Καπετωλεῖνος Colophon 83

Καπιτωλεῖνος Smyrna 106

Τ Αἰλ — Byzantium 25

Α Φλ — Erythrae 92

Καπίτων Hadrianeia N. Elaea 77. N. Seleucia Cil. 131. Germe 136. Hierocaesarea 138. Hierapolis 166

Αἰλ — Philadelphia 145

Π Αἰλ — Cibyra 161

Λ Και — Adramyteum 64

Κλ — Philadelphia 145

Λ Σερουήνιος — Acmonia 155

Φλ — Abydus 73

Καπνᾶς Hypaepa 138

Καράιχος Athen 46. 49. 50. N

Καρανα Colophon 83

Γ Παπ(ε)ίριος Κάρβων Amastris 60. Amisus 60. Apamea Bith. 61. Bithynium 62. Nicaea 62. Nicomedia 63. Prusa 63. Tium 63

Καρῖνος Cius 62. Elaea 78

Καρμίνιος s. Κλαυδιανος

Καρν Halicarnass 118

Καρνεῖος Samos 110

Καρνείσκος Cnidus 116

Κάρνωψ Ephesus 86

Καρπο Sinope 61

Μ Αὐρ Κάρπος Magnesia Ion. 95

Κάρρεις Stratonicea Car. 120

Κάρτιππος Pergamum 70

Κασ Adramyteum 61. Julia Laodicea N

Κασίγνακις Maronea 26

Κάσσανδρος Thessalia 33

Καστορίδης Ephesus 86

Καστόριξ Ζωπρα Eumenia 163

Ἰουλ Κάστος Anchialus 23. Hadrianopolis Thr. 26. Pautalia 27

Καστροπίδης Ephesus 86

Κάστωρ Ἀπολλοδ Apamea 158

Κατα Olbia 19

Λ Ἰουλ Κάτων Amorium 156

Καυκασ(ίων) Chios 109

Καύνιος Milet 97

Καυσίλος Pergamum 69

Κα(ι)ύστριος Ephesus 86. 88

Καφίσιος Cos 124

Καφισόδωρος Cnidus 116

Καφισοκλῆς Εὐάρχου Laodicea 167

Κε s. Διονύσιος

Κεδ Cibyra 160

Κεκινέας s. Κάλισπος

Κελ Ambracia 42

Αὐρ — Pergamum 70

s. Στλάκκιος

Κελα Corcyra 43

Κελαινεύς Milet 97

Κελαινο Apamea 157. 158 (zweimal)

Π Αἰλ Δημητριανὸς Κέλερ Cotiaeum 162

Κλ — Προχ Stratonicea Lyd. 150

Κέλσος Cilbiani sup. 135. Synnada 172

Ἰου(ου)έντιος — Perinth 27. N. Pessinus 173

Κάνδιδος — [Bargasa 114] Harpasa 118

Κενταυριανός s. Μενιππος. Φιλιππος

Αὐρ Κένταυρος Διονυ Thyatira 151

Κερασεύς s. Πολεμαῖος

Κέρδων Dyrrhachium 38 (dreimal). 39 (f�nfmal). 40. N

Κερκι Amisus 60

Κερκῖνος Apollonia Ill. 36

Κερρ(ε)ίνιος Dioshieron 136

Γ Κέστιος Antiochia Syr. 174

Κέττας Tabae 122

Κεφαλήνιος s. Κεφαλλήνιος

Κεφαλίων Pergamum 69. Lebedus 93. Smyrna 103

Κλ — Pergamum 70. 71

Κεφαλ(λ)ήνιος Clazomenae 81. Philadelphia 144

Κέφαλος Thessalia 33. Abydus 73

Κηκι Thasos 29

Κήρινθος Hypaepa 139

Κήτωρ s. Ἀθηνόδωρος

Κηφισίδης Chios 109

Κηφισο Athen 50. Apamea 157 (dreimal)

Κηφισόδωρος Rhodus 127

Κηφισόκριτος Chios 109

Κηφισοφῶν Damastium 37

Κι Athen 49

[Κιηρός Saittae 146]

Κιθα s. Φανίας

Μ Τύλλιος Κικέρων Magnesia Lyd. 141

Κίλας Magnesia Lyd. 141. N

Ὀκτ Κίνβερ Saittae 146

[Κινύρας Saittae 146]

Κλ Dyrrhachium 40. Termessus 129

Αὐρ Κλαδαῖος Τροφιμου Adramyteum 64

Κλᾶρος Euromus 117

Αὐρ — Εὐτύχους Adramyteum 64

Σικίννιος — Hadrianopolis Thr. 26. Pautalia 27. N. Trajana Augusta 28

Σκριβώνιος — Smyrna 104

Κλασσ s. Θάλλος

Λόλλιος Κλασσικός Aezanis 155

Κλαυδ Smyrna 106

Κλαυδία s. Βασιλώ. Ζηνωνίς. Πρόκλα. Φλαβία

Οὐλπία Κλαυδία Κλαυδιανή Attuda 114

Κλαυδιανός Aegae 75. Clazomenae 82. Attuda 114

— Ἀσκλη Παυσα Poemaneni 72

— Τερπάνδρου Pergamum 70. 71

Μ Καρμίνιος — Trapezopolis 122


209

Μ Οὐλπ Καρμίνιος — Attuda 114

Γ Σαλ — Sardes 149

s. Παπίας

Κλαύδιος Stratonicea Car. 120

s. Ἄγλαὸς. Ἀγρίππας. Ἄδμητος. Ἄδραστος. Ἀθηνόδωρος. Αἰλιανός. Αἴσιμος. Ἀλέξανδρος. Ἀνδράγαθος. Ἀπολινάριος. Ἄρετις. Ἀριστ. Ἀριστέας. Ἀριστοφάνης. Ἀρτεμᾶς. Ἀρτεμίδωρος. Ἄτταλος. Βαλεριανός. Βάλης. Βάσσος. Βελλικός. Βίας. Βίων. Γλύκων. Γοργίας. Διογένης. Διονύσιος. Δίφιλος. Ἑκατώνυμος. Ἐπίγονος. Ἑρμόφαντος. Ἑστιαῖος. Εὐθυκλίδης. Εὔνεως. Ζῆλος. Ζήνων. Ἡρακλείδης. Θάλλος. Θεμιστοκλῆς. Ἱέραξ. Ἱερώνυμος. Ἰουλιανός. Ἱπποδαμιανός. Καλλιγένης. Κάλλιστος. Καλώβροτος. Καπίτων. Κέλερ. Κεφαλίων. Κλώδιος. Κουαρτεῖνος. Κρητάριος. Λαιβιανός. Μακρῖνος. Μάξιμος. Μαρκελλιανός. Μάρκος. Μαρτιᾶλις. Μαχαιρίων. Μέλας. Μελίτων. Μένανδρος. Μενεκράτης. Μένιππος. Μηνο. Μίθρης. Μιθριδάτης. Μίλητος. Μνασέας. Μοσχᾶς. Μύρων. Ν(ε)ικήφορος. Νεικόστρατος. Νικομήδης. Ὁνωρᾶτος. Ὀρόντης. Οὐαλεριανός. Οὐᾶρος. Παγκρατίδης. Πανκράτης. Πανκρατίδης. Παπύλος. Παρδαλᾶς. Πείσων. Πεισωνεῖνος. Πίσων. Πρόκλος. Πωλ(λ)ίων. Ρουφ. Ρουφ(ε)ῖνος. Ροῦφος. Σακέρδως. Σειλιανός. Σεκοῦ(ν)δος. Σεραπίων. Σκρειβωνιανός. Σμάραγδος. Στρατονεικιανός. Στρατόνεικος. Σύμμαχος. Σώσανδρος. Τατιανός. Τέρτυλλος. Τιμόλωβος. Τραιανός. Φήλειξ. Φιλ(ε)ῖνος. Φιλοκλῆς. Φλάκκος. Φοῖνιξ. Φοριανός. Φρόντων. Χρύσανθος

Κλε Heraclea Luc. 11. Olbia 19. Apollonia Ill. 36. Athen 46. Achaia 51. Blaundus 134

s. Χαρωνδας

Κλεα Aenianes 34. Soli 131. Amorium 156

Κλεαν Abdera 23. Apollonia Thr. 24. Lysimachus 29 (Odessus). Alexander M. 32 (Odessus). Smyrna 106

Κλεανδρίδης Abdera 23. Ephesus 86

Κλέανδρος Maronea 26. Ambracia 42. Corcyra 43. Sicyon 54. Cyme 76. Colophon 83. Magnesia Ion. 94. [Cilbiani inf. 135.] Philadelphia 144

s. Μένανδρος

Κλεαντίδης Abdera 23

Κλεάνωρ Dyrrhachium 39. N

s. Δυο

Κλεαρ Blaundus 134. Amorium 156

Κλεάριστος Clazomenae 81

Κλέαρχος Ambracia 42. Athen 47. Achaia 51. Magnesia Ion. 94

Κλέας Athen 47. 49. Ephesus 86

Κλεεσ Thebae 45

Κλει Thessalia 33. Aetolia 44. Athen 49. Halicarnass 118

Κλείδαμος Athen 47 (zweimal)

Κλείδημος Clazomenae 81. [Chios 109. N]

Κλείδης Chios N

Κλεινᾶς Magnesia Ion. 94

Κλεινίας Apollonia Thr. 24. Myrina 78. Smyrna 103

Κλείνιππος Cnidus 116

Κλεῖνος Cos 124

Κλέιππος Thessalia 33. Iasus 119

Κλεισίλεως Ephesus 86

Κλεισιππίδας Cnidus 116

Κλειτάνωρ Cos 124

Κλειτιανὸς Μητρᾶ Magnesia Lyd. 141

Αὐρ — Magnesia Lyd. 141

Κλειτόμαχος Milet 97

Κλειτόριος Dyrrhachium 39. Ephesus 86

Κλειτοφῶν Samos 110. Cnidus 116

Κλείτων Chios 109

[Κλειώνυμος Dyrrhachium 39]

Κλεμυτάδας Chersonnesus Taur. 18

Κλεο Lysimachus 29 (Calchedon). Anactorium 43 Aetolia 44. Paros 59

Κλεόβουλος Temenothyrae 172

s. Ἰάσων

Κλεόδικος Achaia 51

Κλεοκράτης Apollonia Thr. 24

Κλεομ Athen 49. Priene 101

Κλεομαχίδας Thessalia 34

Κλεόμαχος Apollonia Ill. 36. Ambracia 42

Κλεομένης Athen 48 (zweimal).

Κλεομήδης Ephesus 86. Cnidus 116

Κλεόνικος Chalcis 59. Ephesus 86

Αὐρ Κλεοπάτωρ Cadi 160

Κλεόπολις Maronea N

Κλεοσθένης Cnidus 116

Κλεοφάνης Athen 48. 49 (zweimal)

Κλεσ Thebae 45

Κλέστρατος Dyrrhachium 39

Κλευμα Cos 124

Κλεύμβροτος Cnidus 116

Κλευμενίδας Phocaea 100

Κλευφ Cos 124

Κλευχ Side 128

Κλευχιο Cos 124

Κλεω Thebae 45

Κλεωδάμας Cos 124

Κλέων Thurii 15. Dyrrhachium 39 (zweimal). 40 (zweimal). N. Athen 50. Teos 107. Attuda 114. Cos 124. Rhodus 127. Eumenia 163

— Δημοφιλίδου Erythrae 91


210

— Ζωίλου Ilium 74

Ἰουλ — Sardes 148. Eumenia 163

Μ Καικίλιος — Philadelphia 145

s. Ἀλέξανδρος. Ἀντιμήδης. Βάσσα

Κλεώνυμος Apollonia Ill. 36 (zweimal). Teos 107. Phaselis 128

Κλεωσθένης Stratonicea Car. 120

Κλη Tarent 14 (zweimal). Polyrhenium 58

Κλήανδρος Achaia 51

Κληδ Amorium 156

Κληταἶος Θεόξιος Aegium 52

Κλῆτος Mastaura 142

Κλίων Thebae 46

Ἄππιος Κλό(διος?) Abydus 73

Κλουμενίδας Hierapytna 57

Κλυ Athen 48. Cnidus 116

Κλύμενος Cydonia 57

Κλύτιος Ephesus 86

Κλώδιος s. Δημοσθενης. Διονυσιος. Κλοδιος

Κνῶσος Ephesus 88

Κο Laus 11. Athen 47. Miletopolis 68 (= Κοιντος?)

Κοδρᾶτος Attaea 64

Αἰλ — Magnesia Lyd. 141

Γ Ἰουλ — Cotiaeum 162

s. Κουαδρᾶτος

Κόδρος s. Ἀρτέμων

Κοι Lysimachus N (Odessus). Alexander M. 32 (Odessus).

Κόιντος Miletopolis 68. Athen 49

s. Κυιντιανός. Κύ(ε)ιντος

Κολβα Neapolis Mynd. 120

Γν Πομπήιος Κολλήγας Ancyra Gal. 173. Pessinus 173

Κολλύβας Smyrna 104. [Dionysopolis Phr. 162]

Κολοιός Apollonia Ill. 36

Κομ Julia Laodicea 174

Κόμης Ephesus 86

Κομίνιος s. Εὐτυχίδης. Προκλος

Ἰουλ Κόμ(μ)οδος Anchialus 23. Hadrianopolis Thr. 25. Perinth 27. Topirus 28. Seleucia Pier. 175

Κομοντόριος Lysimachus N

Κομφ[ουλήιος?] s. Γλυκων. Νεικιας

Κόμων Dyrrhachium 38

Αὐρ — Bargasa 114

Κον Tarent 14

s. Μητρόδωρος.

Κονδιανός Hypaepa 139

Κόννις Colophon 83

Κοννίων Colophon 83. Lebedus 93

Κόνων Dyrrhachium 40. Cyme 77. Ephesus 88. Smyrna 103. Chios 109. Apamea 157

s. Φίλισκος. Φιλόξενος

Κορ unbestimmt 175

Κορβούλων Dioshieron 135. Docimeum 163

Κόρδος Cos 124. Acmonia 154

Μάριος — Apamea 158

Κόρινθος Magnesia Lyd. 141

Αὐ Τανύσιος — Tralles 153. 154

Ἄφφιος Κορνηλιανός Philadelphia 145

Αὐρ Ἀρτεμᾶς — Dioshieron 136

Κορνήλιος Myrina 78

s. Αἰνείας. Αἰνήας. Ἀκύλας. Ἀλέξανδρος. Ἀντωνεῖνος. Ἀσιατικός. Διοσκουρίδης. Λολλιανός. Λούκιος. Λῦπος. Οὐεττηνιανός

Κορνοῦτος Apollonia Car. 113

Γ Καικ — Amisus 60

Κορύλας Ephesus 86

Κορυμβ s. Ἀθηναγόρας

Κόρωνος Smyrna 104. Chios 109

Κοσκώνιος s. Γεντιανός

Κόσμος Apollonia Ill. 36

Κόσσυφος Dyrrhachium 39

Κοτη Cnidus 116

Κόττυς Thessalia 34 (zweimal)

Κότυς Chersonnesus Taur. 18

Γ Ἰουλ — Laodicea 168

Κου Lalassis 130

Κουαδρᾶτος Antiochia Syr. 174

Αὐ Ἰουλ — Pergamum 70. N

s. Κοδρᾶτος

Κλ Κουαρτεῖνος Aezanis 155

Κουάρτος Pergamum 70

Κουιντιλιανός Pergamum 70

Κουλέων Δημαν Aegeae 130

Κουρίδιος Erythrae 91

Κούρων Mylasa 119

Κουσίνιος Ephesus 88. 89. [Maeones 140. N]

Κρα Chersonnesus Taur. 18. Tomis 21. [Elis 54]. Axus 56. Julia Laodicea 175

— Βασιλεύς Cyzicus 66

s. Μηνόφιλος

Κρανι Dyrrhachium 39

Κράσσος Ptolemais Aeg. 2. Synnada 171

Λ — Ancyra Phr. 157

Κρατ Thebae 46

Κραταγόρας Cos 124

Κρατε Chersonnesus Taur. 18. Apamea 157

Κράτερος Ephesus 86. Milet 97. Laodicea 167

Κρατερόφρων Thessalia 33

Κράτης Μηνοκρίτου Acmonia 154

Κρατίδημος Erythrae 91

Κρατίλας Cnidus 116

Κρατῖνος Tarent 14. Achaia 51. Magnesia Ion. 93. 94

— Κρατίνου Smyrna 103


211

Κράτιππος Thessalia 33. Cius 62. Laodicea Phr. 167

Ἀτυλλιος — Pergamum 70

Κράτων Alexander M. 32 (Chios)

Κρη Graxa 11

Κρηθεύς Naxus ins. 58. Sinope 61. Magnesia Ion. 94

Κρητάριος Aezanis 155

Τι Κλ — Smyrna 106

Κρι Metapont 12. Olbia 19

Κριθα Sardes 147

Κρίθων Achaia 51

Κρινακίδης Assus 74. Astyra 114

Αὐρ Κρίσπος Miletopolis 68

Γ Ἰουλ — Sardes 148

Κριτ Athen 46

Κριτάριος Prymnessus 170

Μ Αὐρ Κριτίας Tralles 153

s. Ἀτείμητος

Κριτικός Tarsus 131

Κριτόβουλος Olbia 19. Cos 124

Κριτοκλῆς Rhodus 127

Κρίτος Tarent 14

Κρίτων Athen 46. 47. 48. Pergamum 69

— Ἀσκλη Teos 107

Κρονίδης Stratonicea Car. 120

Κρόνιος Clazomenae 81

Κρωκίνης Smyrna 103

Κτέατος Ζωπυρ Magnesia Ion. 94

Κτη Dyrrhachium 38 Amisus 60. Cnidus 116

Κτησι Athen 49. Parus 59

Κτησίας Milet 97. 99. Iasus 119

Κτησικλῆς Erythrae 91. Colossae 161

Κτησικράτης s. Δίοφαντος

Κτήσιος Ephesus 86

Π Αἰλ Κτησσικλῆς Colossae 161

Κτήσων Dyrrhachium 38. 39. Cius 62

Κτῆτος Dyrrhachium 38 (dreimal). 39 (zweimal). 40 (viermal). N. Caunus 115

Κτίμενος Aninetus 132

Κύβερνις Erythrae 91

Κύδας Creta 56. Cnossus 56. Hierapytna 57

Κυδίας Ἰσαγόρου Magnesia Ion. 94

Κύδιππος Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 38 (zweimal). 39 (zweimal). 40

Κῦδις Cyrene 1

Κυδοκλῆς Cnidus 116

Κυδοσθένης Cnidus 116

Κυδρίας Clazomenae 81

Κυδροκλῆς Ephesus 86. Magnesia Ion. 94

Κύειντος s. Κύ(ε)ιντος

Κυθ Cyrene 1

Κυιῆτος Hyrcanis 140

Κυ(ι)ντιανός Hyrcanis 140

Π (Λ) Αὐρ — Appia 159

Μ Αὐρ Κόιντος — Cotiaeum 162

Κυ(ι)ντιλιανός Marcianopolis 20. Pergamum 70

Κύ(ε)ιντος Maeones 140

Ἰουλ — Βασ Miletopolis 68

[Ναίβιος — Smyrna 105. N]

Ναίβιος — Μάξιμος Cyzicus 66

s. Κόιντος

Κυλικ Tarent 14

Κυλλανο Chios 109

Κύλλος Thessalia 33 (zweimal)

Κυνδάλας Smyrna 103

Κυνίσκος Apollonia Ill. 36. Ephesus 86

Κυντι Seleucia Cil. 131

Κυντιανός s. Κυιντιανός

Κυντιλιανός s. Κ(ο)υιντιλιανός

Κύντιος Tralles 154

Κύνων Tarent 14

Κυρᾶννις Hierapytna 57

Κύρβασος Dyrrhachium 39. N

Κύριλλος Ephesus 88

Κῦρος Nysa 142

[Κυρραλίας Ephesus 86]

Κύρσας Odessus 21. Alexander M. 32 (Odessus)

Κύσναξ Clazomenae 81

Κυσνόφιλος Clazomenae 81

Κύψελος Φιλων Barce 2

Κωκᾶς Ephesus 89

Κώκος Ephesus 84. Sardes 147. Apamea 157. 158 (zweimal). Hierapolis 165

— Πόλλιδος Hierapolis 165

s. Ἀπολλώνιος

Κωμυ Apollonia Thr. 24

Κωπώνιος s. Πολυκαρπος

Κώραβος Lebedus 93

Κωσι Tarent 14

Λ.... Thessalia 33. Philadelphia 144

Λα Tarsus 131

Λααν Theodosia 19. Thebae 46

Λάβας Πυρρου Laodicea 167

Μ Λαβεών Smyrna 105

Μ Ἰουλ — Hypaepa 139

Λαγέτας Sinope 61. Philadelphia 145

Λάδικος s. Σεβηρος

Λαέρτας (-ης) Cos 124. Sala 147. Hierapolis N

Λαήν Dyrrhachium 39

Λάθυχος Thessalia 34

Μ Αὐρ Λαιανός Nysa 143; s. Ἀρτεμᾶς

Κλ Λαιβιανός Κ(αλλιστράτου) Thyatira 150. N

Λακράτης Leucas 44. Argos Arg. 55

Λάκων Alexander M. 32 (Odessus). Laconia 55. Ephesus 86. Priene 101

Π Ἄττιος — Heraclea Bith. 62. Nicaea 63


212

Λαμ Athen 48. Amisus 60

Λαμαχίδας Achaia 52

Λαμέδων Erythrae 91

Λάμιος Ambracia 42. Athen 48

Λαμπαδίας Apollonia Ill. 36

Λαμπι Halicarnass 118

Λαμπίας Cos 124

Λαμπίνης Abydus 73

Λάμπις Milet 97

Λάμπιτος Iasus 119

Λαμπρίας Ephesus 86

Λαμπρόμαχος Milet 97

Λάμπρος Chios 109

— Λάμπρου Erythrae 91

Λάμπων Abydus 73. Cnidus 116; s. Προμηθίων

Λαόνικος Cyme 76

Λαπρέπης Erythrae 91

Λάργος Aspendus 132

Γ Καικίνας — Pautalia 27. Plotinopolis 28. Serdica 28. Trajana Augusta 28

Λασίας Catana 16. Achaia 51

Λάσων Alexander M. 32 (Chios)

Λάτιμος Ἱέρωνος Smyrna 103

Λάτος Amisus 60

Λαχ Athen 50

Λαχάρης Cyme 76

Λάχαρτος Cnidus 116

Λάχης Axus 56. Cydonia 57. Hierapytna 58

Λεάδης Chalcidice 30

Λεαμήδης Dyrrhachium 39

Λέανδρος Milet 97

Λέαρχος Θεοδώρου Hadrianopolis Phr. 164

Λένας s. Λέων

Λεο Abdera 23

Λεοκαῖος Clazomenae 81

Λεον Thessalia 33

Λεονίδης Stratonicea Car. 121

s. Λεωνίδης

Λεόνικος Milet 97

Λεοντ Olbia 19. Apamea Phr. 157

Λεοντεύς Ceramus 115

Π Ἰουλ — Mytilene 80

s. Κάλλιππος

Λεοντίσκος Alexander N. Dyrrhachium 39. Colophon 83. Milet 97. Smyrna 103. Samos 110. Cos 124

— Ἱππομέδοντος Smyrna 104

Λεοντομένης Athen 49

Λέπιδος Cyzicus 66

Μ — Cotiaeum 161

Λεπτίνης Samos 110

Λέπτος Smyrna 103

Λέπτων Dardanus 74

Λερ Athen 49

Λέσβιος Cyme 76

Λεσβώναξ Mytilene 80

Λευ Locri epizeph. 11. Amestratus 16. Olbia 19. Athen 50. Rhodus 127

s. Μάρκιος

Λευκαῖος Clazomenae 81

Λευκίδας Aenianes 34

Λεύκιος Dyrrhachium 38. 40 (zweimal). Athen 49. Megara 50. Argos Arg. 55. Prymnessus 170

s. Λούκιος. Φολκίννιος

Λεύκιππος Milet 97. Cos 124

Λευκοπετρεῖνος s. Ἱέρων

Λεωδάμας Colophon 83. Cos 124

Λεωκράτης Naxus ins. 58. Smyrna 103

Λεωμέδων Sinope 61. Priene 101. Chios 109

Λέων Heraclea Luc. 11. Tarent 14. Epirus 41. Leucas 44. Athen 48. Messene 55. Milet 97. Ceramus 115. Iasus 119. Stratonicea Car. 120

— Ἀλκαίου (-κέου) Stratonicea Car. 121

— Ὀρσικράτους Acarnania 43

Π Γερελλᾶνος — Teos 107. 108

Φλ — Λένα Stratonicea Car. 121

s. Οὐλιάδης

Λεωνίδας Dyrrhachium 39 (zweimal). 40. 41. Harpasa 118. Rhodus 127

Λεωνίδης Athen 47. Chios 109

s. Λεονίδης

Λεώνιππος Abydus 73

Λεώννατος Thyrreum 44

Λεωπείθης Ephesus 86

Λεώς Samos 110

Λέωχος Chios 109

Λήναιος Lebedus 93. Milet 97

s. Μητρόδωρος

[Κλ Λιβιανός Thyatira 150]

Λίβιος s. Διονύσιος

Λίβυς Thurii 15

— Ἀργάνορος Hierapytna 57

Λιβύστρατος Cyrene 1

Λ Ἰουλ Λιβωνιανός Sardes 148

Λικίνιος Ancyra Phr. 157

s. Βάλβος

Φλ Λικιν(ν)ιανός Stectorium 171

Φλαου Γ (Φλαουι?) — Maeones 140

Λιμναῖος Ephesus 86

Λ Λιου Chalcis 59

Λιπ Alexander M. 32 (Priene)

Λίχας Apollonia Thr. 24. Laconia 55. Colophon 83. Ephesus 86

Αὐρ Λογγ(ε)ῖνος Magnesia Lyd. 141

Στάτιος — Nicopolis 21

s. Λονγεῖνος


213

Ἰουλ Λόγσμος Pergamum 71

Λοκίλιος s. Διόδωρος. Λουκίλλιος. Σεβῆρος

Λοκρός Leucas N

Λολ Byzantium 25

Λολλιανός Methymna 79

Κορ — Cyme 77

Τ Φλ — Cadi 160

s. Λωλλιανός

Λόλλιος Cyrene 1

s. Κλασσικός. Ξενόφιλος. Πρόκλος. Ροῦφος

Ἰουβ (Πουβ?) Λονγᾶς Temenothyrae 172

Λ Ἀντ Λονγ(ε)ῖ(ν)ος Amorium 156

Γαβίνιος — Apollonoshieron 133

Στάτιος — Nicopolis 21

s. Λογγ(ε)ῖνος

Λονγίος s. Λογγεῖνος

Γ Λόνγος Cadi 160

Λου Neapolis Camp. 12

— Δημητρίου Amisus 60

— Πηγον Amisus 60

Λουκιανός Mostene 142

Λουκίλ(λ)ιος Ἀντωνίου Sebaste 170

— Ἀτυλεύς Adramyteum N

Λούκιος [Baris 129.] Bagis 133. Dioshieron 136. Hypaepa 138. Ancyra Phr. 157. Hadrianopolis Phr. 164

— Ἀπο Hadrianeia 67

— Κορν Sala 147

— Φίρμου Adramyteum 64

Αὐρ — Priene 101

Σεξ — Teos 108

s. Ἀπολλοφάνης. Ἀπολλώνιος. Γλύκων. Λεύκιος. Μήνιος

Αὐρ Λουκίων Colophon 83

Λούκοτι(κνο)ς Longostaletae 8. N

Λούπερκος Pionia 72. N

Λοῦπ(π)ος Milet 98. Sardes 148

Π Αἰλ — Ancyra Phr. 157

s. Λῦπος

Λούσιος s. Ἄτταλος

Λοχίτης Samos 110

Λόχος Cos 123. 124 (zweimal)

Λυ Apollonia Ill. 36

Λυγκεύς Hierapolis 165

Λυδ...ν.. s. Ἀριστεύς

Λυδιάδας Sicyon 54. Argos Arg. 55

Λυδός Cyzicus 66. Cisthene 64

Γ Ἰουλ — Gordus Julia 137

Λυκ Metapont 12

Λυκήν Dyrrhachium 39

Λύκητος unbestimmt 175

Λυκι Athen 50

Λυκιάδας Argos Arg. N

[Λυκιανός Tarent 14]

Λυκίδας Εὐξένου Eucarpia 163

Λυκῖνος Tarent 14. Thebae 46. Cos 124

Ἰουλ — Synnada 172

Λυκίσκος Tarent 14. Dyrrhachium 39. Epirus 41. Leucas 44. Athen 50. Ephesus 86. Antiochia Pis. 129

Λυκο Abdera 23. Argos Arg. 55

Λυκομήδης Ἀριστονίκου Magnesia Ion. 94

s. Ἀρτεμίδωρος

Λυκορ Chios 109

Λύκος Dyrrhachium 39. Cassope 42. Milet 97

Λυκοῦργος Acarnanes 43

Λύκουτος Thessalia 34

Λυκόφρων Nysa 142

Λυκωμ Thebae 46

Λύκων Croton 11. Tarent 14. Ephesus 86. Teos 107. Cos 124. Antiochia Pis. 129. Laodicea 168

— Δαμοτίμου Patrae 54

Λυμα Apollonia Ill. 36

Λυμε Adramyteum 64

Λύξης Athen 50

Κορ Λῦπος Axus 56. Cydonia 57. Eleutherna 57. Gortys 57. Hierapytna 58. Polyrhenium 58

s. Λοῦπ(π)ος

Λυσ Tomis 21. Alexander M. 32 (Megalopolis). Athen 46. Aspendus 128

Λυσα Apollonia Ill. 36. Athen 48. Amisus 60

Λυσαγόρας Alexandria 74. Priene 101

Λυσαμενός Thessalia 34

Λυσαν Athen 46. 49 (zweimal). Achaia 51. Adana 130

Λύσανδρος [Abdera 231. Eretria 60. Athen 47. 49. Magnesia Ion. 94

Λυσανίας Thessalia N. Apollonia Ill. 36. 37 (zweimal). Dyrrhachium N. Athen 48. Melos 58. Cyme 76. Sardes 147

Λυσάνωρ Apollonia Ill. 36

Λυσᾶς Abydus 73

s. Αἰβάτιος

Λυσήν Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 39 (zweimal). Epirus 41

s. Ἀρίστων

Λυσι Tomis 21. Thessalia 33. Anactorium 43 Athen 49. Laconia 55

Λυσίας Athen 49. 50. Tarsus 131. Sardes 147

Τ Φλ Μάξιμος — Trapezopolis 122

s. Αἰσχρίων. Ἀπολλώνιος

Λυσίκληος Thessalia 33

Λυσίξενος s. Ἄνδρων

Λυσίμαχος Apollonia Ill. 36. Leucas 44. Athen 47. N. Achaia 51. Cos 124. Rhodus 127

Λ Αἰλ — Abydus 73. Erythrae 92


214

Λυσιμένης Athen 48

Λύσιος (Ἄσσιος?) Iasus 119

Λύσιππος Dyrrhachium 39. Athen 48 (dreimal). Cnidus N

Λυσίων Dyrrhachium 39. N

Λύσων Apollonia Ill. 36. N. Achaia 51. Rhodus 127; s. Ἀγίας

Λωλλιανός Methymna 80. Philadelphia 145

s. Λολλιανός

Λωτός Anactorium 43

Μ Isindus 129

Μα Athen 48. Cibyra 160

s. Σευ

Μάαρκος Apollonia Ill. 36 (zweimal). Dyrrhachium 39; s. Μάρκος

Μάγας Athen 48. Smyrna 102. Samos 110. Alabanda 111

Μάης Rhodus 127

Μάζας Ephesus 88

Μαιάδριος Synnada 171

Μαιάνδριος Apollonia Ill. 36. 37. Magnesia Ion. 94. Milet 97. Synnada 171

Τ Λ — Hierapolis 166

Μαίανδρος Magnesia Ion. 94; s. Μεανδρος

Μαίκιος s. Νέπως. Ροῦφος

Λ Αὐρ Μαίωρ Silandus 149

Μαιφέρνης Apamea 157

Μακάρεος Erythrae 91

Πομπήιος Μακερ Priene 101

Γ Κ — Thebae 46

Κλ Μακρῖνος Tabae 122

Μαλούσιος Teos 107

Μαλύσιος Pandosia 13

Μαν Metapont 12

Μανδάλης Magnesia Lyd. 141

Μανδρογένης Erythrae 91

— Αἰσχρίωνος Magnesia Ion. 94

Μάνδρων Abdera 23

Μανδρώναξ Abdera 23. Clazomenae 81. Ephesus 86

Μάνλιος s. Πλουτιανος

Μ Μαννήιος Apamea Phr. 158

Μαντιάδας Dyrrhachium 39. N

Μαντίθεος Apamea Phr 157 (zweimal). 158

— Μαντιθέου Apamea Phr. 158

Μαντικράτης Ephesus 86

Μάντιος Philadelphia 144. Tralles 152

Μαξιμεῖνος Temnus 79

Μάξιμος... Μειδιου Gargara 67

— Νικόλαος Tarsus 131

Ναίβιος Κύιντος — Cyzicus 66

Γ Ἰουλ Οὖηρος — Καῖσαρ Colophon 83

Κλ Οὐλπ — Hadrianeis 67. N

Κ Τούλλιος — Apollonia Thr. 24. Hadrianopolis Thr. 26. Pautalia 27. N. Philippopolis 27. N. Trajana Augusta 28

Φαβ — Hierapolis 165

Φλ — Magnesia Lyd. 141

Τ Φλ — Halicarnass 118

Τ Φλ — Αὐρηλίου Halicarnass 118

s. Ἰουλιανός. Λυσίας. Μαρκελλιανός

Μαρ Tarsus 131. Julia Laodicea 175

— Μοσ Attalea 133

Μαραῖος Leucas 44. Priene 101

Μαρδιανός Hypaepa 139

Μαρδο Hypaepa 138

Μαρεὺς Ζήνωνος Tabae 122

— Νεμεκο Tabae 122

Μαρι Tarsus 131

Μάριος s. Κόρδος

Μαρίων Rhodus 127

Π Κλ Μάξιμος Μαρκελλιανός Eucarpia 163

Μάρκελλος Apollonoshieron 133. Sardes 148. Cibyra 161. Hierapolis 166. Laodicea 168. Synaos 171

Ἔπριος — Cyme 77

Ὁστίλιος — Achaia N. Corinth 53

Πόρκιος — Perinth 27

Μαρκιανός Adramyteum 64

Αὐρ — Cotiaeum 162

Σουέλλιος — Anchialus 23. Hadrianopolis Thr. 26. Pautalia 27. Philippopolis 27

Γ Μάρκιος Λευ Lipara 17

Μάρκος [Thebae 46]. Lampsacus 68. Magnesia Ion. 94. Halicarnass 118. Nacrasa 142. Tralles 153. Temenothyrae 172

Λ (Π) — Tabala 150

Αὐρ — Colophon 83. Philadelphia 145. Cidyessus 161

Ἰουλ — [Pergamum 71. N]. Tralles 153

Κλ — Blaundus 134

Μέμμιος — Byzantium 24. 25

s. Αὖλος. Ἰούλιος. Μάαρκος

[Μάρος Philadelphia 144]

Μαρσύας Lebedus 93

— Ζηνοφ Synnada 171

Ἀππ Κλ Μαρτιᾶλις Anchialus 23. Serdica 28

Μάρων Maronea 26. Attaea 64. Milet 99

Μασ s. Σεβῆρος

Μασανίσσης Laconia 55

Μασώνιος s. Ροῦφος

Γ Ἀρόντιος Μάτερνος Temenothyrae 172

Καικ — Marcianopolis 20. Pautalia 27

Νυμέριος — Mostene 142

[Ματίλλας Ephesus 86]

Ματρ Cyme 76

Ματραι Chersonnesus Taur. 18


215

Ματρίκων Byzantium 24

Ματρο Chersonnesus Taur. 18

Ματρόδωρος Tralles 154

— Προξένου Byzantium. 24

Μάτρων Ἀπολλωνίου Hierapolis 165

s. Φάνης

Μαύας Caesarea Capp. 173

Μαχ Metapont 12

Κλ Μαχαιρίων Saittae 146

Μαχανίδας Laconia 55

Μαχάτας Dyrrhachium 38 (dreimal). 39 (dreimal). 40 (f�nfmal)

Μαχάων Pergamum 69. Apamea 157

Με Dyrrhachium 40; s. Ευανθης

Μέανδρος Magnesia Ion. 94; s. Μαίανδρος

Μεγ Sinope 61

Μεγα Abdera 22. Mithradates I 60

s. Σκο

Μεγάθυμος Erythrae 91

Μεγακλῆς Ephesus 86. Smyrna 103

Μεγαλήτωρ Ephesus 86

Μεγάλλῆς Ephesus 86

Μεγαλοκλῆς Thessalia 33

— Ἀριστ Thessalia 34

Μεγισταγόρας Cyme 76

Μέγιστος Caunus 115. Rhodus 127

Μεγιστόφρων Cyme 76

Μεγω Achaia 51

Φουρ Μεδυλλεῖνος Myrina 78

Μέδων Cos 124

Μειδίας Abdera 23

Αὐρ — Cyzicus 66

s. Μάξιμος

Μείδων Athen 47

Μείλατος Pergamum 70

Μειλίχιος s. Ἄτταλος

Μελα Myndus 119

Μελαγγρίδας Ephesus 86

Μελαινεύς Ephesus 86. Milet 97

Μελαν Halicarnass 118. Rhodus 127

Μελάνθιος Stratonicea Car. 120

Μέλανθος Philadelphia 144

Μελανιππίδης Ilium 74

Μελάνιππος Abdera 23. Rhodus 127

Μελανκόμας Ephesus 86

Μελάντας Rhodus 127

Μελάντης Samos 110

Μέλας Ilium N

Κλ — Mylasa 119

Μελέαγρος Pitane 72. Smyrna 105. Antiochia Car. 112

Κ Φουρ — Myrina 78

[Μελησαγόρης Abdera 23]

Μελιτεύς s. Διοκλῆς

Μελίτων Apamea 158. Nacolea 169

— Ἀθηναίου Synnada 171

— Ἀσκληπιάδου Cadi 160

— Νου Nysa 144

— Σαλαμῶνος Sala 146

Κλ — Cilbiani inf. 135. Tralles 152

s. Ἀρτεμίδωρος

Μέμμιος s. Ἀπολινάριος. Μάρκος

Μέμνων Ephesus 89. Sardes 148

Μεν Abdera 23. Gortys 57. Artemisium 59. Sidon 175

Μενα Athen 49. Tralles 152

Μενάλκας Dyrrhachium 39

Μένανδρος Abdera 23. Corcyra 43. Argos Amph. 43. Leucas 44. Thyrreum 44. Athen 46. 49. 50. Messene 55. Parium 69. Elaea 77. Ephesus 86. Milet 99. Phocaea 100. Apollonia Car. 114. Halicarnass 118. Antiochia Pis. 129. Hypaepa 139. Nysa 144. Thyatira 150. [Tripolis 154]. Aezanis 155. 156. Tralles 152 (viermal). 153. Eriza 163. Hierapolis N. Synaos 171

— Βασσιανοῦ Hypaepa 139

— Κλεάνδρου Hadrianeis 67. N

— Μητροδώρου Tripolis 154

— Παρρασίου Tralles 152

— Πηλι Apollonia Car. 114

[— Πρίμου Adada 129]

— Χαρείνου Aspendus 132

Π Αἰλ — Mostene 142

Αὐρ — Cotiaeum 162

Ἰουλ — Hypaepa 138. N

Κλ — Mastaura 142

Κλ — Ἀρισ Cadi 160

s. Ἀπολλόδοτος. Παυσανίας

Μενε Tomis 21. Samothrace 28. Athen 47. 48. 49 (zweimal). Samos 110. [Pactolus 144.] Cibyra 160

Μενέδημος Athen 49 (zweimal). Chalcis 59. Myndus 119. Stratonicea Car. 120

— Ἀργεάδης Epirus 41

— Ἐπιγένους Athen 49

— Τιμοθέου Iconium 132

Μενεκ Byzantium 24. Halicarnass 118

s. Ἀπολλώνιος

Μενεκκᾶς Dyrrhachium 39

Μενεκλῆς Leucas 44. Ephesus 88. Milet 99. Priene 101. Smyrna 106. Alabanda 111. Stratonicea Car. 120. Colossae 161. Philomelium 169

— Ἀνακλέους Erythrae 91

— Ἀριστοδήμου Erythrae 91

— Βιάνορος Dionysopolis Phr. 162

— Ζήνωνος Aphrodisias 112


216

Μ Γεμίνιος — Milet 99

Γ Ἰουλ — Smyrna 106

s. Ἀντιφῶν. Μητρόδωρος

Μενεκράτης Alexander M. 32 (Chios). Thessalia 33 (zweimal). Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 40. Mytilene 80. Ephesus 86. 89. Erythrae 91. Milet 97. Priene 101. Smyrna 103. Chios 109. Amyzon 112. Cos 125. Attalea 133. Daldis 135. Dioshieron 136. Hypaepa 138. 139. Mostene 142. Apamea 158. Eumenia 163

— Ἀγάθωνος Erythrae 91

— Δημέου Erythrae 91

— Λαρω (Λ oder Δαρδ) Amyzon 112. N

— ....έριος Smyrna 103

— ....αμβα Smyrna 103

Π — Mytilene 80

Αὐπ — Εὐτυχίδου Tralles 153

Τ(ι) Κλ — Maeones 140

s. Ἀντιφῶν. Ἀπελλῆς. Ἀπολλωνίδης. Ἀπολλόνιος. Ἀπολλώνιος. Δαμάλης. Ἡράκλεος. Χαρίξενος

Μενέλαος Cyzicus 66. Smyrna 103. Stratonicea Car. 120. Acmonia 154

— Δημοσθένους Aezani 155

Αὐρ — Aezani 156

Μ Αὐρ — Cotiaeum 162

Μ Ἰουλ — Thyatira 150

Μενέμαχος Sardes 147. Acmonia 154. 155

s. Ἀπελλῆς. Ἀρτεμᾶς.

Μενεσ... Cos 124

Μενέσθενης Hierapytna 57

Μενεσθεύς Ephesus 86. Chios 109. Alabanda 111. Iasus 119

— Δράκοντος Hydisa 118

— Ἰσόβουνος Aphrodisias 113

Μενέσιππος Abydus 73. Ephesus 86

Μενέσστρατος Myndus 119

Σεπτ Μενεστρατιανός Sardes 149

Μενέστρατος Chersonnesus Taur. 18. Milet 97. Stratonicea Car. 120. Synnada 171

Μένετυς Aspendus 128

Μενέφρων Antiochia Car. 112

— Μενέφρονος Ilium 74

Μενι Sicyon 54

Μενικ Byzantium 24

Μένιππος Ephesus 86. Lebedus 93. Phocaea 100. Priene 101. Alinda 111. N. Aphrodisias 113

— Ἀπολλωνίου Attuda 114

Μ Αἰλ — Attuda 114

Κλ — Κενταυριανος Tralles 153

Οὐ — Dardanus 74

s. Δημήτριος

Μενίσκος Byzantium 24. Dyrrhachium 37. 38 (viermal). 39 (viermal). 40 (dreimal). 41 (dreimal). N. Cyme 76. Antiochia Pis. 129

— Διφίλου Hierapolis 165

Μεννέας Athen 49. Synnada 171

Μεννείας Acarnanes 43

Μεννο Athen 48

Μενοίτης Athen 48

Μενοίτιος Abydus 73. Ephesus 86. Stratonicea Car. 120

Μενόφιλος Ephesus 86

Μέντωρ Athen 49. Ephesus 86. Priene 101. Smyrna 103. Teos 107

Μένων Athen 48. Milet 97. Smyrna 103. Cos 124. 125

Μ Πο Μεούιος Abydus 73

Μεσκίνιος Chalcis 59

Πραστίνας Μεσσαλεῖνος Marcianopolis 20

Μέστριος s. Φλῶρος

Μη Athen 46

Γ — Teos 108

Μήδειος Athen 47. Tralles 153

— Ἀρτεμιδώρου Synnada 171

Μήδηος Aezanis 155

s. Στράτων

Μηδόφιλος Otrus 169

Μηκι Athen 48

Μην Tomis 21. Halicarnass 118. Aegeae 130

Μηνᾶς Ephesus 86

Μηνεμα Soli 131. Apamea 158

Μηνι Lysimachus 29 (Chalcedon)

Λ Αὐρ Μήνιος Λουκίου Cadi 160

Μῆνις Abydus 73

Μηνίσκος Colophon 83

Μηνο Olbia 19. Tomis 21. Abdera 23. Pergamum 69. Smyrna 103

Κλ — Eumenia 164

s. Παρθίων

Μηνογένης Pergamum 69. 71. Chios 109

— Ναννᾶ Aezanis 155

s. Ἀλέξανδρος. Δημήτριος

Μηνοδ Lysimachus 29

Μηνόδοτος Apollonia Ill. 36. Clazomenae 82. Colophon 83. Smyrna 103. Alabanda 111. Myndus 119. Sardes 147. Tralles 152. Acmonia 154. Apamea 158. Siblia 170

— Ἀγελάου Aphrodisias 112

Σαραπίωνος Smyrna 103

s. Ἀγέλαος. Ἰόλλας

Μηνοδωρος Pergamum 69. Smyrna 103. Myndus 119. Rhodus 127. Hierocaesarea 138. Ancyra Phr. 157

[— Ἀναξαγόρου Erythrae 91. N]

— νεώτερος Ancyra Phr. 157


217

s. Ἰόλλας

Μηνοκλῆς Ancyra Phr. 157

Μηνόκριτος Ephesus 86. Sardes 147; s. Κρατης

Μηνοφ s. Διοδωρος

Μηνοφα Apamea 158

Μηνοφάνης [Ephesus 86]. Smyrna 104

— Τειμοκρ Hadrianeis 67

Μηνόφαντος Pergamum 69. Ephesus 88. 89. Cos 124. Tabala 150

Ὄρφιος — Hadrianothera 67

Φλ — Cyme 77

Μηνόφιλος Marcianopolis 20. Amisus 60. Pergamum 69. Ephesus 86. Chios 109. Myndus 119. Soli 131

— Κρα Smyrna 103

— Παραμόνου Smyrna N

— Μυρμ Hadrianopolis Phr. 164

— Στρη Sardes 147

Αἰλ — Cadi 160. Cotiaeum 162

Αὐρ — Ἀνδρονείκου Hermocapelia 137

Μ Ἰουλ — Cadi 160

s. Ἄγαθος. Παρδαλᾶς

Μηνω Tomis 21

Μήστωρ Ephesus 86

Μητ Samothrace 28. Athen 50. Smyrna 103

Π Αἰλ — s. Ἀσκληπιάδης

Μητᾶς Chios 109

Μητι Maronea 26

Μητρ s. Γρατος

Μητρᾶς Clazomenae 81. Ephesus 86. Leuce 93

— Δαμάλου Erythrae 91

s. Κλειτιανός

Μητρικέτης Ilium 74

Μητρο Athen 47 (zweimal). 48. Myrina 78. Smyrna 103. Apamea 158

Μητρόβεις Ephesus 88

Μητρόβιος Smyrna 103. Pelta 169

Μ Ἀτίλιος Μητρογένης Aezanis 155

s. Ἀντίοχος

Μητροδ Athen 47. Nysa 143

Μητρόδοτος Maronea 26. Myrina 78

Μητρόδωρος Tomis 21. Maronea 26. Thessalia 33. Athen 47. 49. Parium 69. Abydus 73. Clazomenae 81. Colophon 83. Ephesus 86. 88. Lebedus 93. Magnesia Ion. 94. Milet 97. Smyrna 103 (zweimal). Teos 107. Chios 109. Samos 110. Aninetus 132. Cilbiani sup. 135. Hermocapelia 137. Sardes 147. Apamea 158

— Ἀπατουρίου τοῦ Ἀναξίππου Erythrae 91

— Ἀπελλικῶντος Erythrae 91

— Κον Hypaepa 138

— Ληναίου Erythrae 91

— Μενεκλέος Patrae 54

— Πασικράτου Smyrna 103

Λ Αὐρ — Daldis 135

Καικ — Pitane 72

Μ Οὐλπ — Magnesia Lyd. 141

Τ Φλ — Sardes 148

s. Ἀπολλώνιος. Ἑκατώνυμος. Μένανδρος. Πύθεος. Φάνης

Μητροφ s. Ἐλάτων

Μητροφάνης Maronea 26. Cyme 76. Ephesus 86. Ancyra Phr. 157. Synaos 171. Caesarea Capp. 173

Μητροφῶν Maronea 26. Samos 110. Acmonia 154

Μήτρων Maronea 26

— Ἀθηνοδώρου Erythrae 91

Μητρώναξ Samothrace 29

— Ζωπύρου Erythrae 92

Αὐρ — Assus 74

s. Ἀπολλωνόδοτος

Μηχαν Naxus insula 59

Μι Laus 11

Μια Neapolis Camp. 12

Μίδας Cyrene 1

Μιθρα Cos 124. Apamea 158

Μιθραδάτης Athen 49. Pergamum 69. Aezanis 155. Cadi 160

Μίθρης Μιρη Sardes 147

Λ Ἰουλ — Dioshieron 135

Γ Κλ — Sardes 148

Κλ Μιθριδάτης Prymnessus 170

Μικιο Athen 47

Μικίων Athen 49. Samus 110

Μίκ(κ)αλος Sinope 61. Clazomenae 81. Eumenia 163

Μίκκος Tomis 21 (zweimal)

Μίκυθος Magnesia Ion. 94. Cos 124

Μίκυλ(λ)ος Magnesia Ion. 94. Cos 124

Μίκων Milet 97. Cos 124

Μιλη Abydus 73

Μιλήσιος Δημοφίλου Μοσχίωνος Sardes 147

Μίλητος Cius 62

Τ Κλ — Blaundus 134

Μιλτιάδης Athen 49. Chios 109

Μίλων Nacrasa 142. Tralles 154

Μιμ Tabae 122

Μιμνόμαχος Thessalia 33

Μίνδιος Sardes 148

s. Ἀντίοχος. Βάλβος. Πωλλίων

Μίννιος Milet 98

s. Φιλομήτωρ

Μιννίων Erythrae 91. Teos 107

Αὐρ — Milet 99

Μίννος Ephesus 86

Μινυ Chios 109


218

Μιρη s. Μιθρης

Μλῆδος Apollonia Ill. 37

Μνα Dyrrhachium 40

Μνασ Amisus 60

Μνασαγόρας Athen 47 (zweimal)

Μνάσανδρος Rhodus 127

Μνασέας Athen 49 (zweimal). Milet 98

— Δημητρίου Ilium 74

Τι Κλ — Sardes 148

Μνασήν Apollonia Ill. 36 (zweimal). Dyrrhachium 38. 39 (zweimal). 40

Μνασιάδης Teos 107

Μνασίας Apollonia Ill. 37

Μνασίθεος Cnossus 56. Cnidus 116

Μνασικλῆς Athen 50

Μνασίλαος Achaia 51

Μνασίμαχος Philipp II N. Cos 124. Rhodus 127

Μνάσιππος Cos 124. Phaselis 128

Μνάσων Acarnanes 43

Μνη Parus 59. Caunus 115

Μνήμων Rhodus 127

Μνησ Ἱερο Hadrianopolis Phryg. 164

Μνήσανδρος Clazomenae 81

Μνήσαρχος Athen 47. Ephesus 86

Μνησέας Milet 98

Μνησίδημος Samus 110

Μνησίθεος Cnossus 56. Elaea 77. clazomenae 81. Milet 98

— Ἑρμο Hadrianopolis Phr. 164

s. Παπύλος

Μνησίμαχος Clazomenae 81

Μνῆσις Achaia 51

Μνησίφιλος Ephesus 86

Μο Laus 11. Athen 48. Cibyra 160

Μοαγέτης Tabae 122. Cibyra 160

Μόδεσστος Euhippe 117

Μόδεστος Tralles 154

Ἀλφῆνος — Cyzicus 66

Τ Αὐρ — Ancyra Phr. 157

Σαβ — Nicopolis 21

Μοι Olbia 19. Sinope 61; s. Βίων

Μοιραγένης Ephesus 86

Μοιραγόρας Ephesus 86

Μοιρᾶς Colophon 83

Μοιριάδης Samos 110

Μοιρίας Milet 98

Μοῖρις Chersonnesus Taur. 18

Μοίριχος Cnidus 116

Μοκλῆς Samos 111

Μολ s. Ἀρτεμίδωρος

Μολίων Διονυσίου Erythrae 91

Μολο Halicarnass 118

Οὐαλ Μολοξός Sala 147

Μολοσσίων Alinda 111

Μολοσσός Thurii 15. Milet 98

Μολπαγόρης Abdera 23

Μολπᾶς Abdera 23. Abydus 73

Μολπίων Samos 110

Μόλπος Maronea 26. Ephesus 86. Iasus 119

Μόνιμος Olbia 19. Ephesus 86

Μονούνιος Dyrrhachium 38

Λ Μοντᾶνος Nicomedia 63

Μόριμος Ephesus 86. Magnesia Ion. 94

Μορφίων Cnidus 116

Μοσ Pergamum 69. Clazomenae 81. Soli 131

s. Μαρ

Μοσθίδιος s. Ξενοφαν

Μόσκος Byzantium 24

Μοσσχᾶς Phocaea 100

Μοσχ Arcesine 58

Μοσχᾶς Ξάνθου Antiochia Car. 112

Μ Κλ — Σερ Blaundus 134

Μοσχι Callatis 19. Halicarnass 118

Μοσχιανός Ἀττάλου Hadrianothera 68. N

— Φιλίππου Thyatira 150

Αὐρ — Aspendus 132

s. Φιλόδημος

Μόσχιλος Apollonia Ill. 36. 37. Dyrrhachium 40

Μοσχίων Apollonia Ill. 37. Athen 48. 49 (zweimal). Ephesus 86. Magnesia Ion. 94. Priene 101. Smyrna 103. Teos 107. Iasus 119. Cos 124. Sardes 147

— Μόσχιωνος Philadelphia 144.

Αὐρ — Magnesia Ion. 95

s. Ἀμαραντός. Μιλήσιος. Τρύφων

Μόσχος Byzantium 24. Apollonia Ill. 37. Cyme 76. Phocaea 100. Smyrna 103 (zweimal). Cnidus 116. Halicarnass 118. Aninetus 132. Thyatira 151

— Μόσχου Smyrna 103

Μου Adana 130

Μουκ Julia Laodicea 175

Μουκιανός Maeones 140. Antiochia Syr. 174

Μουσαῖος Athen 50. Rhodus 127. Sardes 148

— Καλ(λ)ικράτους Cidramus 115. N

Μ Αὐρ Μουσώνιος Nysa 143

Μυγγίλος Epirus 41 (l. Μυρτίλος?)

Μυίλλος Apollonia Ill. N

Μυίσκος Apamea 158 (dreimal)

Μυλα (Μυλλ) Amisus 60

Μύννις Aenianes 34

Μυννίων Aenianes 34

[Μυρίων Hypaepa 138]

Μυρμ s. Μηνοφιλος

Μυρμέας Leuce N

Μύρσος Abdera 23

Μυρτίλος Epirus N. Ilium 74

Μύρτος (-τον) Smyrna 105. N


219

Μύρων Athen 48. [Hypaepa 138]

Τι Κλ — Colophon 83

Μυσ Apollonia Thr. 24

Μύσχης Ὑψικλείους Erythrae 91

Μυτ Leucas 44

Μυτᾶς Ephesus 86. Apamea 158; s. Διοδωρος

Μύων Smyrna 104. Antiochia Car. 112. Aphrodisias 112

— Καλλίππου Aphrodisias 112

Φλ — Aphrodisias 113

Μυωνίδης Stratonicea Car. 120. Apamea 158

Νααρχίδας Dyrrhachium 40

Μ Αὐρ Ναιβιανός Germe 137

Ναίβιος s. Κύιντος

Ναν Chersonnesus Taur. 18

Νανίσκος Samus 110

Ναννᾶς Aezanis 155; s. Μηνογενης

Ναννι Byzantium 24

Νάνων Chersonnesus Taur. N

Λ Ἀντ Νάσων Bithynia 61

Ναυ Anactorium 43 Athen 50

Ναυκράτης Ephesus 86

Ναυκύδης Apollonia Thr. 24

Ναυσικράτης Phaselis 128

Ναυσίλοχος Apollonia Ill. 37

Ναυσίμαχος Acarnanes 43

Νε...ν Apollonia Ill. 37

Νεα Ambracia 42

Νέανδρος Magnesia Ion. 94

Νεάνθης Melos 58

Νέαρχος Ἀρτα Prymnessus 170

Νεβρίσκος Dyrrhachium 40

Νείκανδρος usw. s. unter Νικ

Αὐρ Νεῖλος Pergamum 71

Νείλων (-κων?) Abydus 73

Νεμεκο s. Μαρεύς

Νεοκλῆς Halicarnass 118

Νεοκύδης Θαρσαγόρα Cydonia 57

Νεομήνιος Abdera 23. Maronea 26

Νεοπτόλεμος Ἀφφ Philadelphia 145

Νέπος Attuda 114

Μαίκιος Νέπως Bizya 24. Perinth 27

Νεράτιος s. Πάνσας

Μ Συίλλιος Νερουλῖνος Smyrna 104

Νέστις Abdera 23

Νέστωρ Dyrrhachium 40. Athen 49 (zweimal) Cyme 76

Μ — Philomelium 170

Νευμήνιος Tarent 14. Aetolia 44

Νέων Cyme 76. Milet 98. Halicarnass 118. Rhodus 127. Olba 131. Mostene 142

— Καυσίλου Hierapytna 57

Αἰλ — Ἰουλίου Maeones 140

Ἰουλ — Elaea 78

Νιγερῖνος Prymnessus 170

s. Ἡρακλ

Νίγρος Colossae 161. Pelta 169

Μ Οὐέττιος — Apamea 158

Τρέβιος — Philadelphia 145

s. Γλύκων

Γ Ἀντ Νιγρ(ε)ῖνος Otrus 169

Νικ Tarent 14. Athen 48. Elaeusa 130

s. Βάθυος

Νικα Athen 50. Aptera 56. Cnossus 56. Adana 130

Νικαγ Athen 50

Νικάγαθος Apollonia Ill. N

Νικαγένης Phocaea 100

Νικαγόρας Leucas 44. Magnesia Ion. 94. Cos 124. Rhodus 127

— Δα Cos 125

Νικάδας Dyrrhachium 38. 39 (zweimal)). N. Ephesus. 86. Smyrna 103

Νίκαιος Achaia 51

Νικανδρίδας Cnidus 116

Ν(ε)ίκανδρος Thurii 15. Apollonia Ill. 36 (zweimal). Dyrrhachium 38 (zweimal). 39. 40. Alexandria 74

Αὐρ — Τρυφωνιανός Ancyra Phryg. 157

Ν(ε)ικάνωρ Apollonia Ill. 36. Corcyra 43. Leucas 44. Athen 47. 49. Magnesia Ion. 94. Cnidus N. Phaselis 128. Philadelphia 144

— Ἀνθέστιος Aninetus 132

Νίκαρχος Tarent 14. Aenianes 35. Leucas 44. Messene 55. Aphrodisias 112. Cos 124

Νικᾶς Cius 62. [Cos 124]

Νικασίων Apollonia Ill. 36. N

Νικάτωρ Thessalia 33

Νικέας Achaia 51. N

Νείκη Byzantium 24. 25

Νικήν Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 40. N

Νικήρατος Clazomenae 81. Ephesus 86. Magnesia Ion. 94. Milet 98

Νίκης Rhodus 127

Νικήτης Athen 49 (zweimal)

Ν(ε)ικήφορος Pitane 72. Pordoselene 81. Rhodus 127

Τ Αἰλ — Smyrna 105

Κλ — Teos 108

Κλ — Διονυσίου Stratonicea Car. 121

Ν(ε)ικίας Apollonia Ill. 37. Achaia 52. Colophon 83. Ephesus 86. Magnesia Ion. 94. Smyrna 103. Cos 124

— Ἑλλα Anactorium 43

— Νισαίου Erythrae 91

Αἰλ — Germe 136

Αἰλ Κομφ(ουλήιος?) — Adramyteum 64


220

Γ Ἰουλ — Germe 136

Οὐαλ — Metropolis Ion. 96

Νῖκις Cyrene 1

Ν(ε)ικο Pandosia 13. Achaia 52

— Ἀλε Clazomenae 82

Νικόβουλος Aenianes 35. Leucas 44. Aetolia 44

Νικογένης Athen 46. 49 (zweimal). 50

Νικογνε Athen 49

Νικοδ Alexander M. 32 (Amphipolis)

Νικόδαμος Tarent 14

Νικόδημος Athen 48. Cos 124. Laodicea 166

Νικόδωρος Athen 48. 49

Νικοκ Athen 48

Νικοκράτης Tarent 14. Thessalia 33 (zweimal). Aenianes 35. Leucas 44. Athen 49. [Adramyteum 64]

Νικόλαος Thessalia 33. Ephesus 88. 89. Stratonicea Car. 120

Μάξιμος — Tarsus 131

Νικόλας Milet 98

Νικόλοχος Adramyteum 64. Ephesus 86

Ν(ε)ικόμαχος Thessalia 34. Dyrrhachium 40. Leucas 44. [Messene 55.] Sinope 61. Pionia 72. Ephesus 86. Milet 98. Sardes 148

— [Τειμοκράτους] Hadriani 67. N

Ἀρούντιος — Temenothyrae 172

Αὐρ — Mytilene 80. Gordus Julia 137

[Βαλ — Germe 136]

Οὐλπ — Thessalia 34

ΜΦλ — Germe 136

s. Διονύσιος. Φρουγι

Ν(ε)ικομήδης Leucas 44. Methymna 80. Milet 99. Aphrodisias 112. Cos 124. Antiochia Pisid. 129. Aegeae 130. Tralles 152. Acmonia 154. Tiberiopolis N

Αὐρ — Antiochia Car. 112

Κλ — Pergamum 70

Νικόνομος Athen 47

Νικοσ Ambracia 42. Athen 47

Ν(ε)ικόστρατος Abdera 23. Dyrrhachium 40. N. Achaia 52. Ephesus 88. 89. Smyrna 103. Apollonia Car. 114. Cnidus N. Cos 123. 124. Rhodus 127

— Καλλιστράτου Patrae 54

Αὐρ — Temnus 79

Κλ — Miletopolis 68

s. Χαρμίδης

Νικοτέλης Apollonia Ill. 37. Dyrrhachium 40

Νικοφῶν Rhodus 127

Νίκυλ(λ)ος Tarent 14. Dyrrhachium 40. N (zweimal)

Ν(ε)ίκων Cyrene 1. Tarent 14. Apollonia Ill. 36. 37. [Dyrrhachium 41.] Athen 46. 48. 49. Ephesus 86. Cos 124. Phaselis 128

Αὐρ — Erythrae 92. [Thyatira 151]

Λου (Οὐλ?) — Erythrae 92

s. Ἄνθος

Νεικωνίδης s. Ἑρμόλαος

Νικώνυμος Thuria 55

Νικώττας Tarent 14

Νισαῖος Magnesia Ion. 94

s. Νικίας

Νόβιος s. Ροῦφος

Νόμιππος Clitor 56

Νόσσος Milet 98

Νουμήνιος Tomis 21. Abdera 23. Maronea 26. Alexander M. 32. Apollonia Ill. 36. Abydus 73. Ephesus 86. Phocaea 100. Adana. 130

Φλ — Magnesia Lyd. 141

s. Μελίτων

Νουμί(σιος) s. Ζωίλος. Σέλευκος

Νυμπιδία Βερονίκη Pergamum 70

Νυμπίδιος s. Θεόδωρος

Νυμφαγόρης Abdera 23

Νυμφάρατος Phaselis 128

Νυμφέρως Milet 99

Νυμφόδωρος Abdera 23. Clazomenae 82

Νυμφόλοχος s. Ἀναξαγόρας

Νυσ Achaia 52

Νυσι Thurii 15

Νυσο Messene 55

Νύσσανδρος Thessalia 34

Ξα Athen 47

Ξαίγρετος Cos 124

Ξαν Ambracia 42

Ξάνθης Clazomenae 82

Ξάνθιππος Abydus 73. Ilium 74. Ephesus 86. Chios 109. Cos 124

Ξάνθος Chersonnesus Taur. 18. Metropolis Ion. 96

s. Μοσχᾶς

Ξεινᾶς Θινοπίδου Erythrae 91

Ξεῖνος Cos 123

Ξεν Olbia 19. Alexander 32 (Odessus). Athen 49. Elis 54

Ξεναίνετος Achaia 52

Ξέναρχος Aenianes 35. Seleucia Cil. 131

Ξενέας Tarent 14

Ξενίας Achaia 52

s. Ἀνδρόνικος

Ξενίσκος Dyrrhachium 40

Ξέννιππος Thessalia 34

Ξενο Thebae 46. Chios 109

Ξενοδ Naxus insuIa 59

Ξενόδοτος Ephesus 86

Αἰλ Ξενόδοχος Cadi 160


221

Ξενοκλῆς Chersonnesus Taur. 18 Apollonia Ill. 37. [Dyrrhachium 40.] Athen 49. Ephesus 86

Ξενοκράτης Tarent 14. Athen 48. Chalcis 59. Cyme 76. Smyrna 103. Rhodus 127

— Ξενοκράτου Aphrodisias 112

— Φι.... Sardes 147

Φλ — Pergamum 70. 71

s. Ἐπικράτης

Ξενόκριτος Sicyon 54

— Ἡρακλει Sardes 147

Ξενόμβροτος Cos 124

Ξενομένης Thyrreum 44 .

Ξενότιμος Samothrace 29. Sicyon 54. Cyme 76

Ξενοφ Samothrace 29. Apollonia Ill. 37

Ξενοφαν Μοσθίδιου Cyme 77

Ξενοφάνης s. Σωκράτης

Ξενόφαντος Apollonia In. 37. Rhodus 127

— Σωσιστράτου Patrae 54

Ξενόφιλος Argos Arg. 55

Λόλλιος — Temenothyrae 172

Ξενοφῶν Abydus 73. Cos 124

Ξενοχάρης Messene 55

Ξένων Alexander M. 32 (Chios). Thessalia 34. Aenianes 35. Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 37 (zweimal). 38 (zweimal). 40 (dreimal). 41 (zweimal). N. Cassope 42. Corcyra 43. Athen 48. Cyme 76. Cos 124

— Φίλλου Apollonia Ill. 36

Ξενώνδης Smyrna 103

Ξέρξης Antiochia Car. 112

Ξέστος Ἀστεροπάου Lebedus 93

Ξοῦθος Alexander 32 (Chios)

Φλ Ὀβιδιανός Cibyra 161

Ὀβίνιος s. Τέρτυλλος

Ὄβριμος Dyrrhachium 40

Ὄγωλλις Cibyra 160

Οἰεπτα Olbia 19

Οἰκ Adana 130

Οἰνια Alexander 32 (Mesembria)

Οἰνίας Apollonia Ill. 36

Οἰνοπίδης Alexander M. 32 (Chios). Phygela 101

s. Ξεινᾶς

Οἰνοπίνης Alexander M. 32 (Chios)

Οἰνόφιλος Athen 46. 49

— Αὐρηλίου Hadrianopolis Phr. 164

Οἰτ Corone 55

Οἰωνός Ephesus 86

Ὀκνης Achaia 52

Ὀκράτιος Blaundus 134

Ὀκτάβιος s. Ἀπολλώνιος. Ἀρτεμίδωρος. Ἀρχιμήδης. Εὐτυχίδης. Κίνβερ

Ὀλυμπ Callatis 19. Alexander M. 32 (Sicyon). Thebae 46. Athen 47. Halicarnass 118

s. Πεῖος

Ὀλυμπιάδας Sicyon 54

Ὀλυμπιόδωρος Byzantium 24. Dyrrhachium N. Clazomenae 82. Ephesus 86

— Ἑρμογένου Laodicea 167

s. Ἀρχήν. Ἑρμογένης

Ὀλύμπιος Chalcidice 30. Cyme 76

Ὄλυμπις Heraclea Luc. 11. Neapolis Camp. 12. Tarent 14. Sicyon 54

Ὀλύμπιχος Chalcidice 30. Dyrrhachium 40. Melos 58

Ὀλύνπιχος Ephesus 86

Ὄμηρος Abdera 23

Ὁμον s. Φωκεύς

Ὄμουλ(λ)ος Caesarea Capp. 173

Ὀνα Metapont 12. Tarent 14. Aetolia 44

Ὀνάσανδρος Rhodus 127

Ὀνασι Thebae 46

Ὀνασικλῆς Cos 124

Καίλιος Ὀνερᾶτος Pautalia 27. Philippopolis 27

Ὀνζικός Amisus 60

Ὀνη s. Θησεύς

Ὀνησιάναξ Abydus 73

Ὀνήσιμος Magnesia Ion. 94. 95. Teos 107. [Limyra 128.] Seleucia Cil. 131. Nacolea 169

Ἀντί(στιος?) — Perperene 71

Αὐρ — Temnus 79

Ὀνησίφορος Ἀπολλ Aspendus 132

Αἰλ — Cyzicus 66

Ὀνητ Amisus 60

Ὀνόμαστος Acanthus 30

Ὀνομοκλῆς Apollonia Ill. 37

Ὀνύμαρχος Phocis 45

Κλ Ὁνωρᾶτος Βαλερίου Hadrianeis 67. N

Ὀουίνιος s. Τέρτυλλος

Ὀπίνας Ἀκιαμός Sardes 148

Ὁπλείτης s. Ἀριστέας

Ὁπλίτης Lysimachus N

Ὄπτιμος s. Εὔδαμος

Λ Ἑλούιος Ὄπτομος Hierapolis 165

Ορ Athen 49. Isindus 129

Ὀρδιωξανος Achaia 52

Ὁρδώνιος s. Σατορνεῖνος

Ὀρείτης Abydus N

Ὀρεστεῖνος Philadelphia 145

Ὀρθαγόρας Cos 124

Ὀρθαῖος s. Στρατοκλῆς

Ὄρθριος Ἱέρωνος Tabae 122

Ὀρθυγοθήρας Tarsus 131

Ορι Olbia 19

Ὀρνύμενος Milet 98


222

Ορο Neapolis Camp. 12

Ἀπολλοφάνης Ὀροβίτης Smyrna 102

Ὀρόντης [Chersonn. Taur. 18.] Achaia 52. Corycus 130

Κλ — Trapezopolis 122

Ὀρσικράτης s. Λεων

Ὄρσιππος Ephesus 87

Ὄρφιος s. Μηνόφαντος

Ὀρχαμένιος Ephesus 87

Ὄρχαμος Abdera 23

Ὀσιρ Cibyra 160

[Αὐρ Ὁστιλιανός Stratonicea Car. 121]

Ὁστίλιος s. Μάρκελλος

Οτει Achaia 52

Ὄτταλος Erythrae 91

Οὐ s. Μένιππος

Οὐα s. Ἀπολλώνιος

Οὐαλεριανός Bargasa 114

Κλ — Synnada 171

Μ Κλ — Eumenia 164

s. Βαλεριανός

Οὐαλέριος Σινιπάτου Adana 130

s. Ἀνδρόνεικος. Ἀπολλώνιος. Βαλέριος. Ἑρμοφάνης. Μολοξός. Νεικίας. Ζμερτόριξ. Πρεῖμος

Οὐαρ Amisus 60

Οὐάριος s. Φοῖβος

Οὐᾶρος Cotiaeum 161. Antiochia Syr. 174

Αὐρ — Cidyessus 161

Κλ — Cotiaeum 161. 162

Μ Πλάνκιος — Bithynium 62. Heraclea Bith. 62. N. Juliopolis 62. Nicaea 63. Nicomedia 63. Prusias 63. Apamea Phr. 158

Οὐ(ε)ιψάνιος s. Ἰοῦστος. Σιλουανός

Κορ Οὐεττηνιανός Sardes 148. 149

Οὐέττιος s. Ἀντωνεῖνος. Νῖγρος

Οὐηίδιος Tralles 152; s. Βήδιος

Οὐη s. Ἀγαθήμερος

Οὐηράνιος Cibyra 161

Γ Ἰουλ Οὐῆρος Μᾶξιμος Καῖσαρ Colophon 83

Οὐίβιος s. Πάνσας

Οὐίλλιος Neapolis Camp. 12

Οὐινίκιος s. Πολείτης

Π Οὐιτέλλιος Nicomedia 63

Οὐιψάνιος s. Οὐειψάνιος

Οὐλάδης Alinda 111

Οὐλι Amisus 60

Οὐλιάδης Milet 98. Tralles 152

Μ Οὐλπ — Λέοντος Alinda 111

s. Δημήτριος

Οὐλπία s. Κλαυδιανή. Πρόκλα

Μ Οὐλπιανός Magnesia Ion. 95

Φλ — Marcianopolis 20. Nicopolis 20

Οὔλπιος s. Ἀριστοφάνης. Εὔβουλος. Εὐρυκλῆς. Ἡγήσανδρος. Κλαυδιανός. Μάξιμος. Μητρόδωρος. Νείκων. Νικόμαχος. Οὐλιάδης. Παῦλος. Σευηρεῖνος

Οὐμ s. Τερεβιντινός

Αὐφίδιος Οὔμβερ Neocaesarea 60

Οὐμμίδιος s. Δημήτριος

Π Οὐολασέννας Ancyra Phr. 157

Τι Οὐολούσιος Miletopolis 68

s. Σατορνῖνος

(Αὐ? Τι?) Πομπήιος Οὐοπ(ε)ῖσκος Bizya 24. Hadrianopolis 25. Pautalia 27. Philippopolis 27. Plotinopolis 28

Οὐωνίδας Apollonia Ill. N

Ὀφελο Athen 49

Ὀψι Laus 11

Ὄψιμος Leucas 44

Πα Ἀπο Tabae 122

s. Διογενιανός. Διονύσιος

Παγ Abdera 23

Παγε Ephesus 88

Παγκράτης, Παγκρατίδης s. Πανκράτης, Πανκρατίδης

Πάγρων Samus 110

Παι Apollonia Car. 113

Παῖτος Ephesus 89. N. [Smyrna 105]

Καισέννιος — Ephesus 89 = Smyrna 105

Παιώνιος Antiochia Car. 112. Nysa 142

Αἰλ — Nysa 143

Πακ Neapolis Camp. 12

[Πακιανός Adramyteum 64]

Παλαισι Ephesus 87

Παμ Olbia 19

Παμμένης Athen 47 (zweimal). Ephesus 88. Magnesia Ion. 96. Tralles 152

Παμπείρας Apollonia Ill. 37

Παμφάης Argos Arg. 55

Πάμφιλος Athen 49. Magnesia Ion. 94. Alabanda 111. Stratonicea Car. 120

— Πολέμωνος Cidramus 115

— Σελεύκου Cidramus 115

s. Πάνφιλος. Ροῦφος

Παν Achaia 52

Πανάνδριος Dyrrhachium 40

Πανδίων Ephesus 87

Πανθάλης Cnidus 116

Τι Πανκλῆς Melos 58

[Κ?]αμού(ριος) — Apollonis 133

Πανκράτης Dyrrhachium 38. 39 (zweimal). 40 (zweimal). N. Antiochia Pis. 129. Apamea 158

Κλ — Teos 108

Πανκρατίδης Mytilene N

— Διογένους Hadrianothera 68. N


223

Κλ — Βε Tralles 153

Π Κλ — Tralles 153

Πανο Cyme 77

Μ Ἵρριος Νεράτιος Πάνσας Galatia 173. Ancyra Galat. 173. N. Caesarea Capp. 173

Γ Οὐίβιος — Apamea Bith. 61. Nicaea 62. Nicomedia 63

Παντάγνωτος Colophon 83

Πανται Milet 98

Πανταίνετος Erythrae 91

Πάνταινος Iasus 119. [Pactolus 144]

Παντακλῆς Athen 49

Πανταλέων Cnidus 116

Παντισόκνης Achaia 52

Πάντισος Achaia 52

Πάνφιλος Σελεύκου Cidramus 115

s. Ἀντίπατρος Πάμφιλος

Πάξαμος Eriza 163

Παπείριος s. Κάρβων

Πάπης Cibyra 160

Φλ Παπιανός Philadelphia 145

Παπίας Tabae 122. Hierapolis 165 (zweimal)

— Ἀπελλίδου Hierapolis 165

— Ἀπολλωνίου Sebastopolis Car. 120

— Καλλίππου Apollonia Car. 113

[ — Κλαυδιανοῦ Apollonia Pis. 129]

Αὐρ — Ἑρμο Blaundus 134

s. Ἀρτέμων. Πρωτέας

Παπίριος s. Κάρβων

Παπίων Dioshieron 135. Hypaepa 138

Τ Φλ — Ἡρώδου Hypaepa 139

s. Ἡρώδης

Παππι s. Πρωτέας

Παπύλος Μνησιθέου Synnada 171

— Φαινίου Sardes 147

Τ Κλ — Cotiaeum 161

Παρ Thurii 15. Athen 48. Smyrna 103. Nagidus 131

Παρα Athen 49

Παράλο[χ?]ος Chalcis 59

Παράμονος Dyrrhachium 40. N. Smyrna 103

s. Βάτακος. Μηνόφιλος

Παρασίτας Cnidus 116

Παρδαλᾶς Μηνοφίλου Nacrasa 142

Κλ — Pergamum 70

Παρθένιος Ephesus 87

Λ — Eucarpia 163

Παρθίων Μηνο Tomaris 152

Πάρις Samos 110

Παρμε Neapolis Camp. 12. Cos 123. 124 (zweimal)

Παρμενίδης Smyrna 103

Παρμενίσκος Apollonia Ill. 37 (zweimal). Dyrrhachium 40. N. Clazomenae 82. Ephesus 87. Cos 124; s. Πύθης

Παρμενίτης Cyme 76

Παρμένων Abdera 23

Παρμήν Apollonia Ill. 36 (dreimal). 37. Dyrrhachium 40

s. Ἀγήν

Πάρμης Phaselis 128

Παρμι Abdera 23

Πάρμις Clazomenae 82

Παρράσιος Ephesus 87

s. Μένανδρος

Πασ Olbia 19

Πασαν Eriza 163

Πασι Colophon 83

Πασιδιηνός s. Φίρμος

Πασικλῆς Priene 101

Πασικράτης Milet 98. Smyrna 103

— Ἀλλίου Smyrna 103

— Ἀμφα Smyrna 103

s. Μητρόδωρος

Πασίων Cydonia 57

Πάσων Achaia 52

Πατ Rhodus 127

Παταν Ephesus 88

Πατερήν Dyrrhachium 40

Πατροκλῆς Maronea 26. Sardes 147

Πάτρων Athen 50. Smyrna 103

Παυ Dyrrhachium 40

Παυλεῖνος Magnesia Ion. 94. 95. N

Μ Ἰουλ — Philomelium 170

Αὐρ — Ἀρτεμιδώρου Metropolis Ion. 96

Παῦλος Dorylaeum 163

— Ἀδριανοῦ Philomelium 170

Μ — Bargylia 115

Αἰλ — Cyzicus 66

Μ Αὐρ — Aegae 75

Ἰουλ — Bargylia 115

Λ Οὐλπ — Magnesia Ion. 95

Ταρ(κυίτιος?) — Cyzicus 66

Παυσανίας Olbia 19. Abdera 23. Thessalia 33. 34. Dyrrhachium 40. Colophon 83. Ephesus 87. Erythrae 91. Magnesia Ion. 94. Chios 109. Iasus 119. Cos 124. Rhodus 127

— Εὐφήμου Magnesia Ion. 94

— Μενάνδρου Aezanis 155

— Παυσανίου Magnesia Ion. 94

s. Εὔφημος. Θεοκλῆς. Κλαυδιανός

Φλ Παυσέρως Cyme 77

Παυσίμαχος Chersonnesus Taur. 18. Cos 124

Πε.... Ἡγησάνδρου Milet 99

s. Αἰακος. Τύλλιος

Πεδάνιος Mostene 142

Πεδία s. Σεκούνδα

Πεδιεύς Cyme 76


224

Πέδων Amorium 156

Γ Ποπίλλιος — Laodicea 168

Πειθαγόρας Ἀπελλικῶντος Erythrae 91

Πειθαγόρης Ephesus 87

Πειθίας Myndus 119

Φλ Πεινάριος Cidyessus 161

Μ Αὐρ Στ Πεῖος Ὀλυμ Daldis 135

s. Πῖος

[Πεισαγόρης Abdera 23]

Πεισήνωρ Paros 59

Πεισι Amisus 60

Πεισίας (Τεισίας?) Rhodus 127

Πεισίβουλος Paros 59

Πεισικράτης Rhodus 127

Πεισίλαος Leucas 44

Πεισίνικος Cnidus 117

Πείσιππος Laconia 55

Πεισίστρατος Alexandria 74. Mytilene 80 (Alexander M. ). Samos 111. Cnidus 117. Rhodus 127

s. Πισσίστρατος

Π(ε)ίσων Athen 48. Cidyessus 161

Τι Κλ — Τερτυλλεῖνος Synnada 171. 172

Τι Κλ Πεισωνεῖνος Teos 107. 108

Πελ Tabae 122

Πελα Achaia 52

Πελάγων Ephesus 87. Apamea 159

Πελασγός Argos Arg. 55

Πελι Thebae 46

Πελλανήας Achaia 52

Πέλλις Apollonia Ill. 37

Πελλώνιος Elaea 78

Πελοπίδης Erythrae 91

Πελύσιος Samos 111

Πεμπαν Achaia 52. N

Πεμπτίδης Thebae 46

Πενε Samothrace 29

Περ Milet 98. Side 128

Φλ — Aphrodisias 113

Πέργαμος Pergamum 69

Πέρδιξ? Cos 125

Περ(ε)ίτας Rhodus 127. Hierapolis 165

Περι Abdera 23

[Περιάλθης Ephesus 87]

Περιγένης Dyrrhachium 38 (zweimal). 39. 40. Magnesia Ion. 96 = Magnesia Lyd. 141. Prymnessus 170

Περικλείδης Aenianes 35

Περικλῆς Ephesus 88. Philadelphia 145

Περίστρατος Ephesus 87

Περίτας s. Περείτας

Πέρπερος Germe 136

Γ Ἰουλ — Ρουφεινιανός Germe 137. N

Περσιω Cos 124

Πεσι Chios 109

Πετραῖος Thessalia 33 (f�nfmal). 34 (dreimal)

Πετρώνιος Pergamum 69. Smyrna 104. Antiochia Syr. 174

s. Ζώσιμος

Πηγον s. Λου

Πηλέας Gordus Julia 137

Πήλεφος Ephesus 87

Πηλι s. Μένανδρος

Πθο Thebae 46

Πιαρήν Apollonia Ill. 37

Λ (Π) Αἰλ Πίγρης Laodicea 168

Π Αἰλ Πῖος Pergamum 70

s. Πεῖος

Πισ Thessalia 33

Πισιθώνιος Ephesus 87

Πῖσος Pitane 72

Πισσίστρατος Δαδάκου Olbia 19

s. Πεισίστρατος

Πιστόξενος Dyrrhachium 40. N

Πίσων s. Πεισων

Πιτθεῦος Ephesus 87

Πίτθις Milet 98

Πίτθων Magnesia Ion. 94

Πλα s. Πωλλίων

Πλάνκιος s. Οὐᾶρος

Πλάτων Athen 48. Temnus 78. Colophon 83. Ephesus 87. Lebedus 93. Cnidus 117

Πλειστίας Athen 47. 49

Πλο Elis 54

Πλόκαμος Elaea 78

Καικίλιος — Prymnessus 170

Πλουτιάδης Σαλαρο Hypaepa 138

Αὐρ — Bargasa 114

s. Ζεῦξις

Λ Μάνλιος Πλουτιανός Cilbiani inf. 135

Πλώτιος Salapia 13

s. Πωλλίων

Πνυταγόρας Teos 107

Πο Acanthus 30. Athen 48. Miletopolis 68 (= Πόπλιος). [Hierapolis 166.] Galatia 173. Julia Laodicea 175

s. Μεούιος

Μ Αὐρ Πόβλιος Pitane 72

Ποδαλείριος Ephesus 87

Ποθ Thebae 46

Ποιητής Sicilia 17

Πολ Maronea 26. Thessalia 34

Πολε Thessalia 34. Priene 101. Euromos 117

Πολ(ε)ίτης Ceramus 115

Αἰλ — Milet 98. 99

Μ Οὐινίκιος — Smyrna 106

Πολεμ Aenianes 35. Chios 109

Πολεμαῖος Philadelphia 144


225

— Κερασέως (-άσεις) Sardes 147

Πολέμαρχος Leucas 44. Ephesus 88. Seleucia Cil. 131

Πολέμων Athen 49. 50. Smyrna 105. [N.] Cidramus 115. Seleucia Cil. 131. Hypaepa 139. Laodicea 167

— Σελεύκου Cidramus 115

Ἀντ — Milet 99. Laodicea 167

Αὐρ — Scepsis 74

s. Ἀρτεμᾶς. Ζήνων. Πάμφιλος. Σέλευκος

Πολι Thessalia 34. Milet 98. Priene 101. Tabae 122

Πολιάνθης Cyrene 1

Πολίανθος Chios 109

Πολίτης s. Πολείτης

Πολλήνιος s. Αὔσπηξ

Πόλλις Magnesia Ion. 94. Smyrna 103

— Ἀνδροσθένους Smyrna 103

— Διοδώρου Smyrna 103

s. Κῶκος

Πολλίων Dyrrhachium 40. Smyrna 103. 105

s. Πωλλίων

Πολυ Tarent 14 (dreimal). 15 (dreimal). Cercine N. Samothrace 29. Thessalia 33. 34. Aenianes 35. Cassope 42. Thebae 46. Athen 50. Sinope 61. Phocaea 100. Nagidus 131. Epictetus 163

s. Ζώσιμος. Ἡρόστρατος. Τυχικός

Αἰλ Πολύαινος Hadriani 67

Γ Ἰουλ — Sicyon 54 (s. Polyaenus)

Πολυάναξ Apollonia Thr. 24. Abydus 73

Πολυάρητος Abdera 23. Maronea 26

Πολύαρχος Cyme 76. Cos 124

Πολύαχος Cos 124

Ἰουλ Πολυβιανός Attaea 64

Πολύβουλος Clazomenae 82

Πολυδ s. Ροῦφος

Πολυδάμας Myrina 78. Ephesus 87. Cos 124

Πολυδεύκης Tralles 152

Πολύδωρος Pitane 72. Teos 107

Πολύευκτος Ephesus 87

Πολύζηλος Elaea 77. Ephesus 87

Πολυήρης Achaia 52

Πολύθρους Teos 107

Πολύιδος Callatis N

Πολυκ s. Ἀξίοχος

Κ[ω?]πώνιος Πολύκαρπος Perperene 71

Πολυκλῆς Athen 48. Messene 55. Parium 69. Ephesus 87. Cos 124

Πολυκράτης Abdera 23. Athen 48. Sicyon 54. Cyme 76. Ephesus 87

s. Γλαύκων. Πυθίων

Πολύκριτος Πολυκρίτου Erythrae 91

Πολυμ Athen 47

Πολυμήδης Dyrrhachium 40. Chios 109

Πολύμναστος Cos 124

Πολύν(ε)ικος Maronea 26. Athen 47. Temnus 79. Smyrna 103

Πολυξενίδης Samothrace 29

Πολύξενος Chalcidice 30. Thessalia 34 (zweimal). Ephesus 87. Milet 98

Πολύφαντος Abdera 23

Πολυχάρης Erythrae 91. Cnidus 117. Cos 124. 125

Πολύχαρμος Athen 47. 50 (zweimal)

Πόλχος Cnossus 56

Πόλων Messene 55

Πομπ Milet 99

s. Ἀρτοίμας. Στράτηγος. Τρύφων. Τρυφωνιανός

Πομπήιος(-εῖος) s. Κολλήγας. Μάκερ. Οὐοπεῖσκος. Ροῦφος

Πομπωνία Τιτιν (Υρτιν) Cotiaeum 161 = Julia 166

Πομπώνιος Smyrna 105

Λ — Mostene 142

s. Βάσσος. Σέξτος

Π Φουρ Ποντιανός Marcianopolis 20. Nicopolis 21

Ποντικός Aegae 75

Αἰλ — Byzantium 25

Αὐρ — Tiberiopolis 172

Ἰουλ — Prymnessus 170

Γ Ἰουλ — Cotiaeum 162

Σεπτ — Cyzicus 67

Πόντιος s. Σαβεῖνος

Ποπίλλιος s. Πέδων

Αιμίλιος Ποπλᾶς Milet 99

Γ Ποπλίλιος Macedonia 30

Πόπλιος Athen 48. Metropolis Ion. 96. Dioshieron 136. Gordus Julia 137. Tralles 152. 153

s. Ἰάσων. Πο. Προκλιανός. Τατιανός

Ποππαῖος Pergamum 69

Πορθάων Samothrace 29. Rhodus 127

Πόρκιος s. Ἡρακλᾶς. Μάρκελλος

Πόρτινος Apollonia Ill. 37

Ποσ(ε)ιδ Olbia 19. Tomis 21. Athen 47 (zweimal). Sinope 61. Smyrna 103

s. Ἀριστόμαχος. Βίων

Ποσ(ε)ίδιππος Maronea 26. Magnesia Ion. 94. Chios 109

Ποσ(ε)ιδώνιος Cius 62. Pergamum 69. Ephesus 87. Erythrae 91. Smyrna 103. Orthosia 120

— Ἡρακλέου τοῦ Ἐπικούρου Erythrae 91

Ποσῆς Athen 50. Smyrna 103

Ποσι Sinope 61

Ποσίδε(ι)ος Maronea 26. Smyrna 103. Teos 107


226

Ποσιδήιος Maronea 26

Ποσιδίκη Cibyra 161

Ποσιδώναξ Ephesus 87

Πόσις Cius 62. Milet 98

Ποσίττης Iasus 119; s. Ζωσιμος

Γ Πόστομος Laodicea 167

Ποστουμεῖνος Thyatira 150

Ποτάμων Smyrna 103

s. Ἀπελλῆς

Ποτεῖτος Hadrianopolis Phr. 164

Που Patraus 31

Πουλαι u. �. Arpi 10

Πουλε Callatis N

Αὐ Ἀντ Ποῦλχερ Cilbiani sup. 135

Πούπιος s. Ροῦφος

Πούπλιος? Athen 48

Πρα Athen 47

Πρακτικός Magnesia Ion. 96

Πραξαγόρας Ἱκεσίου Smyrna 103

Φλ Πραξέας Philadelphia 145

Πραξιάναξ Milet 98. Cos 124

Πράξιμος [Cyme 77.] Aezanis 155

Πράξιππος Cyme 76

— Ἐνύου Erythrae 91

Πρᾶξος Parus 59

Πραστίνας s. Μεσσαλεῖνος

Πραταγόρας Cnidus N

Πραΰλος Scodra 41.

Πρειμι Halicarnass 118

Πρ(ε)ῖμος Lampsacus 68. Erythrae 92. Magnesia Ion. N

Κ (Π?) Οὐαλ — Chios 110

Ἀπολλώνιος — Eriza 163

Αὐρ — Ρουφίνου Nysa 143

Πρεισκιανός Cyzicus 66

Μ Ταρκυίτιος Πρ(ε)ῖσκος Nicaea 63

Φλ — Acmonia 155

Φλ Ἰουλ — Daldis 135

Πρεσβύλος Τιμοξένου Apollonia Ill. 35

Πρευράδας Apollonia Ill. 37

Πρι Oeniadae 44

Πρῖμος s. Μένανδρος. Πρεῖμος

Προ Metapont 12. Alexander M. 32 (Mesembria). Sanaos 170. Alexander I Syr. 174

Πρόβος Pergamum 70

Πρόδικος Cyme 76. Chios 109

Αὐρ — Cyzicus 66

Προθ Chios 109

Προθυ Aegira 52

Οὐλπία Κλαυδία Πρόκλα Attuda 114

Προκλείδης Teos 107

Προκλιανὸς Τρύφωνος Apamea 159

Μ Αὐρ Πόπλιος — Smyrna 106

Πρόκλος Nacolea 169

Ἀκύλλιος — Nacolea 169

Λ Ἄλλιος — Eucarpia 163

Αὐρ — Abydus 73

Βίττιος — Hyrcanis 140

Αἰλ Ἰουλ — Εὐβούλου Nysa 144

Τι Ἰουλ — Prymnessus 170

Κλ — Smyrna 105. Acmonia 155

Κομίνιος — Cyprus 132

Αὐρ Λόλλιος — Hadrianeis 67

Μ Σαλουιδηνὸς — Bithynia 61. Nicomedia 63. Tium 63

Φαβάτιος — Abydus 73

Τ Φλ — Gordus Julia 137

Προμα Callatis 19. Athen 46

Προμαχίδας Sicyon 54

Προμε Samothrace 29

Προμένης Ephesus 87

Προμηθεύς Teos 107

Προμηθίδης Abdera 23

Προμηθίων Λάμπωνος Lampsacus 68

Πρόξενος Samothrace 29. Cius 62. Milet 98. Smyrna 103. Iasus 119. Cos 124

Προπίδης Ephesus 87

Αὐρ Πρόσδεκτος Mytilene 80

Πρότιμος Athen 50

Προχ s. Κέλερ

Πρύτανις Ephesus 87. Lebedus 93. Tralles 152

Πρω Olbia 19. Abdera 23. Samos 111. Myndus 120

Πρωταγόρας Abydus 73. Ephesus 87. Cos 124

Πρωτέας Neapolis Ion. 99

— Παπίου (Παππι) Attuda 114

Μ Αὐρ — Lesbus 79. Mytilene 80

Πρώτης Abdera 23. Samos 111

Αἰλ — Milet 98

Πρωτίων Ephesus 87

— Ἀνδοτίμου Magnesia Ion. 94

Πρωτογένης Athen 46. Smyrna 103

s. Διονύσιος. Σῖμος

Πρωτολε s. Θεμιστοκλῆς

Πρωτόμαχος Athen 50. Smyrna 103. Aezanis 156

— Σωκράτους Aezanis 155

Πτο Sinope 61

Πτοι Thebae 46

Πτολ Cnidus 117. Tralles 152

Πτολεμαῖος Thessalia 34 (zweimal). Chios 109

Πυ s. Ζήνων

Πυθ Thebae 46

Πυθα Olbia 19

Πυθαγόρας Cyme 76. Ephesus 87

Πυθαγόρης Ephesus 87. Samos 111

Πυθᾶς Cyme 76

Πυθε Samothrace 29. Amisus 60. Rhodus 127


227

Πυθέας Thessalia 34 (-εος?). Ephesus 87. Neapolis Car. 120 (-εος?). Stratonicea Car. 121

— Σαβεινιανου Stratonicea Car. 121

s. Βίων. Ἑρμοκλῆς

Πύθεος Clazomenae 82. Colophon 83. Lebedus 93. Smyrna 103

— Μητροδώρου Erythrae 91

s. Βίων. Ἑρμοκλῆς. Πυθέας

Πύθερμος Erythrae 91

Πύθης Abdera 23 — Παρμενίσκου Erythrae 91 — Πύθου Laodicea 167

s. Δημοσθένης

Πυθίκων s. Φιλίσκος

Πυθίννης Abdera 23

Πύθιππος Sinope 61

Πῦθις Cyme 76. Phocaea 100

Πυθίων Lilybaeum 17. Cyme 76. Teos 107. Samos 111. Cos 124

— Πολυκράτους Aphrodisias 112

Μ Αὐρ — Ἐπαφρᾶ Tralles 153

s. Εὐδάμας

Πυθο Achaia 52

Πυθογένης Abydus 73

Πυθοδ Byzantium 24

Πυθόδοτος Teos 107

Πυθόδωρος Abdera 23. Maronea 26. Polyrhenium 58. Colophon 83. Ephesus 87. Smyrna 103

s. Ζώπυρος

Πυθοκ Samothrace 29

Πυθοκλῆς Abdera 23. Athen 47. Erythrae 91. Cos 124

Πυθόμνηστος Erythrae 91

Πυθόνικος Maronea 26. Samothrace 29. Athen 50. Cyme 76. Ephesus 87. Cos 125

— Τιμοξένου Cos 125

Πυθόξενος Byzantium 24

Πύθων Chersonn. Taur. 18. Abdera 23. Thessalia 34. Achaia 52. Clazomenae 82. Ephesus 87. Milet 98. Cnidus 117. Cos 125

Πυλάδης Ilium 74

Πυλέμαχος Erythrae N

Πύλλος Arpi 10. Salapia 13

Πυλο Ilium 74

Πυμα Bagis 133

Πυρ Theodosia 19. Elis 54

s. Ζωπυρίων

Τι Φλ Πύραμος Elaea 78

Πύρβας Dyrrhachium 40

Πυργι Priansus 58

Πυρη Aenea 30

Πυρίας Callatis 19

Πυρραλίων Ephesus 87. Magnesia Ion. 94

Πυρρι Thebae 46. Athen 48. Cos 125

Πύρριχος Dyrrhachium N

Πύρρος Athen 49. Priene 101. Smyrna 103. Orthosia 120

s. Λάβας

Πύρων Dyrrhachium 40. Ephesus 87

Πωλίων s. Πολλίων. Πωλλίων

Πῶλλα Cyme 77

Πωλλιανός Smyrna 106. Philadelphia 145

Λ Μ — Thyatira 151

s. Ρουφ(ε)ῖνος

Πωλ(λ)ίων Pergamum 70. Tralles 152

Γ Ἀσίννιος — Sardes 148

Αὐρ — Aegae 75

Ἰουλ — Pergamum 70

Κλ — Nysa 144. Hieropolis 166

Λ Μίνδιος — Bithynia 61. Nicomedia 63

Γ Πλω (Πλα) — Appia 159

s. Πολλίων

Ραβίριος Chios 109

Ράων Halicarnass 118

Ρεκ s. Ἀγαθήφορος

Ρηγ(ε)ῖνος Milet 98. Smyrna 105

Μ — Adramyteum N

Ἰουλ — Saittae 146

Ρῆγλος unbestimmt 175

Ρήδων Issa 41

Γ Ἀντ Ρητορικός Tralles 153

Ρικι Metapont 12

Ρόδιος Milet 98

Ροδίων Ephesus 87

Ροδο Eumenia 163

Ροῖκος Cyme 76

Ρομ Milet 98

Ρου Smyrna 105

Ρούσων Ephesus 89. Cybistra 174

Π Καλουίσιος — Neocaesareia 60. Unbestimmt 175

Μ Ρουφ Elaea 78

Κλ — Apollonia Car. 113

Κλ Γλύκων Ρουφεινιανός Pergamum 71

Γ Ἰουλ Πέρπερος — Germe 137. N

Ρουφ(ε)ῖνος Smyrna 105

— Δρυμικοῦ Bruzos 159

Λ — Chalcis 59

Αὐρ — Sardes 149

Μ Αὐρ — Germe 137

Αὐρ — Γαίου Pelta 169

Αὐρ — Πωλλιανός βʹ Γαίου Philadelphia 145

Καικ — Bruzos 159

Κλ — Smyrna 105. 106

Μ Κλ Φλ Βήδιος — Saittae 146

s. Πρεῖμος


228

Ροῦφος Methymna 79. Milet 98- Sardes 148. Hadrianopolis Phr. 164

— Εὐτύχους Halicarnass 118

— Παμφίλου Philadelphia 145

— Πολυδ Ἀντωνι Attuda 114

Γ — Maeones 141

Ἄννιος — Sardes 148. 149

Μ Αὐρ — Attaea 64. N. Pionia 72. Phocaea 100

Αὐρ — Δημητρίου Cadi 160

Δομέτισς — Sardes 149

Γ Κάδιος — Bithynia 61. Nicaea 62. 63. Nicomedia 63

Κλ — Maeones 141

Λόλλιος — Aezanis 155

Μ Μαίκιος — Bithynia 61

Γ Μασώνιος — Apamea 158

Νόβιος — Nicopolis 21

Πομπήιος — Lesbus 79

Αὐ Πούπιος — Cyrene 1

Στάτιος — Ἱέρακος Myndus 120

Τινεῖος — Bizya 24

s. Δημητριανός. Διογένης.

Σαβ s. Μόδεστος

Κ Αδρ Σαβει Adramyteum N

s. Δαμᾶς

Σαβ(ε)ινιανός Perperene 71

Π Αἰλ Διονύσιος — Laodicea 168

Τ Αὐρ — Elaea 78

s. Πυθέας

Απουλήιος Σαβεῖνος Cyzicus 64

Μ Πόντιος — Hadrianopolis 26. Philippopolis 27

Σαβινιανός s. Σαβεινιανός

Σαδάλης Mostis 29

Σαθ Antiochia Pis. 129

Τ Κλ Σακέρδως Colossae 161

Σαλ Tabae 122; s. Κλαυδιανός

Σαλαμών s. Ἀλέξανδρος. Ἀνδρόνεικος. Μελίτων

Σαλαρο s. Πλουτιάδης

Σαλλ s. Ἀρισταίνετος

Σαλουιδηνος s. Ἀσπρήνας. Πρόκλος

Σάλων Tarent 14

Π Σαλώνιος Elaea 78

Σαμ Thurii 15. Athen 48

Σαμα Olbia 19

Σαμαγόρας Hierapytna 57

Σάμιος Milet 98. 99

Σαν Thurii 15. Tarsus 131. Julia Laodicea 174

Σαπ Olbia 19

Σαρ Histiaea 60

Σαραπίων Tomis 21. Ambracia 42. Athen 46. Smyrna 103; s. Μηνόδοτος. Σεραπίων

Σαρδιανός s. Ἀλέξανδρος

Σαρι Amisus 60

Σαρμεν Cos 125

Σατορν(ε)ῖνος Οὐολούσιος Antiochia Syr. 174

Ἰουλ — Ancyra Gal. 173

Γ Ἰουλ — Priene 101

Μ Ὁρδώνιος — Dioshieron 136

Σαττίων Ephesus 87

Σάτυρος Thurii 15. Olbia 19. Lysimachus 29 (Callatis). Aetolia 44. Athen 47. 48. 50. Euboea 59. Ephesus 87. Priene 101. Cos 125. Rhodus 127

Σε Athen 47; s. Ἀτταλιανός

Π Αἰλ Σεβηρεῖνος Colophon 83

Αἰλ Δημόνεικος Σεβηριανος Magnesia Ion. 95

Ἰουλ — Philadelphia 145

Σεβῆρος Aezanis 156

Λ — Lampsacus 68

Λ — Μασ Cyzicus 66

Ἄλλιος (Λάδικος?) — Philadelphia 145

Μ Ἀντ — Elaea 78

Μ Καμούριος — Cyzicus 66

s. Σε(ο)uῆρος

Σειγηρὸς Ἀρτεμιδώρου Attalea 133

Σ(ε)ιληνός Alexander M. 32. Paros 59. Cos 125

Σεξ Κλ Σειλιανός Pergamum 71. N

Σ(ε)ίλων Creta 56. Smyrna 103

Αὐρ — Maeones 141

Σείρων Samothrace 29

Σειτάλκας Laodicea 168

Κλ Σεκοῦδος Erythrae 92

Σεκούνδα Cyme 77

Πεδία — Eucarpia 163

Σεκοῦνδος Attaea 64. Cyzicus 66. Lampsacus 68. Magnesia Ion. 95. Milet 99. Tralles 153. Caesarea Capp. 173

Π — Smyrna 106

Ἰουλ — Cyzicus 66

Κλ — Adramyteum N. Erythrae 92

Τι Κλ — Cotiaeum 161

s. Ἀρτέμων. Σεκοῦδος

Σέλευκος Pergamum 69. Philadelphia 144. Apamea Phr. 158. Seleucus III 174

— Βραχυλλίδου Tabae 122

— Πολέμωνος Cidramus 115

Ἰουλ Ἀντ — Marcianopolis 20

Τ Νουμ — Cyzicus 66

s. Πάμφιλος. Πάνφιλος. Πολέμων

Σελευχι Antiochia Pis. 129

Μ Σέλλιος Smyrna 105

Μ Αὐρ Σέξστος Smyrna 106

Αὐρ Σέξτος Metropolis Phr. 168

Πομπ — Smyrna 105

s. Λούκιος. Σιμύλος. Σέξστος. Φιλιππικός


229

Ἰουλία Σε(ο)uήρα Byzantium 25. Acmonia 155

Σε(ο)uῆρος Hadrianopolis Phr. 164

Αἰλ — Byzantium 25

Αἰμίλιος — Byzantium 25

Λ Δούνιος — unbestimmt 175

Ἰουλ — Gordus Julia 137

s. Ἀγαθήμερος. Ἡρακλείδης. Σεβῆρος

Σεπτίμιος s. Ζώσιμος. Ἰόλλας. Μενεστρατιανός. Ποντικός

Σεραπίων Chersonn. Taur. 18. Nagidus 130

Κλ — Locri Op. 45. Tralles 153

s. Μοσχᾶς. Σαραπίων

Καικ Σερβειλιανός Nicopolis 20. Philippopolis 27. N

s. Σερουειλιανός

Σερουήνιος s. Καπίτων

Σέργιος s. Ἀπρωνιανος Ἡφαίστιων. Τιτιανός

Καικ Σερουειλιανός Pautalia 27. Philippopolis 27. N

s. Σερβειλιανός

Σέρτωρ s. Ἀντώνιος

Σερτώριος s. Βρόκχος

Λ Μα Σευ Apamea 159

Σευήρα s. Σεουηρα

Ἰουλ Οὐλπ Σευηρεῖνος Aezanis 156

Σευῆρος s. Σεουῆρος

Σεύθης Naxus 59. Cyme 76

Σευθι s. Ἀπολλόδωρος

Σηγάρης Dyrrhachium 40

Σήιος Smyrna 104

Σημαγόρας Smyrna 103

Σήραμβος Tarent 14

Φλ Σηστυλ(λ)ιανός Stectorium 171

Σθενέδαμος Dyrrhachium 40

Σι Apollonia Ill. N. Nagidus 131

Σιβύρτιος Sicyon 54

Σιγγεύς Caystriani 134

Σικίννιος s. Κλᾶρος

Σίκυος Tarsus 131

Σιλ Cibyra 160. Sidon 175

s. Ἀπολλώνιος

Σιλανός Agrigent 16. Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 38. Ambracia 42. Antiochia Syr. 174. Gabala 174. Seleucia Pier. 175

Σιλβανός Pergamum 69

s. Σιλουανός

Σίλβας s. Ἰάσων

Σιληνός s. Σειληνός

Σίλλις Chios 109

Σίλλων Acmonia 154

Οὐειψάνιος Σιλουανός Amorium 156

s. Σιλβανός

Σίλων s. Σ(ε)ίλων

Σιμ Tarent 14. Thurii 15. Samothrace 29

Σιμάλης Abdera 23

Σιμαλίων Ephesus 87

Σίμαλος unbestimmt 175

Σιμίας Thessalia 34. Apollonia Ill. 36. 37. [Dyrrhachium 39.] Athen 47

Σῖμος Larisa 35. Pheneus 56. Ephesus 87 (zweimal). 89. Magnesia Ion. 94. Milet 98. Samos 111. Cos 125

— Πρωτογένους Erythrae 91

Σιμύλος Rhodus 127

Σίμων Athen 47. Abydus 73. Clazomenae 82. Magnesia Ion. 94. Alabanda 111. Nysa 142

Σινιπάτης s. Οὐαλέριος

Σίνναρος Sardes 147

Σίπυλος s. Ἕρμιππος

Σιττᾶς Colophon 83

Σκ s. Ζώσιμος

Σκάμανδρος Alexandria 74

s. Διονύσιος

Σκάπλας Ἰουλίου Cilbiani inf. 135

Μ — Cotiaeum 162

Σκαυ Apamea Phr. 157. 158

Σκιλ Antiochia Pis. 129

Π Σκιπίων Pitane 72

Σκίρων Ephesus 87

Σκο Amisus 60. Mithradates I 60

Σκοπάδης Ephesus 87

Σκοπᾶς Panticapaeum 19

Σκοπελιανός Temenothyrae 172

Σκοπέλιος Themenothyrae 172

Σκόπης Ephesus 87

Σκοστόκης Lysimachus 29 (Sestus?)

Σκρειβων(ε)ιανός Aphrodisias 113

Κλ — Phocaea 100

Σκριβώνιος s. Ζώσιμος. Κλᾶρος

Σκυ s. Ἀπολλόδωρος

Σκύθης Tomis 21. Naxus 59. Ephesus 87. Magnesia Ion. 94. Milet 98

s. Ἀλεξᾶς

Σκυθῖνος Colophon 83. Philomelium 169

Σκυλλίων Magnesia Ion. 94

Σκύμνος Athen 46. Chios 109. Apamea 158

— Δημητρίου Apamea 158. 159

s. Ἰάσων

Σκυρθάνας Dyrrhachium 40

Κλ Σμάραγδος Temnus 79

Σμερτόριξ s. Ζμερτόριξ

Σμίκυθος Athen 49

Σμορδοτόρμος Καλ Abdera 23

Σοκε s. Τατιανός

Σολ Antiochia Car. 112

Σολε Amorium 156

Σόλ(λ)ων Samothrace 29. Ephesus 87. Apamea 158


230

— Ἀριστοδήμου Tabae 122

Σόσσιος Lampsacus 68

s. Ξαρικλῆς

Σουέλλιος s. Μαρκιανός. Συίλλιος

Σουλπίκιος Aezanis 156

s. Ἑρμόφιλος

Σούρας Caesarea Capp. 173

Σόφιος Dyrrhachium 40

Αὐρ Σοφιστής Cyzicus 66

Σοφοκλῆς Ἑρμογένου (Τιμοξένου) Cos 125.

Σπελ Laus 11

Σπερχᾶς Cyme 76

Στα Laus 11. Neapolis Camp. 12. Athen 49. Antiochus VI 174

s. Ἀπολλώνιος. Ἀτταλιανός. Ἡρακλείδης. Ἰατροκλῆς. Πεῖος. Ροῦφος. Στάτιος. Στατίλιος. Ταετᾶς. Τουσκιανός

Σταδιεύς Cnidus 117; s. Τερτυλλεινος

Στάσιππος Cyme 76

Στασίων Alexander M. 32 (Rhodus). Rhodus 127

Στασυλλεο Cnidus 117

Στατιανός? Hadrianopolis 26. Trajana Augusta 28

Στατίλιος s. Ἄτταλος. Βάρβαρος. Στα

Στάτιος Nuceria 12; s. Λονγῖνος. Στα

Στάφυλος Chios 109

Στε s. Ταετᾶς

Στεφα Panticapaeum 19

Στεφανήφορος Chios 109. Hierocaesarea 138

Στέφανος Apollonia Ill. 36. Dyrrhachium 38. 39. 40 (dreimal). Cos 125

Στη Lysimachus 29

Στήλλας Cyzicus 66

Στησίοχος Iasus 119

Στησίχορος Teos 107

Τ Φλ Στλάκκιος Κελ Gordus Julia 137

Στρ Syracus 17. Olbia 19

Στρα Aenianes 35. Dyrrhachium 39. Zacynthus 54. Amisus 60. Pergamum 69

Πομπ Στράτηγος? Milet 99

Στράτιος Athen 50

Στρατιώτης Erythrae 91

Στρατοκλῆς Pergamum 71. Milet 98

— Ὀρθαίου Erythrae 92

Καμούριος — Halicarnass 118

Στρατόμαχος Smyrna 103

Στρατον(ε)ικιανός Acrasus 132. Apamea 159 (zweimal)

Μ — Thyatira 150

Αὐρ — Temnus 79

Γ Αὐρ — Thyatira 150

Κλ — Smyrna 106

Τ Κλ — Thyatira 151

Στρατόν(ε)ικος Dyrrhachium 38 (viermal). 39 (zweimal). 40. N (zweimal). Magnesia Ion. 95. Chios 109. Aphrodisias 113

Λ — Sardes 149

Αὐρ — Γλυ Hierocaesarea 138

Κλ — Smyrna 106

s. Ἀπολλώνιος

Στράτων Agrigent 16. Chalcidice 30. Dyrrhachium 40. N. Corcyra 43. Leucas 44. Cyme 76. Colophon 83. Erythrae 91. Samos 111. Myndus 120. Cos 125. Rhodus 127

— Μηδήου Aezanis 155

Στρη s. Μηνόφιλος

Στρουθίων Διογένους Sardes 147

Αὐρ Στρύμων Philomelium 170

Συίλλιος s. Ἀντίοχος. Νερουλῖνος. Σουέλλιος

Σύλιχος Achaia 52

Σύλλας Sala 147

Σύλωκος Lappa 58

Συμ Tarent 14. Olbia 19. Abdera 23. Seleucia Cil. 131

Σύμαρος(?) Ἀντιόχου Erythrae 92

Σύμμαχος Leucas 44. Smyrna 103. Alabanda 111. Cnidus 117. Myndus 120. Temenothyrae 172

— Ἀριστόγονου Erythrae 91

Κλ — Blaundus 134

Συνεγ Tomis 21

Αὐρ Συνφέρων Cyme 77

Ἰουλ Σύνφορος Pordoselene 81

Συρακόσιος Ephesus 87

Συρίσκος Chersonnesus Taur. 18

Σφαῖρος Rhodus 127

Σφοδρίας Byzantium 24. Milet 98

Σφόδρις Milet 98

Σχη Abdera 23

Σω Apollonia Ill. 36 (zweimal). 37. Dyrrhachium 37. 38. 39. 40. N

Σώβιος Ephesus 87

Σωγένης Tarent 14. Thurii 15

Σωδ Halicarnass 118

Σωδάμας Colophon 83

Σώδαμος Cassope 42

s. Ἐξακέστας

Σωι Apollonia Ill. 37

Σωκ Tarent 14

Σωκάννας Tarent 14

Σωκλείδας Samothrace 29. Ambracia 42. Messene 55

Σωκράτης Tarent 15. Cassope 42. Leucas 44. N. Athen 47. 48 (zweimal). 49. 50. Achaia 52. Cyzicus 66. 67. Pergamum 71. Elaea 77. Colophon 83. Phygela 101. Smyrna N. Alabanda 111. Rhodus 127. Philadelphia 144. Sardes N. Apamea 158 (zweimal)


231

— Ἀριστείδου Amorium 156

— Δημητρίου Aezanis 155

— Εὐδόξου Aezanis 155

— Ξενοφάνου Lampsacus 68

Αὐρ — Hadrianothera 68

s. Πρωτόμαχος

Σωκρατίδας Damastium 37. Leucas 44

Σώκων Acanthus 30

Σωμένης Synnada 171

Σωμο Olbia 19

Σώπατρος Agyrium 16. Thessalia 34. Scodra 41. Achaia 52. Sicyon 54. Ephesus 84 (zweimal). 88. Smyrna 103. Cos 125

Σώπολις Attuda 114. Rhodus 127

s. Ἀμφίας

Σωσ Tarent 15. Thurii 15

Σώσανδρος Thessalia 34. Epirus 41. Leucas 44. Athen 48 (zweimal). Cius 62. Erythrae 91. Rhodus 127

— Ζωίλου Stratonicea Car. 121

— Σωσάνδρου Thessalia 34

Τι Κλ — Smyrna 104

s. Ἑκαταῖος

Σώσαρχος Athen 50. Melos 58

Σωσθένης Milet 99. Smyrna 105. Rhodus 127. Caystriani 134. Hypaepa 138. Laodicea 167. Sebaste 170. Synnada 172

Τ Αἰλ — Tiberiopolis 172

Τ Φλ — Cotiaeum 161

Σωσι Tarent 14. Athen 48. Achaia 52

Σωσίας Syracus 17. Achaia 52. Sinope 61

Σωσίβιος Heraclea Luc. 11. Athen 47. Priene 101

Σωσιγένης Corcyra 43. Athen 50. Cius 62. Cnidus 117

Σωσίθεος Lysimachus 29. Colophon 83

s. Μηνοδ

Σωσικράτης Apollonia Ill. 37. Athen 47 (zweimal). 48. Sicyon 54. Messene 55. Ephesus 87. Rhodus 127. Caystriani 134

Σωσίλοχος Apollonia Ill. 37. Sinope 61

s. Ἀμίαντος

Σωσίμαχος Cnidus 117

Σωσίνικος Chios 109

Σωσιο Lysimachus 29

Σώσιος Agrigent 16. N

Σωσίπατρος Thessalia 34. Chalcis 59

Σωσίπολις Antiochia Car. 112

Σώσιππος Priene 101

Σῶσις Cyrene 1. Ephesus 87

Σωσίστρατος Cos 125

— Σωτέλους Magnesia Ion. 94

s. Ξενόφαντος

Σωσίτιμος Chersonnesus 56

Σωσίων Dyrrhachium 40

Σῶσος Apollonia Ill. 36 (dreimal). 37. N. Dyrrhachium 39. Smyrna 103

Σώσστρατος Myndus 120

Σωστ Sinope 61

Σώστρατος Tarent 14. Olbia 19. Thessalia 33. Apollonia Ill. 37. Ambracia 42. Corcyra 43. Leucas 44. Athen 49. 50. Ilium 74. Milet 98. Chios 109. Cnidus 117. Myndus 120. Cos 125 (Alexander M. ). Dionysopolis Phr. 162. Laodicea 167. 168

Αὐρ — Byzantium 25. Cyzicus 67

s. Χαρωπίδης

Σωστρήν Dyrrhachium N

Σωστρίων Dyrrhachium 38 (zweimal). 39. 40 (zweimal)

Σωτάδης Athen 50

Σωτᾶς Athen 48 (zweimal). N. Ephesus 87. Smyrna 103. Samos 111. Caunus 115

Σωτέλης Apollonia Ill. 37. Perrhaebi 35. Hierapytna 57

s. Σωσίστρατος

Σωτηρ Croton 11

Σωτήριος Milet 99. N

Σωτήριχος Leucas 44. Miletopolis 68

— Δαμάλου Erythrae 91

Μ Αὐρ — Byzantium 25

Σωτίων Apollonia Ill. 37. Leucas 44. Dyrrhachium N. Smyrna 103

Σωφ Athen 49

Σωφάνης Achaia 52

Σώφρων s. Εὐκλῆς

Σωχάρης Amisus 60. Tralles 152

Ταετᾶς Apamea 157

Μ Ἀντ Στα (Στε?) — Hypaepa 139

Αἰλ Δομ — Hypaepa 139

Τανύσιος s. Κόρινθος

Ταορέας Erythrae 91

Ταρ Neapolis Camp. 12

Ταρκυίτιος s. Παῦλος. Πρεῖσκος

Τατιανός Silandus 149

Π — Dioshieron 136

Αὐρ — Byzantium 25

Αὐρ — Σοκε Peltae 169

Κλ — Aezanis 156

s. Ἀντίοχος. Ἀρίων. Ζήνων

Ταυρέας Ephesus 87. 88. Samos 111

Ταυριάδας Cnossus 56

Ταυρίσκος Aenianes 35. Priene 101. Tralles 152

s. Δημήτριος

Τε Adana 130

Τειμ.... s\ . auch Τιμ....

Τειμαγόρης Ephesus 87


232

Τ(ε)ιμόθεος Leucas 44. Amisus 60. Ephesus 87. Milet 98. Phocaea 100. Teos 107. Hyllarima 118. N. Rhodus 127. Acmonia 154. Synnada 171. Trajanopolis 173

Λ — Apollonia Car. 113

Αὐρ — Magnesia Ion. 95. Blaundus 134

s. Βίων. Μενέδημος

Τ(ε)ιμοκλῆς Achaia 52. Smyrna 103. Chios 109. Alabanda 111. Cilbiani inf. 135

s. Μηνόδοτος

Τ(ε)ιμοκρ Eumenia 163

s. Νικόμαχος. Μηνοφάνης

Τ(ε)ιμόστρατος Athen 50. Ephesus 88. Milet 98. Rhodus 127 (zweimal)

Τεισ Athen 49

Τείσανδρος Cius 62

Τείσαρχος Cos 125

Τεισι Samothrace 29. Athen 49. Cnidus 117

Τεισίας Cos 125. Rhodus 127

Τεισικ Samothrace 29

Τεισίφονος Pherae 35

Τεισύλος Alexander M. 32 (Rhodus). Achaia 52. Rhodus 127

Τελ Achaia 52

Τελε Abdera 23

Τελέας Cnidus 117

Τελέσαρχος Apollonia Ill. 36 (zweimal)

Τελεσίας Ephesus 87. Milet 98

Τελέσιππος Cnidus 117

Τελεσίφρων Ephesus 87. Cnidus 117

Τελέσφορος Erythrae 92. Cos 125

Τελέφαντος Pharsalus 35. Rhodus N

Τένων Tarsus 131

Οὐμ Τερεβιντινός Marcianopolis 20

Τέρπανδρος s. Κλαυδιανός

Μ Αὐρ Τέρτιος Smyrna 106

Τερτυλ(λ)εῖνος Ἀσ(σ)κληπιάδου (-πυἄδου) τοῦ Σταδιέως Dioshieron 136

s. Πείσων

Τερτυλλιανός Marcianopolis 20

Τέρτυλλος Teos 108

Κλ — Pergamum 71

Αὐρ — Γλυκωνιανός Apollonis 133

Ὀουίνιος (Ὀβίνιος) — Nicopolis 20

Τέρως Chios 108

Τευ Pergamum 69. Rhodus 127

Τέφαντος Dyrrhachium 40

Τέφιλος Dyrrhachium 40

Τηιάδης Clazomenae 82

Τηλ(ε) s. Γίτου. Ζώσιμος

Τηλέγονος Colophon 83

Τηλεκράτης Laodicea 167

Τηλέμαχος Abdera 23. Erythrae 91. Chios 109

Τηλέστρατος Ephesus 87

Τηλεφάνης Clazomenae 82. Colophon 83

Τήλεφος Thessalian. Ephesus 87. Cos 125

Τήρης unbestimmt 175

Τιαν Thebae 46

Τιβέριος Cydonia 57

Τιείου s. Ἀλέξανδρος

Τιμ Thurii 15. Achaia 52. Nysa 142

Τιμα Thessalia 34. Aenianes 35. Athen 48

Τιμαγόρας Euhesperides 2. Ephesus 87

Τιμαγώας Carystus 59

Τιμαγώρας Euhesperides 2

Τίμαιος Alexander M. 32 (Rhodus). Amorium 156

Μ Αὐρ — Dorylaeum 163

Τίμανδρος Laconia 55. Chios 109

Τιμάνθης Ephesus 87

Τιμάνωρ Alexandria 74

Τιμάριστος Laconia 55

Τίμαρχος Chalcidice 30. Athen 50. Ephesus 87. 89

Τιμέας Dyrrhachium 40. N. Milet 98. Iasus 119?. Tralles 152. Synnada 171

Τιμη Dionysopolis Moes. 19. Maronea 26

Τιμήν Apollonia Ill. 36 (dreimal)

— Ἀνδρο Apollonia Ill. 36

[Τίμης Dyrrhachium 39]

Τιμησιάναξ Clazomenae 82. Ephesus 87

Τιμησίλεως Laodicea 167

Τιμι Thebae 46

Τίμνας Achaia 52

Τιμο Thurii 15. Tomis 21. Thebae 46. Athen 49. Termessus 129

Τιμογένης Cos 125

Τιμόθεος s. Τ(ε)ιμοθεος

Τιμοκ Athen 48. Antiochia Pis. 129

Τιμοκλῆς s. Τ(ε)ιμοκλῆς

Τιμοκρ s. Τ(ε)ιμοκρ

Τιμοκράτης Barce 2. Apollonia Ill. 37 (zweimal). Athen 49. 50. Achaia 52. Rhodus 127. Apamea 158

Τιμόκριτος Samos 111

Τιμολ Chios 109

Τιμόλαος Aphrodisias 113

Τιμόλας Ephesus 87

Τιμολέων Teos 107. Rhodus 127

Τιμόλυκος Cos 125

Τι Κλ Τιμόλωβος Termessus 129

Τιμόξενος Apollonia Ill. 37. Cos 123. 125. Rhodus 127

s. Πρεσβύλος. Πυθόνικος.